การลงทุนในชุมชน

Seeing is Believing

Seeing is Believing เป็นโครงการริเริ่มระดับโลกเพื่อช่วยแก้ปัญหาโรคตาบอดที่สามารถป้องกันและรักษาได้ เราเริ่มโครงการดังกล่าวในการฉลองครบรอบ 150 ปีในปี 2546 และภายในสิ้นปี 2551โครงการได้ให้ความช่วยเหลือประชากรไปมากกว่า 5 ล้านคนใน 17 ประเทศ ซึ่งฟื้นฟูการมองเห็นของคน 1.8 ล้านคน

ในปี 2551 เราได้เริ่มโครงการ วิสัยทัศน์ใหม่ (A New Vision) ซึ่งเป็นความมุ่งมั่นล่าสุดในโครงการ Seeing is Believing เราจะลงทุนเพิ่มเติมอีก 20 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อให้บริการดูแลสุขภาพสายตาอย่างยั่งยืนแก่ประชากรกว่า 20 ล้านคนในชุมชนที่ขาดแคลนใน 20 เมือง

บทบาทคุณประโยชน์ของเรา

วิสัยทัศน์ใหม่ (A New Vision) ถือเป็นสัญลักษณ์การพัฒนาการด้านกลยุทธ์ของเรา เพราะเราเริ่มก้าวจากการให้เงินทุนสำหรับการผ่าตัดและยารักษาโรค ไปจนถึงการพัฒนาระบบและกระบวนการเพื่อให้มั่นใจว่าโครงการจะมีความยั่งยืนในระยะยาว ซึ่งเป็นการพัฒนาบนพื้นฐานของจุดแข็งของธนาคาร และการผสานโครงการ Seeing is Believing เข้ากับธุรกิจและแบรนด์ของเราอย่างแนบแน่นมากขึ้น การดำเนินการดังกล่าวตอบสนองต่อเสียงสะท้อนจากพันธมิตรนานาประเทศ องค์การป้องกันโรคตาบอดนานาชาติ (IAPB) และองค์การอนามัยโลก (WHO)

เรามีบทบาทเชิงรุกในโครงการ Seeing is Believing ตัวอย่างเช่น เราทำงานอย่างใกล้ชิดกับ IAPB เพื่อพัฒนากลยุทธ์ว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่นในด้านการดูแลดวงตาได้ดีที่สุดอย่างไร รวมทั้งทำงานร่วมกันเพื่อเลือกโครงการที่สอดคล้องกับความต้องการดังกล่าว โครงการทั้งหมดของ Seeing is Believing ได้รับการพัฒนาโดยความร่วมมือของกับทีมงานในประเทศของธนาคารและ หนว่ยงานNGOs

เรามีผู้ประสานงานของโครงการมองเห็นจึงศรัทธา (Seeing is Believing) ในแต่ละประเทศเพื่อจัดการดูแลด้านความสัมพันธ์กับพันธมิตรที่เป็น องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร (NGOs) ในประเทศนั้น ๆ ซีอีโอของประเทศนั้นๆ จะไปเยี่ยมชมโครงการปีละสองครั้งเป็นอย่างตํ่าและอนุมัติโครงการต่างๆ ในระยะการจัดทำแผน พนักงานหลายคนสนับสนุนโครงการ Seeing is Believingโดยสละเวลาและใช้ทักษะความชำนาญของตนเอง รวมทั้งการหาทุนเพื่อช่วยเหลือโครงการต่าง ๆ

ในปี 2551 เราได้สำรวจความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับโครงการ Seeing is Believing ใน 8 ประเทศ ผลตอบรับเป็นไปในเชิงบวก โดยพนักงาน 87% รู้สึกถึงความเชื่อมโยงของโครงการกับแบรนด์ของสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด พนักงานจำนวน 44% ของพนักงานได้เข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการ โดย 92% ของพนักงานกลุ่มนี้ กล่าวว่าพวกเขารู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ทำงานให้กับธนาคาร

บัตรเครดิต Seeing is Believing

เราเริ่มออกบัตรเครดิต Seeing is Believingในประเทศปากีสถานและศรีลังกาในปี 2551 ตามด้วยการเปิดตัวอย่างประสบความสำเร็จในประเทศไทยในปี 2550 ซึ่งบัตรเครดิตเป็นตัวอย่างของการนำความเชี่ยวชาญหลักของเราไปสนับสนุนโครงการ และผสานเข้ากับธุรกิจ ผู้ใช้บัตรในประเทศศรีลังกาสามารถบริจาคคะแนนสะสมจากการซื้อสินค้าให้แก่โครงการ Seeing is Believingซึ่งสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดสามารถตอบโจทย์นี้

กรณีศึกษา: การเป็นอาสาสมัครและปรับปรุงบริการดูแลสุขภาพสายตาในกรุงธากา

โรงพยาบาลจักษุแพทย์เห็นถึงประโยชน์ของอาสาสมัคร

อาสาสมัครของสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดช่วยโรงพยาบาลจักษุอิสลามียะประหยัดเงินหลายพันเหรียญสหรัฐ โดยนำทักษะความรู้หลักไปใช้ในการให้คำแนะนำในการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาล พนักงานสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดคนอื่นๆ ได้สละเวลาหนึ่งวันในการเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือแพทย์ ตอบคำถามคนไข้ และพาคนไข้เข้าและออกจากโรงพยาบาล

โรงพยาบาลดังกล่าวเป็นหนึ่งในโรงพยาบาล 4 แห่งในเมืองหลวงของบังคลาเทศที่ได้ประโยชน์จากการร่วมเป็นพันธมิตรกับโครงการ Seeing is Believing เป็นระยะเวลา 5 ปี องค์กรพันธมิตรจะให้เงินทุนในการผ่าตัดเพื่อแก้ไขความบกพร่อง พร้อมๆ ไปกับการฝึกอบรมพนักงานโรงพยาบาล เพื่อปรับปรุงบริการการดูแลสุขภาพสายตาที่ดีขึ้นสำหรับผู้พิการทางสายตามากกว่า 270,000 คนในเมือง โดยธากาเป็นหนึ่งใน 20 เมืองทั่วโลกที่ได้รับความช่วยเหลือในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ วิสัยทัศน์ใหม่ (A New Vision)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่เว็บไซต์ Seeing is BELIEVING(www.seeingisbelieving.org.uk).

เรื่องเด่น

  • ให้คำมั่นในการให้เงินช่วยเหลือจำนวน 20 ล้านเหรียญสหรัฐฯในโครงการ Seeing is believing (เห็นจึงศรัทธา) – มองเห็นได้ใหม่ (A New Vision)
  • 17 ประเทศที่ได้รับผลประโยชน์จากโปรแกรมดูรักษาดวงตา
  • สายตาของประชากรจำนวน 2 ล้านคนได้รับการฟื้นฟู