การเข้าถึงบริการทางการเงิน

การให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการเกี่ยวกับบริการการเงินฐานราก

การลงทุนมหาศาลเพื่อสร้างสมรรถภาพของ MFIs ที่กำลังดำเนินการอยู่และMFIS ใหม่เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้ตรงกับความต้องการที่อาจเกิดขึ้นในการให้บริการทางการเงินในภาคนี้

ในปี 2550 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างกลยุทธ์เพื่อให้บริการคำปรึกษาทางด้านเทคนิคอย่างเป็นทางการแก่ภาคการเงินในระดับฐานราก หลังจากปรึกษากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เราเสร็จสิ้นการจัดทำกลยุทธ์เพื่อให้บริการคำปรึกษาทางด้านวิชาการในปี 2551 กลยุทธ์ดังกล่าวมุ่งเป้าเพื่อใช้ทักษะความชำนาญของธนาคารในการกำกับดูแลกิจการ การจัดการความเสี่ยงและการดำเนินการต่างๆและจะช่วยเราในการแนะนำแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศให้แก่พันธมิตร MFI ของเรา

โครงการให้บริการคำปรึกษาทางด้านวิชาการประกอบด้วย:

  • การประชุมและรากฐานการเป็นผู้นำทางความคิดการสัมมนารวมถึงกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนเฉพาะด้าน
  • การฝึกอบรมตามเป้าหมายของพันธมิตร MFI
  • การอบรมทั่วทั้งภาคธุรกิจร่วมกับเครือข่ายและผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินระดับฐานราก

รากฐานการเป็นผู้นำทางความคิด

ผู้บริหารอาวุโสของธนาคารให้ความช่วยเหลืออย่างกระตือรือร้นในการสัมมนาและประชุมระดับนานาชาติเพื่อส่งเสริมการเงินในระดับฐานรากในเอเชีย แอฟริกาและตะวันออกกลาง เราสนับสนุนการประชุมหลักหลายครั้งที่จัดให้แก่ลูกค้าและหน่วยงานกำกับดูแลในปี 2551 เพื่อเป็นช่องทางในการลงทุนด้านการเงินในระดับฐานรากในเอเชียและแอฟริการวมทั้ง:

  • Microfinance: Cracking the Capital Markets – South asia conference , ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเดลีเพื่อสนับสนุน MFIs ในการเข้าถึงตลาดทุนระหว่างประเทศ การประชุมนำสถาบันการเงินหลายแห่งมารวมตัวกัน ผู้ประกอบการด้านการเงินในระดับฐานราก ผู้ลงทุนเอกชนและองค์กรเพื่อการพัฒนาและแสดงนวัตกรรมในการติดต่อธุรกิจและวิธีการที่ผู้ลงทุนที่สนใจสามารถเข้าร่วมได้
  • การประชุม Global Microfinance Investment Congress, ซึ่งจัดขึ้นที่นิวยอร์กเป็นการรวมตัวของผู้เชี่ยวชาญจาก MFIs สถาบันจัดอันดับ สถาบันแนวร่วมทวิภาคีและพหุภาคี กองทุนการเงินระดับฐานรากและสมาคมอุตสาหกรรมเพื่อแบ่งปันแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศและเส้นทางข้างหน้าในการลงทุนด้านการเงินระดับฐานราก
  • ภาคการบริการด้านการเงินในระดับจุลภาคที่ท้าทายของเนปาลเป็นศูนย์รวมของผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินระดับฐานรากซึ่งพบกันเพื่อทบทวนประสบการณ์ แบ่งบันบทเรียนและพิจารณาตรวจสอบวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคตเช่น การจัดการความเสี่ยงในที่ประชุม Microfinance Summit ซึ่งจัดขึ้นในประเทศเนปาล

การฝึกอบรมและพัฒนาสมรรถภาพ

การกำกับดูแลกิจการ

คุณภาพการบริหารจัดการและการกำกับดูแลกิจการเป็นความเสี่ยงที่สุดที่อุตสาหกรรมทางการเงินในระดับฐานรากกำลังเผชิญซึ่งสอดคล้องกับผลรายงานจาก Consultative Group to Assist the Poor (กลุ่มให้คำปรึกษาเพื่อช่วยเหลือผู้ยากจน) ในปี 2551 เพื่อแบ่งปันแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศและเพิ่มเติมการเรียนรู้ก่อนหน้านี้ในส่วนที่จำเป็นเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการและความโปร่งใส สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมสำหรับผู้นำอุตสาหกรรมในประเทศแซมเบียและนำโครงการเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการไปใช้ดำเนินการกับ MFIs ของอินเดียที่บุกเบิกในปี 2550ให้แก่ผู้เข้าประชุม

การจัดการความเสี่ยง

ในปี 2551 เราจัดพิมพ์งานวิจัย Managing Environmental and Social Risks in Microfinance (การจัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมสำหรับการเงินในระดับจุลภาค) [ลิงก์] เพื่อกระตุ้นให้พันธมิตร MFI ใช้ผลกระทบด้านสังคม สิ่งแวดล้อมและจริยธรรมประกอบในการพิจารณาการตัดสินใจในการให้กู้ยืมเงิน ปัจจุบันนี้มาตรฐานและหลักการเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเงินกู้ที่ลงนามระหว่าง MFIs กับสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด

ในประเทศอินเดีย เราสนับสนุนโปรแกรมการอบรมเกี่ยวกับการให้กู้ในรายบุคคลสำหรับ MFIs การฝึกอบรมช่วย MFIs ให้พัฒนาการประเมินการให้กู้ยืมเงินชนิดใหม่ๆบนพื้นฐานของเงินสดหมุนเวียนของลูกค้าเพื่อปรับปรุงการจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกัน

ความพร้อมในการลงทุน

MFIs ต้องการให้มีการเข้าถึงบริการด้านการเงินและการลงทุนอย่างเพียงพอเพื่อให้เกิดความยั่งยืน เราร่วมมือกับ ACCION International ซึ่งเป็นเครือข่ายการเงินในระดับฐานรากในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้กับ MFIs ซึ่งเกี่ยวข้องกับประเด็นต่างๆที่ผู้ลงทุนที่มีความรับผิดชอบเชิงพานิชย์และสังคมต้องพิจารณาเมื่อตัดสินใจลงทุนในภาคการเงินในระดับฐานรากในประเทศอินเดียและไนจีเรียเพื่อสนับสนุน MFIS ให้ ‘เตรียมพร้อมในการลงทุน’ -องค์ประกอบที่จำเป็นถ้าต้องการดึงดูดเงินลงทุนเพื่อการพานิชย์

นวัตกรรม

ที่สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด เราช่วยพัฒนา MFIS ใหม่ๆรวมทั้งให้การสนับสนุน MFISเดิม ในปี 2551 สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดในประเทศอินเดียเป็นผู้นำในการให้การสนับสนุนรางวัลแก่ SRIJAN,ซึ่งเป็นการแข่งขันวางแผนธุรกิจการเงินในระดับฐานรากที่มุ่งเป้าเพื่อสนับสนุนโครงการสำหรับเริ่มธุรกิจการเงินในระดับฐานราก

การพัฒนาสมรรถภาพภายในองค์กร

การสร้างสมรรถภาพภายในองค์กรเป็นสิ่งสำคัญในการสนับสนุนการเติบโตในภาคธุรกิจนี้ ในปี 2551 ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดจาก 8 ประเทศในทวีปแอฟริกามารวมกันที่กรุงไนโรบีเพื่อเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับภาคการเงินในระดับฐานรากในทวีป การอบรมมุ่งเน้นที่การพัฒนาความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวโน้มการเติบโตในภาคธุรกิจนี้ การตรวจสอบข้อเท็จจริงและตัวเลือกทางด้านการเงินสำหรับ

เรื่องเด่น

  • ให้เครื่องมือเครดิตและเครื่องมือทางการเงินจำนวน 385 ล้านเหรียญสหรัฐฯแก่ MFIs (สถาบันการเงินรายย่อย)
  • ตลาดใหม่จำนวน 5 แห่งกับพันธมิตรสถาบันการเงินรายย่อย
  • พันธมิตรสถาบันการเงินรายย่อย 52 แห่งทั่วโลก