การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม

ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในปี 2551 เช่น พายุเฮอร์ริเคนที่สร้างความเสียหายในทะเลคาร์ริบเบียน พายุในจีน และพายุไซโคลนนาร์กิสในพม่าที่คร่าชีวิตผู้คนไปกว่า 220,000 ราย แสดงให้เห็นถึงต้นทุนทางการเงินและที่เกี่ยวกับผู้คนอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ

หลาย ๆ ตลาดของเราได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่รุนแรงที่สุด เช่น ความเสียหายจากน้ำท่วม ความแห้งแล้งที่รุนแรง พายุหิมะ และคลื่นความร้อน ต้นทุนของมูลค่าความเสียหายที่เกิดจากสภาพอากาศเหล่านี้ เพิ่มขึ้นกว่าสองเท่าและคิดเป็นมูลค่าความเสียหายสูงถึง 200,000 ล้านเหรียญในปี 2008 การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศก่อให้เกิดภัยพิบัติบ่อยครั้งและเป็นอันตรายมากขึ้น

เราตระหนักถึงความรับผิดชอบในการลดมลพิษคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการดำเนินงานของเรา ซึ่งเราสามารถทำได้สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ในปี 2551 แต่เรายังสามารถจัดการธุรกิจและความเสี่ยงอื่น ๆ ที่เผชิญอยู่ได้มากกว่านี้ เราทำงานร่วมกับพนักงาน ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ เพื่อเพิ่มความตระหนัก กระตุ้นการดำเนินการ และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เรากำหนดเป้าหมายที่ต้องใช้ความพยายามสูงเพื่อลดปริมาณคาร์บอนและกระดาษใช้แล้ว เราให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ธุรกิจและโครงการลดมลพิษและสร้างการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

"การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญเสมอไม่ว่าคุณอยู่ที่ใดก็ตาม ธนาคารส่วนใหญ่คิดว่าสิ่งแวดล้อมไม่ใช่ประเด็นสำคัญเนื่องจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนในปริมาณต่ำจากธุรกิจของตนเอง แต่อุตสาหกรรมทุกชนิดควรให้ความสนใจกับสิ่งแวดล้อม"Myung-Hoon Yoo,
กล่าว

ในส่วนนี้เป็นรายงานการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อลดการใช้พลังงานและแหล่งทรัพยากรอื่น ๆ ในการดำเนินงานของเราในปี 2551 และเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ในส่วนการเงินที่ยั่งยืน มีรายงานการให้กู้ยืมด้านสิ่งแวดล้อมและกิจกรรมทางการค้าอื่น ๆ

ในปี 2551 เราเริ่มใช้กลยุทธ์ด้านสิ่งแวดล้อมที่ปรับปรุงใหม่ และกำหนดเป้าหมายที่ต้องใช้ความพยายามสูงไว้ในปี 2554 เราเริ่มนำแผนดำเนินการมาปฏิบัติในจุดที่สำคัญๆ เช่น การใช้พลังงานภายในอาคาร และจัดตั้งคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อมในแต่ละประเทศครอบคลุมตลาดส่วนใหญ่ของเรา เพื่อผลักดันการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วม

นอกจากนี้เรายังได้จัดกิจกรรมที่ให้ความสนุกสนานแบบมีปฏิสัมพันธ์เพื่อดึงดูดพนักงาน ที่จำเป็นต้องเข้าร่วมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมของเรา Greenstorming เป็นเว็บไซต์เครือข่ายทางสังคมของเราที่ดึงดูดพนักงานได้มากกว่า 17,000 ราย

การทำงานร่วมกับองค์กรภายนอก รวมถึงการเป็นสมาชิกองค์กร เช่น CLimate group และ Corporate Leaders’ Group on Climate Change เรายังชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นที่ต้องดำเนินการโดยเร่งด่วนจากภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน The Greatest Race on Earth ดึงดูดผู้คนที่ต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนเองเพื่อช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อมได้เกินกว่าครึ่งล้านราย

"การสร้างสภาพอากาศเพื่อการเปลี่ยนแปลง"

นี่คือภาพยนต์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขงเรา - ลองชมคลิปทั้งสามตอนด้านล่างนี้เพื่อค้นหาแนวทางดำเนินการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของเรา

1
Source: Munich Re Insurance Group

เรื่องเด่น

  • ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของเราครอบคลุมถึงประชากรจำนวน 47,000 คน
  • การลดปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2 ลง 14% ต่อพนักงาน
  • ให้เงินบริจาคจำนวน 1 ล้านเหรียญสหรัฐฯผ่านทางโครงการ Race for a Living Planet (วิ่งมาราธอนเพื่อสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้)
โลโก้ FTSE

Standared Chartered มีรายชื่ออยู่ในดัชนี FTSE4Good และดัชนีสิ่งแวดล้อม FTSE4Good

 
Carbon Disclosure Project Logo

Standared Chartered อยู่ในอันดับที่ยอดเยี่ยมที่สุดในปี 2008 มาเป็นเวลาสองปีต่อเนื่องกันr