MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ THANH TOÁN HÓA ĐƠN TỰ ĐỘNG

Để biết thêm thông tin, mời gọi số (84 8) 3911 0000 / (84 4) 3696 0000 hoặc truy cập www.sc.com/vn

* Những thông tin bắt buộc phải điền.