จำนวนการใช้กระดาษทั้งหมด/ FTE

2006 : 59

2007 : 47

2008 : 47

กลับไป