Relocation of Guangzhou Liwan Zhongshanba Road Sub-branch.