การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม

ความเป็นมา

ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาเร่งด่วน เนื่องจากภัยพิบัติที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศมีให้เห็นบ่อยครั้งและชัดเจนขึ้น ขณะที่ความต้องการของประชากรโลกในการจัดหาน้ำ อากาศบริสุทธิ์ และทรัพยากรที่จำเป็นอื่น ๆ มีความยากลำบากมากขึ้น

คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (The Intergovernmental Panel on Climate Change: IPCC) ที่จัดตั้งขึ้นโดยสหประชาชาติ ประกาศแจ้งเตือนว่า ถ้าต้องการหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศบนโลกนี้ เราจำเป็นต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นต้นเหตุสำคัญ และเราต้องเริ่มลดในทันที แต่องค์กรพลังงานระหว่างประเทศทำนายว่า จะมีความต้องการพลังงานเพิ่มขึ้น 50 เปอร์เซ็นต์ในปี 25932 โดยคาดว่าน้ำมันเชื้อเพลิงจากฟอสซิลจะเป็นพลังงานหลักซึ่งจะส่งผลให้มีมลพิษคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้น 50%

แนวโน้มที่ขัดแย้งกันนี้กำลังได้รับการจัดการโดยรัฐบาลทั่วโลก ขณะเดียวกันเป็นสิ่งท้าทายองค์กรอย่างสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดในการลดการใช้ทรัพยากรของเราและนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสู่โลกที่ใช้ทรัพยากรลดลงและลดปริมาณคาร์บอน (ดูที่การเงินที่ยั่งยืน สำหรับผลิตภัณฑ์และบริการ)

ในฐานะที่เป็นธนาคาร การดำเนินงานของเรา ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าธุรกิจอื่น ๆ แต่เราสามารถสร้างความแตกต่างได้โดยการปรับปรุงจุดสำคัญสามส่วนดังนี้

  • การใช้พลังงานในอาคาร
  • มลพิษจากการเดินทางทางอากาศ
  • การใช้กระดาษที่ไม่เพียงแต่ทำลายป่าไม้แต่การผลิตกระดาษยังต้องใช้พลังงานและน้ำจำนวนมาก

โอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่เราจะช่วยลดความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อมได้ มีมากเกินกว่าการดำเนินการของเราแต่เพียงผู้เดียว การมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางทั้งภายในและภายนอกธนาคารจะช่วยให้บรรลุผลสำเร็จได้โดยการส่งเสริมพฤติกรรมพนักงาน ลูกค้าและผู้อื่น

2
การคาดการณ์พลังงานโลก ปี 2551: องค์กรพลังงานระหว่างประเทศ (The International Energy Agency)

เรื่องเด่น

  • ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของเราครอบคลุมถึงประชากรจำนวน 47,000 คน
  • การลดปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2 ลง 14% ต่อพนักงาน
  • ให้เงินบริจาคจำนวน 1 ล้านเหรียญสหรัฐฯผ่านทางโครงการ Race for a Living Planet (วิ่งมาราธอนเพื่อสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้)