การลงทุนในชุมชน

พัฒนาศักยภาพสตรี

นหลาย ๆ ส่วนของประเทศที่กำลังพัฒนา ผู้หญิงขาดโอกาสและแบบอย่างที่จะนำไปใช้ควบคุมดูแลชีวิตตนเองและให้ความช่วยเหลือแก่สังคม การเพิ่มศักยภาพแก่ผู้หญิงเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์เรา ในการปรับปรุงการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจในแต่ละประเทศ

เป้าหมาย

GOAL (เป้าหมาย) มีเพื่อพัฒนาศักยภาพเฉพาะตัวของหญิงสาววัยรุ่นและการสร้างพลังทางเศรษฐกิจในพื้นที่ด้อยโอกาสของประเทศอินเดียซึ่งรัฐบาลความสำคัญในการพัฒนาความเสมอภาคระหว่างเพศ

มีการใช้ทั้งการศึกษาและกีฬาเน็ตบอลไปพร้อมๆ กัน เพื่อเพิ่มความมั่นใจ ความภูมิใจในตนเอง และเพื่อพัฒนาทักษะที่สำคัญ เช่น การสื่อสาร การตัดสินใจและความเป็นผู้นำ รวมทั้งความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องที่สำคัญๆ เช่น สุขภาพและสวัสดิภาพ สุขภาพและสิทธิทางเพศ รวมทั้งทักษะทางการเงินที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิต แต่ละชุมชนมีทีมเน็ตบอลของตัวเอง ดังนั้นเด็กผู้หญิงสามารถเข้าร่วมกิจกรรมทางกายภาพได้เป็นประจำ เข้ารับการสอนกติกาการเล่น และเรียนรู้วิธีการเล่นเป็นทีม

ภายในสิ้นปี 2551 เด็กผู้หญิงจำนวนมากกว่า 380 คนเข้าร่วมในโปรแกรมในชุมชน 6 แห่งในเดลีและมุมไบ รวมทั้งสิ้น มีจำนวนมากกว่า 7,000 คน ที่มีทั้งหญิงสาววัยรุ่น 3,500 คนที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ตระหนักใน Goal(เป้าหมาย) มากขึ้น

ในปี 2551 หญิงสาววัยรุ่นที่เข้าร่วมโปรแกรม GOAL จนเสร็จสิ้นจะได้รับการอบรมให้เป็น ‘GOAL Champion’ เพื่อดำเนินกิจกรรมการสร้างพลังต่อไปและทำให้เกิดความยั่งยืนในโครงการในระยะยาว พวกเขาใช้ประสบการณ์ที่ได้จากการเข้าร่วมโปรแกรมเพื่อจัดอบรมหลักสูตรเบื้องต้นสำหรับผู้เข้าร่วมใหม่

GOAL มีการดำเนินงานร่วมกับสหพันธ์กีฬาเนตบอลนานาชาติ มูลนิธิทรัสนาซของอินเดียและองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร (NGOs)

เรื่องเด่น

  • หญิงสาวจำนวน 380 คนมีส่วนร่วมในโครงการ Goal (เป้าประสงค์) ในเดลีและมุมไบ
  • เข้าถึงประชากรจำนวน 7,000 คนผ่านทางกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนัก Goal (เป้าประสงค์)
  • ผู้หญิงจำนวน 14 คนได้รับการฝึกอบรมให้เป็น Goal champion