การลงทุนในชุมชน

ข่าวและวีดีโอ

วิดีโอ

การลงทุนในชุมชน

ชม Peter Sands กล่าวถึงโปรแกรมการลงทุนในชุมชนของเรา (ระยะเวลา 01:14)
วันที่: 27 มีนาคม ปี 2009

ระยะเวลา คำนำหน้าชื่อ
01:30 ชม Peter Sands กล่าวถึงพลังอำนาจของผู้หญิง