การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม

ข้อมูล/การให้คำมั่น

เป้าหมายของเราในปี 2551 สถานะ สิ่งที่ดำเนินการแล้ว เป้าหมายในอนาคตและการให้คำมั่น
กำหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับปี 2554 ทำเครื่องหมาย
ดำเนินการเสร็จสิ้น
คณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มธนาคารตรวจสอบกลยุทธ์ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อปรับให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของกลุ่มโดยรวมเพื่อไปสู่เป้าหมายในปี 2554
  • เริ่มใช้มาตรฐานการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับอาคาร อาคาร GEMS ทุกอาคารต้องทำคะแนนได้ 50 เปอร์เซ็นต์ตาม BEAS
  • การดำเนินการตามวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับปี 2554
  • พัฒนานโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่แก้ไขใหม่ และ
  • การสร้างการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางกับผู้มีส่วนได้เสียภายในและภายนอก ผ่านสื่อแนวใหม่ เช่น ภาพยนตร์และการให้ความรู้ออนไลน์
เปิดตัวพอร์ทัลสิ่งแวดล้อมเพื่อการสร้างเครือข่ายทางสังคมแบบอินเตอร์แอ็กทิฟให้กับพนักงาน ทำเครื่องหมาย
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เปิดตัวพอร์ทัลการสร้างเครือข่ายทางสังคมสำหรับพนักงานที่ชื่อว่า Greenstorming ในเดือนเมษายน 2551
จัดตั้งคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อมในแต่ละประเทศของทั้งกลุ่มธนาคาร ทำเครื่องหมาย
ดำเนินการเสร็จสิ้น
จัดตั้งคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อมประจำประเทศของทั้งกลุ่มธนาคาร
ยกระดับเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่ตกลงไว้ – กำหนดเป้าหมายการลดมลพิษ CO2 จากการเดินทางทางอากาศและการใช้พลังงานต่อ FTE ลง 10 เปอร์เซ็นต์ การลดการใช้กระดาษลง 20 เปอร์เซ็นต์โดยใช้ข้อมูลฐานของปี 2549 ทำเครื่องหมาย
ดำเนินการเสร็จสิ้น
ทำได้ตามเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับปี 2549-2551
รวมระบบการจัดการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม (EIMS) เข้ากับระบบการรายงานทางเว็บแบบรายไตรมาส ทำเครื่องหมาย
ดำเนินการเสร็จสิ้น
ใช้ระบบ EIMS ในปี 2551 และขณะนี้ข้อมูลทั้งหมดรายงานผ่านระบบนี้ ซึ่งสามารถจัดทำรายงานและการวิเคราะห์ตามปกติได้มากขึ้น

เป้าหมายในปี 2554

  • ลดการใช้กระดาษต่อ FTE ลง 50 เปอร์เซ็นต์ภายในปี 2554
  • ลดมลพิษจากการเดินทางต่อ FTE ลง 35 เปอร์เซ็นต์ภายในปี 2554 และ
  • ลดการใช้พลังงานในอาคารลง 10 เปอร์เซ็นต์ต่อตารางเมตรภายปี 2554
 
ด้านบน

จำนวนการใช้กระดาษทั้งหมด/
FTE

จำนวนการใช้กระดาษทั้งหมด/FTE

ดูรายละเอียด

ขอบเขตของการปล่อยก๊าซทั้งหมด 1 และ 2 /FTE

ขอบเขตของการปล่อยก๊าซทั้งหมด 1 และ 2 /FTE

ดูรายละเอียด

การเดินทางโดยเครื่องบิน/FTE

การเดินทางโดยเครื่องบิน/FTE

ดูรายละเอียด

ปัจจัยการแปลงที่ใช้ หน่วย 2549 2550 2551 รวมสำหรับปี2550 รวมสำหรับปี2551
จำนวนสำนักงาน ที่รายงาน         มลพิษ (GEMS + ประมาณการ) มลพิษ (GEMS + ประมาณการ)
พื้นที่ภายในสุทธิ ที่รายงาน   43 52 81  
ครอบคลุมพื้นที่สำนักงาน ตร.ม. 354,2381 394,9361 566,473  
ครอบคลุม FTE FTE 28,453 38,850 47,645  
 
การใช้พลังงานและ มลพิษ GHG            
การใช้พลังงานโดยรวม GWh/ปี 152 161 219 440 474
การใช้พลังงานโดยรวม//ตร.ม. kWh/ตร.ม./ปี 4292 4082 387 328 324
ขอบเขต 1 มลพิษ (ไฟฟ้าที่ผลิตในพื้นที่) ตัน CO2/ปี 2,608 4,977 6,752 11,436 14,913
ขอบเขต 2 มลพิษ (ไฟฟ้าที่นำเข้า) ตัน CO2/ปี 93,1603 93,9283 131,935 209,127 254,989
มลพิษรวม ขอบเขต 1 และ 2 ตัน CO2/ปี 95,7683 98,9053 138,687 220,563 269,902
มลพิษรวม ขอบเขต 1 และ 2 มลพิษรวม/FTE ตัน CO2/FTE/ปี 3.373 2.553 2.91    
มลพิษจากการเดินทางทางอากาศ ตัน CO2/ปี 29,475 27,508 37,696 58,354 50,262
มลพิษจากการเดินทางทางอากาศ/FTE ตัน CO2/FTE/ปี 0.97 0.79 0.764    
มลพิษ CO2 รวม ตัน CO2/ปี 125,243 126,413 176,383 278,917 320,163
มลพิษ CO2 รวม/FTE5 ตัน CO2/FTE/ปี 4.40 3.25 3.70    
 
กระดาษ  
การใช้กระดาษรวม ก.ตัน/ปี 1.7 1.8 2.2 3.1 3.9
การใช้กระดาษรวม/FTE กก./FTE/ปี 59 47 47 45 50
 
ของเสีย  
ขยะมูลฝอยรวม ก.ตัน/ปี 2.8 2.8 4.4 4.4 6.5
ขยะมูลฝอยรวม/FTE กก./FTE/ปี 98 73 95 63 83
เปอร์เซ็นต์ ขยะมูลฝอย ที่นำมาใช้ใหม่หรือรีไซเคิล % 25 25 25    
 
น้ำ  
ปริมาณการใช้น้ำรวม ML/ปี 677 873 993 1,980 1,806
ปริมาณการใช้น้ำรวม/FTE ลบ.ม./FTE/ปี 24 22 21 28 24
 
กฎหมายและการปฏิบัติตาม            
การฟ้องร้องด้านสิ่งแวดล้อมที่รายงาน   ไม่มี ไม่มี ไม่มี    
 
ซัพพลายเออร์            
จำนวน ซัพพลายเออร์   23,373 20,417      
มูลค่ารวมของ การจัดซื้อ   $1.5bn $2.0bn      
1
การตรวจสอบภายในของธนาคารเกี่ยวกับข้อมูลรายงานซึ่งเปิดเผยว่าสำนักงานบางแห่งรวมพื้นที่ของอาคารทั้งหมดเป็นพื้นที่รวมแทนที่จะเป็นพื้นที่สุทธิ ได้มีการแก้ไขความผิดพลาดเกี่ยวกับพื้นที่ของอาคารทั้งหมดในสำนักงานซึ่งรายงานในข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมปี 2006 และ 2007
2
มีการเปลี่ยนแปลงตัวเลขการบริโภคพลังงานทั้งหมดต่อ m2 (kWh/m2/ปี) ในปี 2006 และ 2007 เนื่องจากการแก้ไขรายงานพื้นที่สุทธิภายในสำนักงาน
3
มีการคำนวนการปล่อย CO2ของธนาคารต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงในการบริโภคพลังงานในปี 2008 โดยการใช้ปัจจัยการปรับเปลี่ยนเฉพาะในประเทศล่าสุดที่หาได้จากหน่วยงานการพลังงานระหว่างประเทศ (International Energy Agency)(‘CO2 Emissions From Fuel Combustion, 2008 Edition’). เพื่อเปรียบเทียบการบริโภคพลังงานและการปล่อย CO2 ที่เกิดขึ้นจริงและสอดคล้องกันของธนาคารในระหว่างปี 2006-2008 จึงมีการคำนวนการปล่อย CO2 ในปี 2006 และ 2007 ใหม่โดยการใช้ข้อมูลปัจจัยการปรับเปลี่ยนการปล่อย CO2ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงของเฉพาะประเทศที่มีข้อมูลอยู่ล่าสุด
4
ข้อมูลการเดินทางในปี 2008 มาจากข้อมูลที่น่าเชื่อถือซึ่งได้รับจากจีน ฮ่องกง เกาหลี อินเดีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ไต้หวัน สหรัฐอาหรับเอมิเรตต์ สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา ตัวเลขของ FTE มาจากจำนวนประชากรพนักงานทั้งหมดของธนาคารเพื่อการดำเนินการเหล่านี้แทนที่จะเป็นเพียงจำนวนประชากรของสำนักงาน GEMS
5
การปล่อย CO2 จากการขนส่งสินค้าไม่รวมอยู่ในตัวเลขการปล่อย CO2 ทั้งหมดในปี 2008 เนื่องจากว่าการการประเมินในอดีตแสดงให้เห็นว่าการขนส่งสินค้ามีส่วนในปริมาณการปล่อย CO2 ทั้งหมดของธนาคารน้อยกว่าห้าเปอร์เซนต์ นอกจากนี้ยังไม่มีข้อมูลการปล่อย CO2 ที่เกิดจากการขนส่งสินค้าที่น่าเชื่อถือและถูกต้องในการดำเนินธุรกิจส่วนมากในประเทศของธนาคารซึ่งเริ่มการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเป็นครั้งแรกในปี 2007 และ 2008