การเข้าถึงบริการทางการเงิน

ข้อมูล/ความมุ่งมั่น

ความมุ่งมั่นของเราต่อ Clinton Global Initiative ในปี 2549 คือการให้สินเชื่อจำนวน 500 ล้านเหรียญและให้บริการทางการเงินแก่ภาค MFI มามากกว่า 5 ปี ภายในสองปีครึ่ง เราให้สินเชื่อและเครื่องมือทางการเงินจำนวน 385 ล้านเหรียญแก่พันธมิตรจำนวน 52 แห่งใน 52 ประเทศและการให้บริการด้านการเงินแก่ MFIs และผู้ลงทุนใน 22 ประเทศ

เราให้บริการเงินกู้แก่ MFIs ใน 15 ประเทศต่อไปนี้:

บังคลาเทศ
บอตสวานา
จีน
แกมเบีย
กานา

อินเดีย
จอร์แดน
เคนยา
เนปาล
ไนจีเรีย

เซียร์ราลีโอน
แอฟริกาใต้
แทนซาเนีย
ยูกันดา
แซมเบีย

ราสนับสนุนผู้ลงทุนและสถาบันการเงินฐานรากผ่านทางการให้บริการด้านการเงินในประเทศอัฟกานิสถาน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา สหราชอาณาจักร ยุโรปและอเมริกา

เป้าหมายของเราในปี 2551 สถานะ สิ่งที่ดำเนินการแล้ว กิจกรรมที่สำคัญของเราในปี 2552
เพื่อเสริมสร้างให้กลยุทธ์การประเมินการฝึกอบรมและการป
ระเมินด้านวิชาการมีรูปแบบที่เป็นทางการและสร้างความร่วมมือ กับผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินในระดับฐานรากแล
ะที่ปรึกษาทางด้านวิชาการ เพื่อจัดอบรม และสร้าง
การเป็นผู้นำทางความคิด
tick
เสร็จสมบูรณ์
เป็นเจ้าภาพจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการและการประชุมเกี่ยวกับการให้บริกา
รคำปรึกษาทางด้านวิชาการในประเทศอินเดีย แซมเบีย ไนจีเรียและเนปาลเพื่อช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนความร
ู้และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศสำหรับ MFIs
 • ดำเนินการตามคำมั่นต่อ Clinton Global Initiative ในการจัดสร้างเครื่องมืออำนวยความสะดวกทางการเ
  งินในระดับฐานรากจำนวน 500 ล้านเหรียญภายในปี 2554
 • ปฏิบัติใช้กลยุทธ์การให้บริการคำปรึกษาทางด้านเท
  คนิคแก่ภาคการเงินในระดับฐานราก
 • สร้างแรงกระตุ้นเพิ่มมากขึ้นในตลาดทุน ดำเนินการตามข้อตกลงทางธุรกิจที่เรามีอำนาจปฏิบัติได้
 • 1.สร้างความสัมพันธ์ที่แนบแน่นและนำเสนอผลิตภัณ
  ฑ์เพิ่มขึ้นให้กับลูกค้าเดิม
 • 1.เริ่มเปิดดำเนินการธนาคารอิสลามในบาห์เรน
เพื่อขยายโครงการด้านการเงินในระดับฐานรากเ
ข้าไปในประเทศใหม่ ๆ รวมทั้งประเทศ
จีน ฟิลิปปินส์และไนจีเรีย
tick
เสร็จสมบูรณ์
พัฒนาความสัมพันธ์กับ MFIs ในประเทศใหม่ๆเช่น ประเทศจอร์แดน ไนจีเรีย เซียร์ราลีโอน แกมเบียและจีน
เพื่อขยายการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสลามซึ่งเราพ
บว่ามีความต้องการ
tick
กำลังดำเนินการ
เราขยายชุดการให้บริการสถาบันธนกิจของเราในประเทศ
อินโดนีเซียผ่านทางธนาคาร Permata เรายังริเริ่มผลิตภัณฑ์ทางเลือกอิสลามเพื่อให้ตรง
ตามความต้องการของลูกค้า
ข้อมูล 2548 2549 2550 2551
สินเชื่อที่เสนอให้สถาบันการเงินฐานราก 24 ล้านเหรียญ 70 ล้านเหรียญ 170 ล้านเหรียญ 390 ล้านเหรียญ
ขนาดสินเชื่อโดยเฉลี่ยสำหรับสถาบันการเงินฐานราก 1 ล้านเหรียญ 2 ล้านเหรียญ 4 ล้านเหรียญ 7 ล้านเหรียญ
จำนวนบุคคลที่ได้รับผลกระทบ 250,000 600,000 1.2 ล้านเหรียญ 2.6 ล้านเหรียญ
จำนวนพันธมิตรที่เป็นสถาบันการเงินฐานราก 21 35 41 52