การลงทุนในชุมชน

ข้อมูล/เป้าหมาย

เป้าหมายของเราในปี 2551 สถานะ สิ่งที่ดำเนินการแล้ว การให้ความสำคัญของเราในปี 2552
เริ่มดำเนินโครงการ Seeing is Believing - วิสัยทัศน์ใหม่ (A New Vision) ทำเครื่องหมาย
เสร็จสมบูรณ์
จะลงทุนอีก 20 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อให้บริการรักษาสุขภาพสายตาอย่างยั่งยืนแก่ประชากร 20 ล้านคนในชุมชนที่ขาดแคลนใน 20 เมืองที่ดำเนินธุรกิจอยู่
  • บรรลุเป้าหมายในการระดมทุนและเป้าหมายในโครงการ Seeing is Believing - วิสัยทัศน์ใหม่ (A New Vision)
  • มีความคืบหน้าอย่างมีนัยสำคัญ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการให้การศึกษาเกี่ยวกับเชื้อเอชไอวี/โรคเอดส์แก่ประชาชนจำนวน 1 ล้านคน
  • เพิ่มจำนวนพนักงานจิตอาสาโดยใช้เวลาของพนักงานเป็นตัววัดผล
  • ดำเนินการต่อเพื่อให้บรรลุคำมั่นในการลงทุน 0.75 เปอร์เซ็นต์ของเงินกำไรจากการดำเนินการก่อนหักภาษีในปีก่อนหน้า สำหรับโปรแกรมเพื่อชุมชน
เริ่มโปรแกรมการให้รางวัลสำหรับพนักงานที่เป็นอาสาสมัครในประเทศต่างๆ มากขึ้น ทำเครื่องหมาย
เสร็จสมบูรณ์
โปรแกรมมอบรางวัลเริ่มดำเนินการใน 7 ประเทศ
ปฏิบัติใช้ข้อแนะนำในการรับมือกับภัยพิบัติ ทำเครื่องหมาย
เสร็จสมบูรณ์
แนวทางของเราช่วยให้สามารถกำหนดระดับการตอบสนองที่ถูกต้องในการให้ช่วยเหลือทันที จนกระทั่งถึงการทำงานร่วมกับพันธมิตรที่เกี่ยวข้องกับความพยายามในการฟื้นฟูในระยะยาว
เราให้คำมั่นในการให้เงินช่วยเหลือจำนวน 3 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อบูรณะฟื้นฟูหลังจากแผ่นดินไหวที่มณฑลเสฉวนในประเทศจีน และทำงานร่วมกับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร (NGOs) ในการให้เงินช่วยเหลือทันทีในประเทศพม่าและอินเดีย
HIV Champion เพิ่มขึ้น 100 เปอร์เซ็นต์ เป็น 700 คน ทำเครื่องหมาย
เสร็จสมบูรณ์
จำนวนของHIV Champion เพิ่มขึ้นมากกว่า 150 เปอร์เซ็นต์จาก 350 คนเป็น 850 คนใน 50 ประเทศ
ดำเนินการปฏิบัติโปรแกรม Living with HIV ตามคำมั่นที่ให้ไว้กับ Clinton Global Initiative ต่อเนื่อง
กำลังดำเนินการ
ได้รับคำมั่นจากองค์กรภายนอกต่างๆ ในการให้ความรู้แก่คนจำนวน 400,000 คน
เริ่มดำเนินการวัดผลลัพธ์และผลกระทบที่เกิดจากโปรแกรมเพื่อชุมชน ต่อเนื่อง
กำลังดำเนินการ
มีตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักที่ใช้สำหรับโปรแกรมระดับโลกและระดับภูมิภาค

ข้อมูล

การลงทุนในชุมชนของธนาคารในปี 2549-2551 แสดงดังด้านล่างนี้ เราใช้โมเดลของ London Benchmarking Group ในการวัดผลและเปรียบเทียบการตอบแทนสู่ชุมชน โดยรวมทั้งที่เป็นเงินสด เวลาของพนักงาน การระดมทุน สิ่งของ และต้นทุนในการบริหารจัดการ

การเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนที่รายงานในปี 2551ของธนาคารเป็นผลมาจากการโปรแกรมที่กำลังดำเนินการอยู่บางโครงการได้เพิ่มองค์กรประกอบด้านชุมชนหรือด้านการกุศลเข้ามา ทำให้ได้รับการจัดชั้นเป็นการลงทุนในชุมชนเป็นครั้งแรก การให้เงินช่วยเหลือแก่เหตุการณ์พิเศษต่างๆ เช่น ความพยายามบูรณะฟื้นฟูหลังเกิดแผ่นดินไหวที่มณฑลเสฉวนและการรายงานผลที่ปรับปรุงให้ดีขึ้น ด้วยผลที่เกิดขึ้นจากการลงทุนทั้งหมด ทำให้มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในเวลาที่พนักงานจิตอาสาใช้ และในปี 2551 เราได้เห็นการระดมทุนของพนักงานเป็นครั้งแรก

ตัวชี้วัด 2549 2550 2551
การบริจาคเงินสด 14.2 ล้านเหรียญ 18.2ล้านเหรียญ 30.4ล้านเหรียญ
พนักงานจิตอาสาและเวลาที่ใช้ 4.0ล้านเหรียญ 2.8ล้านเหรียญ 7.2ล้านเหรียญ
ของขวัญช่วยเหลือ 0.08ล้านเหรียญ 0ล้านเหรียญ 1.0ล้านเหรียญ
ต้นทุนในการบริหารจัดการ 2.8ล้านเหรียญ 3.4ล้านเหรียญ 4.8ล้านเหรียญ
ผลตอบแทนที่ได้จากเงินลงทุน (ทุนที่ระดมได้)     5.1ล้านเหรียญ
รวมทั้งหมด 21.2ล้านเหรียญ 24.5ล้านเหรียญ 48.5ล้านเหรียญ
ผลกำไรก่อนหักภาษี 3,178ล้านเหรียญ 4,035ล้านเหรียญ TBC
เปอร์เซ็นต์ของกำไรจากการดำเนินงานในปีเดียวกัน 0.67เปอร์เซ็นต์ 0.61เปอร์เซ็นต์ TBC
เปอร์เซ็นต์เทียบกับกำไรจากการดำเนิน 0.79เปอร์เซ็นต์ 0.77เปอร์เซ็นต์ 1.21%
งานในปีก่อน (PYOP) นต์ นต์ นต์

การบริจาคเงินสด

การบริจาคเงินสด

ดูรายละเอียด

ผลกำไรก่อนหักภาษี

ผลกำไรก่อนหักภาษี

ดูรายละเอียด