ข้อมูลและแนวโน้ม

การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม

จำนวนการใช้กระดาษทั้งหมด/
FTE

จำนวนการใช้กระดาษทั้งหมด/ FTE

ดูรายละเอียด

ขอบเขตของการปล่อยก๊าซทั้งหมด
1 และ 2 /FTE

ขอบเขตของการปล่อยก๊าซทั้งหมด 1 และ 2 /FTE

ดูรายละเอียด

การเดินทางโดยเครื่องบิน/FTE
 

การเดินทางโดยเครื่องบิน/FTE

ดูรายละเอียด

 
ปัจจัยการแปลงที่ใช้ หน่วย 2549 2550 2551 รวมสำหรับปี2550 รวมสำหรับปี2551
จำนวนสำนักงาน ที่รายงาน         มลพิษ (GEMS + ประมาณการ) มลพิษ (GEMS + ประมาณการ)
พื้นที่ภายในสุทธิ ที่รายงาน   43 52 81  
ครอบคลุมพื้นที่สำนักงาน ตร.ม. 354,2381 394,9361 566,473  
ครอบคลุม FTE FTE 28,453 38,850 47,645  
 
การใช้พลังงานและ มลพิษ GHG            
การใช้พลังงานโดยรวม GWh/ปี 152 161 219 440 474
การใช้พลังงานโดยรวม//ตร.ม. kWh/ตร.ม./ปี 4292 4082 387 328 324
ขอบเขต 1 มลพิษ (ไฟฟ้าที่ผลิตในพื้นที่) ตัน CO2/ปี 2,608 4,977 6,752 11,436 14,913
ขอบเขต 2 มลพิษ (ไฟฟ้าที่นำเข้า) ตัน CO2/ปี 93,1603 93,9283 131,935 209,127 254,989
มลพิษรวม ขอบเขต 1 และ 2 ตัน CO2/ปี 95,7683 98,9053 138,687 220,563 269,902
มลพิษรวม ขอบเขต 1 และ 2 มลพิษรวม/FTE ตัน CO2/FTE/ปี 3.373 2.553 2.91    
มลพิษจากการเดินทางทางอากาศ ตัน CO2/ปี 29,475 27,508 37,696 58,354 50,262
มลพิษจากการเดินทางทางอากาศ/FTE ตัน CO2/FTE/ปี 0.97 0.79 0.764    
มลพิษ CO2 รวม ตัน CO2/ปี 125,243 126,413 176,383 278,917 320,163
มลพิษ CO2 รวม/FTE5 ตัน CO2/FTE/ปี 4.40 3.25 3.70    
 
กระดาษ  
การใช้กระดาษรวม ก.ตัน/ปี 1.7 1.8 2.2 3.1 3.9
การใช้กระดาษรวม/FTE กก./FTE/ปี 59 47 47 45 50
 
ของเสีย  
ขยะมูลฝอยรวม ก.ตัน/ปี 2.8 2.8 4.4 4.4 6.5
ขยะมูลฝอยรวม/FTE กก./FTE/ปี 98 73 95 63 83
เปอร์เซ็นต์ ขยะมูลฝอย ที่นำมาใช้ใหม่หรือรีไซเคิล % 25 25 25    
 
น้ำ  
ปริมาณการใช้น้ำรวม ML/ปี 677 873 993 1,980 1,806
ปริมาณการใช้น้ำรวม/FTE ลบ.ม./FTE/ปี 24 22 21 28 24
 
กฎหมายและการปฏิบัติตาม            
การฟ้องร้องด้านสิ่งแวดล้อมที่รายงาน   ไม่มี ไม่มี ไม่มี    
 
ซัพพลายเออร์            
จำนวน ซัพพลายเออร์   23,373 20,417      
มูลค่ารวมของ การจัดซื้อ   $1.5bn $2.0bn      
1
การตรวจสอบภายในของธนาคารเกี่ยวกับข้อมูลรายงานซึ่งเปิดเผยว่าสำนักงานบางแห่งรวมพื้นที่ของอาคารทั้งหมดเป็นพื้นที่รวมแทนที่จะเป็นพื้นที่สุทธิ ได้มีการแก้ไขความผิดพลาดเกี่ยวกับพื้นที่ของอาคารทั้งหมดในสำนักงานซึ่งรายงานในข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมปี 2006 และ 2007
2
มีการเปลี่ยนแปลงตัวเลขการบริโภคพลังงานทั้งหมดต่อ m2 (kWh/m2/ปี) ในปี 2006 และ 2007 เนื่องจากการแก้ไขรายงานพื้นที่สุทธิภายในสำนักงาน
3
มีการคำนวนการปล่อย CO2ของธนาคารต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงในการบริโภคพลังงานในปี 2008 โดยการใช้ปัจจัยการปรับเปลี่ยนเฉพาะในประเทศล่าสุดที่หาได้จากหน่วยงานการพลังงานระหว่างประเทศ (International Energy Agency)(‘CO2 Emissions From Fuel Combustion, 2008 Edition’). เพื่อเปรียบเทียบการบริโภคพลังงานและการปล่อย CO2 ที่เกิดขึ้นจริงและสอดคล้องกันของธนาคารในระหว่างปี 2006-2008 จึงมีการคำนวนการปล่อย CO2 ในปี 2006 และ 2007 ใหม่โดยการใช้ข้อมูลปัจจัยการปรับเปลี่ยนการปล่อย CO2ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงของเฉพาะประเทศที่มีข้อมูลอยู่ล่าสุด
4
ข้อมูลการเดินทางในปี 2008 มาจากข้อมูลที่น่าเชื่อถือซึ่งได้รับจากจีน ฮ่องกง เกาหลี อินเดีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ไต้หวัน สหรัฐอาหรับเอมิเรตต์ สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา ตัวเลขของ FTE มาจากจำนวนประชากรพนักงานทั้งหมดของธนาคารเพื่อการดำเนินการเหล่านี้แทนที่จะเป็นเพียงจำนวนประชากรของสำนักงาน GEMS
5
การปล่อย CO2 จากการขนส่งสินค้าไม่รวมอยู่ในตัวเลขการปล่อย CO2 ทั้งหมดในปี 2008 เนื่องจากว่าการการประเมินในอดีตแสดงให้เห็นว่าการขนส่งสินค้ามีส่วนในปริมาณการปล่อย CO2 ทั้งหมดของธนาคารน้อยกว่าห้าเปอร์เซนต์ นอกจากนี้ยังไม่มีข้อมูลการปล่อย CO2 ที่เกิดจากการขนส่งสินค้าที่น่าเชื่อถือและถูกต้องในการดำเนินธุรกิจส่วนมากในประเทศของธนาคารซึ่งเริ่มการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเป็นครั้งแรกในปี 2007 และ 2008
ด้านบน

การเงินทียั่งยืน

ความเสี่ยงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมในการให้กู้ยืม1 2548 2549 2550 2551
จำนวนบุคลากรที่ผ่านการอบรมการให้กู้ยืมเพื่อความยั่งยืน 2,995 1,500 2,122 2,011
นักศึกษาจบใหม่ที่ได้รับการอบรมการให้กู้ยืมเพื่อความยั่งยืน 200 280 245 315
ด้านบน
ผลิตภัณฑ์และบริการ 2005 2006 2007 2008 *
การลงทุนในพลังงานทดแทน $300m $800m $1,500m $3.2bln
จำนวนข้อตกลงพลังงานทดแทนที่อนุมัติ 4 8 8 2
*
โครงการพลังงานทกแทนและเทคโนโลยีสะอาดจำนวน 3.2 พันล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาที่ได้รับเงินช่วยเหลือภายใต้คำมั่นต่อ Clinton Global Initiative ปี 2007
ข้อตกลงร่วม Equator 2548 2549 2550 2551
หมวด A จำนวนธุรกรรมที่อนุมัติ 5 5 8 5
หมวด B จำนวนธุรกรรมที่อนุมัติ 10 12 22 19
หมวด C จำนวนธุรกรรมที่อนุมัติ 3 3 4 4
1
อบรมเกี่ยวกับการให้สินเชื่ออย่างยั่งยืนที่ได้รับการแก้ไขของเราได้รับการผสมผสานให้อยู่ในการฝึกอบรมเกี่ยวกับหลักการข้อตกลงร่วม Equator Principles
การแบ่งส่วนของโครงการหลักการข้อตกลงร่วม Equator Principles จำนวน 28 โครงการที่ได้รับการอนุมัติในปี 2008 ตามหมวดความเสี่ยง จำนวนโครงการที่อนุมัติ เปอร์เซ็นต์โครงการที่อนุมัติ เปอร์เซ็นต์สัดส่วนมูลค่าโครงการของธนาคาร
หมวด A 5 18% 5.5%
หมวด B 19 68% 3.5%
หมวด C 4 14% 7.6%
การแบ่งส่วนของโครงการหลักการข้อตกลงร่วม Equator Principles ที่ได้รับการอนุมัติในปี 2008 ตามภูมิภาค ์ ตะวันออกกลาง เอเชีย แอฟริกา สหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร/ยุโรป
หมวด A 1 2 1 1
หมวด B 7 7 1 4
หมวด C 2 2

ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของโครงการต่างๆ

ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของโครงการต่างๆ

การแบ่งส่วนต่างๆของโครงการ

การแบ่งส่วนต่างๆของโครงการ

 

หมวดของหลักข้อตกลงร่วมกัน Equator Principles

หมวด A ความเสี่ยงสูง

โครงการต่างๆที่อาจส่งผลกระทบต่อสังคมและกับสิ่งแวดล้อมในแง่ลบอย่างเด่นชัดซึ่งไม่สามารถทำให้สิ่งที่เสียหายไปให้กลับคืนมาได้หรือไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

หมวด B ความเสี่ยงปานกลาง

โครงการต่างๆที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีขีดจำกัดต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งมีจำนวนไม่มากนัก โดยทั่วไปเกิดขึ้นในสถานที่เฉพาะ สามารถกู้คืนสิ่งที่เสียหายกลับมาได้โดยส่วนใหญ่และสามารถใช้มาตรการลดผลกระทบได้

หมวด C ความเสี่ยงต่ำ

โครงการต่างๆที่มีผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมต่ำหรือไม่มีเลย

ด้านบน
รายละเอียดโครงการภายใต้ข้อตกลงร่วม Equator ในปี 2551 แยกตามภาคธุรกิจ เปอร์เซ็นต์โครงการที่อนุมัต มูลค่าโครงการ (ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา) หุ้นของธนาคารจากมูลค่าโครงการ (ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา)
น้ำมันและก๊าซ 32% 14,436 604
เคมี 4% 5,519 79
โครงสร้างพื้นฐาน 11% 1,386 109
ไฟฟ้า 25% 6,653 297
เหมืองแร่ 7% 1,160 39
พลังงานทดแทน 4% 156 59
เชื้อเพลิงชีวภาพ 0%
อื่นๆ 18% 3,709 246
มูลค่าการกู้ยืมและเงินล่วงหน้า ($m) แก่ลูกค้าแยกประเภท ธุรกิจหรือภาคธุรกิจของผู้กู้ตามข้อตกลงร่วม 2548 2549 2550 2551
เกษตรกรรม, ป่าไม้ และประมง 646 793 1601 1,404
การก่อสร้าง 713 1,165 1,421 2,308
การค้า 7,077 9,721 12,885 17,239
ไฟฟ้า, ก๊าซ และน้ำ 1,527 1,708 2,779 2,768
การสนับสนุนทางการเงิน การประกันภัย และบริการธุรกิจ 8,886 12,452 14,629 23,054
การให้กู้ยืมแก่ภาครัฐ 4,874 6,997 7,809 3,447
เหมืองแร่และเหมืองหิน 1,128 2,495 3,454 5,792
การผลิต 11,343 17,368 19,905 24,526
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ 3,480 3,366 4,298 8,388
ขนส่ง เก็บรักษา และการสื่อสาร 3,390 4,327 4,351 6,315
อื่นๆ 1,293 1,961 2,123 2,522
สถาบันธนกิจ 44,392 62,353 75,255 97,778
ด้านบน

การเข้าถึงบริการทางการเงิน

ข้อมูล 2548 2549 2550 2551
สินเชื่อที่เสนอให้สถาบันการเงินฐานราก 24 ล้านเหรียญ 70 ล้านเหรียญ 170 ล้านเหรียญ 390 ล้านเหรียญ
ขนาดสินเชื่อโดยเฉลี่ยสำหรับสถาบันการเงินฐานราก 1 ล้านเหรียญ 2 ล้านเหรียญ 4 ล้านเหรียญ 7 ล้านเหรียญ
จำนวนบุคคลที่ได้รับผลกระทบ 250,000 600,000 1.2 ล้านเหรียญ 2.6 ล้านเหรียญ
จำนวนพันธมิตรที่เป็นสถาบันการเงินฐานราก 21 35 41 52

การรับมือกับปัญหาอาชญากรรมทางการเงิน

ข้อมูล1

  2551
จำนวนพนักงานที่ผ่านการอบรมหลักจรรยาบรรณของกลุ่มที่ปรับปรุงใหม่ 49,700
จำนวนพนักงานที่ผ่านการอบรมทางอิเล็กทรอนิกส์เรื่องการป้องกันการฟอกเงิน 58,387
จำนวนการหลอกลวงให้โอนเงินบนอินเทอร์เน็ตที่ตรวจสอบได้ กิจกรรมฉ้อโกงบนอินเทอร์เน็ต 763 กิจกรรม เพิ่มขึ้นถึง 641%
จำนวนการชำระเงินระหว่างประเทศที่ได้รับการแจ้งเตือนว่าตรงกับมาตรการลงโทษทางการเงินที่กำหนดไว้ใน ตัวกรอง สูงกว่า 2.8
จำนวนรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยของทั้งกลุ่มธนาคาร สูงกว่า 14,000 ฉบับ
1
ประเทศที่ใช้การตรวจสอบอัตโนมัติหรือใช้การรายงานข้อผิดพลาดเพิ่มเติมสำหรับการป้องกันการฟอกเงินได้นำชุดตัวชี้วัดดังรายละเอียดด้านล่างนี้มาใช้แทน
ด้านบน

การให้บริการการขายและการตลาดที่รับผิดชอบต่อลูกค้า

สถาบันธนกิจ

จำนวนข้อร้องเรียนต่อ 1,000 คนในแต่ละเดือน 10.3

เวลาที่ใช้สำหรับดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน โดยเฉลี่ย 76% ภายใน 2 วัน

ชนิดของข้อร้องเรียน 2005 2006 2007 2008
การสื่อสารกับลูกค้า 7% 18% 22% 18%
คุณภาพการให้บริการของพนักงาน 5% 5% 11% 11%
กระบวนการทำงานและระเบียบปฏิบัติ 76% 61% 62% 64%
การขายและการตลาด N/A N/A N/A 0%
การกำหนดราคา N/A N/A 1% 0%
การออกแบบระบบ/ช่องทางและโครงสร้างการทำงานของระบบงาน 10% 12% 2% 5%
อื่น ๆ 2% 4% 3% 2%

บุคคลธนกิจ1

เมทริกข้อร้องเรียน สถานะของเดือนธันวาคมปี 2551 เป้าหมายเมทริกปี 2552
ข้อร้องเรียน/000 บัญชี 1.2 ข้อร้องเรียน 1 ข้อ /000
การขายที่ไม่เหมาะสม 452 ข้อร้องเรียน 5 ข้อ
การแก้ไขครั้งแรก (FTR) 40%   > 50%
ความพึงพอใจโดยรวม (OS) 65% > 80%
เวลาโดยรวมที่ใช้ในการดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน 2 วัน 61%   >100%
1
การรายงานข้อร้องเรียนมาตรฐานรวมถึง
  1. เมทริกมาตรฐานโลกที่เหมาะสมกับการรายงานในประเทศ
  2. SLA/TaTsที่เป็นมาตรฐานสำหรับการดำเนินการแก้ไขและปิดกรณีร้องเรียน
  3. การตั้งเป้าหมายการให้บริการสำหรับประเทศต่าง ๆ
  4. การรายงานประจำเดือนเพื่อการติดตามผลและการปรับปรุง
  5. การประชุม VOC ระดับชาติและระดับโลกจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือนเพื่อดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนและการให้บริการ
ด้านบน

สถานที่ทำงานที่ยอดเยี่ยม

จำนวนพนักงาน 2549 2550 2551
ทั่วโลก1 58,821 69,612 73,802
บุคคลธนกิจ 25,610 34,798 34,978
สถาบันธนกิจ 8,832 9,490 12,337
ด้านบน
สัดส่วนของพนักงานแยกตามภูมิภาค 2549 2550 2551
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้อื่น ๆ 20% 20% 24%
เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ 30% 30% 30%
อินเดีย 26% 28% 24%
แอฟริกา 8% 8% 8%
ตะวันออกกลางและปากีสถาน 12% 11% 10%
ทวีปอเมริกา สหราชอาณาจักรและยุโรป 3% 3% 5%
สัญชาติแบ่งตามภาคภูมิศาสตร์ 2549 2550 2551
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้อื่นๆ 22% 18% 19%
เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ 26% 28% 28%
อินเดีย 27% 30% 27%
แอฟริกา 10% 8% 8%
ตะวันออกกลางและปากีสถาน 11% 8% 7%
ทวีปอเมริกา สหราชอาณาจักรและยุโรป 4% 4% 5%

ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของโครงการต่างๆ

ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของโครงการต่างๆ

การแบ่งส่วนต่างๆของโครงการ

การแบ่งส่วนต่างๆของโครงการ

ด้านบน
การสรรหาบุคคล 2549 2550 2551
อัตราการเติบโตของพนักงาน-การเติบโตแบบนับรายหัว โดยปรับตามผู้ที่เข้าใหม่และออกแล้ว 15% 20% 5%
อัตราการเติบโตของพนักงานที่มีศักยภาพสูง-การเติบโตแบบนับรายหัวพนักงานที่มีศักยภาพสูง โดยปรับตามผู้ที่เข้าใหม่และออกแล้ว 7% 3% 8%
จำนวนผู้ที่เข้าทำงานใหม่ซึ่งจบการศึกษาจากต่างประเทศ (IG) 260 332 329
จำนวนสัญชาติต่าง ๆ ที่จบการศึกษาจากต่างประเทศ 25 28 32
การยอมรับความหลายหลายและไม่แบ่งแยก 2549 2550 2551
เปอร์เซ็นต์ของผู้หญิงจากทั่วโลก 47% 46% 46%
เปอร์เซ็นต์ของผู้บริหารอาวุโสหญิง 16% 15% 17%
จำนวนคนสัญชาติต่าง ๆ จากทั่วโลก 105 115 125
จำนวนคนสัญชาติต่าง ๆ ที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง 56 61 68
ด้านบน
การเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศ 2549 2550 2551
จำนวนพนักงานที่ทำหน้าที่ในต่างประเทศ 735 776 882
ความผูกพันของพนักงาน 2549 2550 2551
เปอร์เซ็นต์ความร่วมมือ 97% 95% 1 95%
คะแนนความผูกพันของพนักงาน(/5) 3.99 4.02 3.99
ด้านบน
ภาวะระส่ำระสาย 2549 2550 2551
ผู้ที่มีผลงานสูงและพนักงานที่มีศักยภาพสูง 3% 3% 4%
การบริหารผลการปฏิบัติงาน 2549 2550 2551
เปอร์เซ็นต์ของพนักงานที่มีสิทธิ์ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 98% 100% 100%
เปอร์เซ็นต์ที่ได้รับการพิจารณาเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ตกลงร่วมกัน2 90% 90% 89%
ด้านบน
หุ้น 2549 2550 2551
จำนวนพนักงานที่ได้รับผลตอบแทนที่เป็นหุ้น 3,077 3,167 5,337
เปอร์เซ็นต์ของแผนการออมเป็นหุ้น3 47% 42% 37%
การเรียนรู้และการพัฒนา4 2549 2550 2551
ผู้เรียนทั้งหมด5 418,174 534,777 657,164
จำนวนวันที่เรียน 361,523 353,634 325,948
เปอร์เซ็นต์ของพนักงานที่เข้ารับการอบรม 75% 86% 91%
จำนวนวันที่อบรมโดยเฉลี่ยต่อพนักงานหนึ่งคน 4.3 days 4.1 days 3.5 days
เปอร์เซ็นต์ของพนักงานที่มีศักยภาพสูงที่เข้ารับการอบรม 94% 95% 97%
1
รวมถึงบริษัทสาขาของธนาคารที่เป็นเจ้าของทั้งหมดซึ่งรวมถึงธนาคาร SC First และธนาคารอเมริกันเอ็กซเพรสด้วย
2
การสำรวจประจำปีที่มีขึ้นในเดือนเมษายนของทุกปี
3
ข้อมูลที่ได้รับในสิ้นปี
4
ตัวเลขล่าสุดนับจากการเผยแพร่ครั้งก่อน เพื่อรวมธนาคาร SC First เข้าไปด้วย
5
จำนวนหลักสูตรการเรียนรู้ทั้งหมดที่เข้าร่วม (รวมทั้งอีเลิร์นนิ่ง)
*
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับอายุที่ใช้ปฏิบัติในสหราชอาณาจักรในปี 2549 เราจึงมิได้รายงานสัดส่วนอายุของพนักงาน ไม่ว่าจะเพื่อเผยแพร่ภายในหรือภายนอก。
ด้านบน

การลงทุนในชุมชน

ตัวชี้วัด 2549 2550 2551
การบริจาคเงินสด 14.2 ล้านเหรียญ 18.2ล้านเหรียญ 30.4ล้านเหรียญ
พนักงานจิตอาสาและเวลาที่ใช้ 4.0ล้านเหรียญ 2.8ล้านเหรียญ 7.2ล้านเหรียญ
ของขวัญช่วยเหลือ 0.08ล้านเหรียญ 0ล้านเหรียญ 1.0ล้านเหรียญ
ต้นทุนในการบริหารจัดการ 2.8ล้านเหรียญ 3.4ล้านเหรียญ 4.8ล้านเหรียญ
ผลตอบแทนที่ได้จากเงินลงทุน (ทุนที่ระดมได้)     5.1ล้านเหรียญ
รวมทั้งหมด 21.2ล้านเหรียญ 24.5ล้านเหรียญ 48.5ล้านเหรียญ
ผลกำไรก่อนหักภาษี 3,178ล้านเหรียญ 4,035ล้านเหรียญ TBC
เปอร์เซ็นต์ของกำไรจากการดำเนินงานในปีเดียวกัน 0.67เปอร์เซ็นต์ 0.61เปอร์เซ็นต์ TBC
เปอร์เซ็นต์เทียบกับกำไรจากการดำเนิน 0.79เปอร์เซ็นต์ 0.77เปอร์เซ็นต์ 1.21%
งานในปีก่อน (PYOP) นต์ นต์ นต์

การบริจาคเงินสด

การบริจาคเงินสด

ดูรายละเอียด

ผลกำไรก่อนหักภาษี

ผลกำไรก่อนหักภาษี

ดูรายละเอียด