การลงทุนในชุมชน

ความเป็นมา

โรคตาบอดที่ป้องกันได้ เอชไอวีและโรคเอดส์และโรคมาลาเรียมีผลกระทบอย่างมากต่อโครงสร้างของเศรษฐกิจและสังคมในชุมชนที่เราดำเนินธุรกิจ เราเลือกที่จะให้ความสำคัญกับโครงการซึ่งแก้ปัญหาที่ท้าทายเหล่านี้ เนื่องจากปัญหาดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในประเด็นที่กดดันมากที่สุดในประเทศของเรา ซึ่งเราสามารถทำตนให้เป็นประโยชน์ได้ ทั้งนี้ มากกว่า 75% ของการตาบอดทั้งหมดสามารถหลีกเลี่ยงได้ ผู้คนจำนวนมากยังคงไม่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องถึงวิธีการหลีกเลี่ยงการติดเชื้อเอชไอวีและโรคเอดส์ และไม่ทราบว่าวิธีการง่ายๆ นั้นสามารถป้องกันตนเองจากโรคมาลาเรียได้

เราเชื่อว่าเราสามารถสร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดด้วยการสร้างการรับรู้(awareness) ให้เพิ่มมากขึ้นในประเทศของเราและทำประโยชน์ที่จับต้องได้แก่ผู้ที่มีความเสี่ยงมากที่สุด แนวทางของเราคือ ทำให้เกิดผลกระทบจากการลงทุนมากที่สุด ทั้งโดยการเลือกประเด็นที่ให้ความสำคัญ และโดยการใช้ทักษะทางธุรกิจหลักของเราเพื่อช่วยให้เกิดการมีส่วนร่วมมากขึ้น พนักงานของเรารู้สึกภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในโครงการเหล่านี้

นอกจากนี้เรายังส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศเพื่อช่วยให้ชุมชนตระหนักถึงศักยภาพของสมาชิกในชุมชนทุกคน สังคมที่มีแบบแผนประเพณีที่ไม่สนับสนุนหรือขัดขวางผู้หญิงมิให้มีบทบาทในเชิงรุก มักจะเกี่ยวข้องกับสังคมที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับต่ำ

เรื่องเด่น

  • สายตาของประชากรจำนวน 2 ล้านคนได้รับการฟื้นฟู
  • ดำเนินการแจกจ่ายมุ้งจำนวน 1 ล้านผืนไปยัง 15 ประเทศ
  • การเพิ่มขึ้นถึง 150% ของจำนวน HIV champions