การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม

ผลกระทบจากการดำเนินงาน

เราปรับปรุงผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในสามจุดหลักดังต่อไปนี้ การใช้พลังงานในอาคาร การเดินทางทางอากาศ และการใช้กระดาษ การกำหนดเป้าหมายที่ต้องใช้ความพยายามสูงทำให้เราจำเป็นต้องมีระบบที่แข็งแกร่งและมีแนวคิดใหม่ๆ ในปี 2551 เราได้นำโปรแกรมต่างๆ มาใช้ตั้งแต่การจัดการพลังงานไปจนถึงกระบวนการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์

การใช้พลังงานในอาคาร

การจัดการและระบบสารสนเทศ

เราตรวจสอบการใช้พลังงานในอาคารโดยใช้ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมโลก (GEMS) ตามโมเดลของ ISO 140001 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลด้านการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ในปี 2551 เราเพิ่มจำนวนอาคารภายใต้ GEMs จาก 52 อาคารเป็น 88 อาคาร ครอบคลุมพนักงาน 47,000 คน

ในปี 2551 เราแนะนำระบบการจัดการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม เครื่องมือออนไลน์ในการปรับปรุงการวัดและการเก็บข้อมูล นอกจากนี้เรายังได้เริ่มจัดทำรายงานข้อมูลการใช้พลังงานรายไตรมาส ซึ่งจะมุ่งเน้นการเอาใจใส่ต่อพลังงานโดยเน้นการใช้พลังงานที่เกิน เราใช้เครื่องมือประมาณการเพื่อครอบคลุมพอร์ตการลงทุนส่วนที่เหลือของเรา

การรับรองและการตรวจสอบ

ขณะนี้เรากำหนดให้มีการรับรองด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับอาคารใหม่ทุกอาคาร โดยบริษัทภายนอกที่มีชื่อเสียง เช่น Greenmark ในสิงค์โปร์ และ Leadership in Environment and Energy Design (LEED) ในสหรัฐอเมริกา เราคาดหวังผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมระดับสูง และ
ไม่ยอมรับผลการรับรองในอันดับที่ต่ำกว่าการจัดอันดับ ‘Gold’ โดย LEED สหรัฐอเมริกา (ดูที่กรณีศึกษา Changi Business Park)

ตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นไป อาคารที่ไม่ได้รับการรับรองจากบริษัทภายนอกจะได้รับการจัดอันดับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เทียบกับมาตรฐานการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมของอาคารที่เราพัฒนาขึ้น มาตรฐานนี้จะช่วยให้เราจำแนกอาคารในพอร์ตการลงทุนของเรา กำหนดเป้าหมาย ปรับปรุงผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม และจัดสรรทรัพยากรในอนาคต เพื่อการลงทุนอย่างเหมาะสม

เราตรวจสอบและรับรองข้อมูล GEMS ภายในสำหรับ 7 ประเทศที่ใหญ่ที่สุดของเรา รวมถึงเกาหลีใต้และอินเดีย

การดำเนินการ

เราปฏิบัติตามแผนการดำเนินการในแต่ละประเทศเพื่อชี้ให้เห็นแนวทางและข้อเสนอแนะที่ชัดเจนในการลดการใช้พลังงานของเรา

นอกจากนี้ GEMS ยังกำหนดแผนงานเฉพาะอาคารโดยชี้แจงรายละเอียดวิธีการลดการใช้ทรัพยากร รวมทั้งมีกระบวนการตรวจสอบข้อมูลที่มุ่งเน้นการปรับปรุงให้ดีขึ้นที่ได้นำมาแลกเปลี่ยนกันทั่วทั้งธนาคาร

ในที่สุด การสื่อสาร ความคิดริเริ่ม และกิจกรรม (ส่วนใหญ่มุ่งเน้นที่วันสิ่งแวดล้อมโลก) ที่หลากหลายส่งเสริมให้พนักงานดำเนินการให้มั่นใจว่าใช้พลังงานต่ำ (ดูที่ส่วนความผูกพันของพนักงาน)

ผลการดำเนินงาน

ในปี 2551 เราจะรวมอาคารอีก 29 อาคารเข้าในระบบการวัดผล GEMS อาคารเหล่านี้มีประสิทธิภาพการใช้พลังงานต่ำกว่าที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้ เช่น หลายอาคารอยู่ในประเทศที่มีการมลพิษต่อหน่วยพลังงานสูง ซึ่งทำให้การใช้พลังงานของเราเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยในระหว่างปี 2550 ถึง 2551 โดยเฉพาะการเพิ่มขึ้นของมลพิษโดยเฉลี่ยของเรา อาคารเหล่านี้อยู่ภายใต้แผนดำเนินการ และเราคาดหวังที่จะเห็นความก้าวหน้าที่สำคัญต่อไป

แม้ว่าจะมีความท้าทายเพิ่มขึ้น ในระหว่างปี 2549 ถึง 2551 เรายังสามารถลดมลพิษคาร์บอนไดออกไซด์ ต่อพนักงานประจำเต็มเวลา (FTE) หนึ่งคนได้ถึง 14 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่ 10 เปอร์เซ็นต์. ทั้งหมดนี้เป็นผลมาจากการใช้พลังงานลดลง 10 เปอร์เซ็นต์ต่อตารางเมตร และ 14 เปอร์เซ็นต์ต่อ FTE ดูที่ข้อมูลและการให้คำมั่น สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

頂部

กระดาษ

มีช่องทางที่เราสามารถลดการใช้กระดาษได้หลายช่องทาง โดยเฉพาะในศูนย์การดำเนินงานของเรา เช่น กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย และเชนไน อินเดีย

ในระหว่างปี 2549 ถึง 2551 เราลดการใช้กระดาษต่อ FTE ได้ถึง 20 เปอร์เซ็นต์ โดยใช้มาตรการต่างๆ เช่น การใช้เครื่องพิมพ์อย่างเหมาะสม การส่งเสริมการพิมพ์กระดาษสองด้าน และการกำหนดแนวปฏิบัติของการประชุมแบบไร้กระดาษ

ในปี 2551 เราได้นำโปรแกรมการเก็บรักษาข้อมูล (iRM) มาใช้พร้อมกำหนดนโยบายการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นมาตรฐานสำหรับทั้งธนาคาร ซึ่งรวมถึงกระบวนงานทางอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดเก็บแฟ้มข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด ระบบดังกล่าวมีใช้ใน 13 ประเทศ สำหรับประเทศอื่น ๆ จะเริ่มนำมาใช้ในปี 2552

ขณะนี้เราลงทุนในเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อลดการใช้กระดาษในกระบวนการทำงานของเราภายใน
3 ปีข้างหน้า ซึ่งเราคาดหวังให้พนักงานหนึ่งคนลดการใช้กระดาษลงครึ่งหนึ่ง

การเดินทางทางอากาศ

แม้ว่าการพบลูกค้าด้วยตนเองจะเป็นสิ่งสำคัญ แต่จากการวิเคราะห์ในปี 2551 เราพบว่า 80 เปอร์เซ็นต์ของการเดินทางทางอากาศจากห้าที่ตั้งหลักของเรา เป็นการเดินทางเพื่อการประชุมภายในองค์กร

ในปี 2551 เรายกระดับระบบวิดีโอเพื่อการจัดประชุมระยะไกลที่มีประสิทธิภาพและสามารถจัดการประชุมได้อย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ เรายังได้นำเว็บออนไลน์ใหม่และระบบการประชุมผ่านทางเสียงมาใช้ เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับการประชุมระยะไกล และแทนนโยบายการเดินทางที่เข้มงวดมากขึ้น

การดำเนินการข้างต้นส่งผลให้การเดินทางทางอากาศต่อ FTE ลดลง 22 เปอร์เซ็นต์ในระหว่างปี 2549 ถึง 2551 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมาย 10 เปอร์เซ็นต์ 1

เราจะลงทุนในเทคโนโลยีระบบวิดีโอต่อไปเนื่องจากช่วยประหยัดต้นทุนและมีความทันสมัย เพื่อทำให้ได้ตามเป้าหมายการลดการเดินทางทางอากาศต่อ FTE ลง 35 เปอร์เซ็นต์ ในปี 2554

1
เพื่อให้เข้าใจได้ง่าย เราใช้ปัจจัยการแปลงล่าสุดที่มีอยู่สำหรับระยะเวลาที่รายงาน ซึ่งก็คือ ปัจจัยการแปลงรุ่นปี 2008 ขององค์กรพลังงานระหว่างประเทศ (International Energy Agency) ตัวเลขทั้งหมดตั้งแต่ปี 2006 ถึง 2008 ได้ถูกนำมาคำนวณใหม่ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สอดคล้องตรงกัน

กรณีศึกษา Singapore Changi Business Park

สร้างมาตรฐานสิ่งแวดล้อมที่สูง

สำนักงานใหม่ที่โดดเด่นของเราซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างใน Changi Business Park สิงค์โปร์ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล ‘Greenmark Platinum’ ที่จัดขึ้นโดยองค์กรก่อสร้างอาคารของสิงค์โปร์ ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดของประเทศในด้านสิ่งแวดล้อม

เรากำหนดว่าอาคารแห่งใหม่นี้ต้องเน้นการอนุรักษ์พลังงาน และคาดคะเนอัตราการใช้พลังงานที่ 35 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งต่ำกว่าสำนักงานทั่วไปในระดับมาตรฐานในสิงค์โปร์ แผงรับแสงอาทิตย์จะให้ไฟฟ้าที่เพียงพอเมื่ออาคาร “ได้รับแสงเต็มที่” นอกจากนี้ ยังได้นำระบบการให้น้ำแบบหยดอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพสูงมาใช้ เป็นผู้ริเริ่มการประหยัดน้ำรวมถึงการรีไซเคิลน้ำเสียและการเก็บน้ำฝนซึ่งทำให้ประหยัดน้ำได้อย่างมาก ช่องทางน้ำเฉพาะจะส่งน้ำเสียประเภทต่าง ๆ ไปรีไซเคิล
พร้อมทั้งเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสวนมีอุดมสมบูรณ์พันธุ์พืชดั้งเดิม ด้วยความร่วมมือจาก Botanic Gardens Conservation International (BGCI)

ด้านบน

เรื่องเด่น

  • ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของเราครอบคลุมถึงประชากรจำนวน 47,000 คน
  • การลดปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2 ลง 14% ต่อพนักงาน
  • ให้เงินบริจาคจำนวน 1 ล้านเหรียญสหรัฐฯผ่านทางโครงการ Race for a Living Planet (วิ่งมาราธอนเพื่อสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้)

สิ่งแวดล้อมของฉัน
เรียนรู้เกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เราได้รับผ่านทางการกระทำในชีวิตประจำวันของเรา

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม