สถานที่ทำงานที่ยอดเยี่ยม

ข้อมูล/เป้าหมาย

เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ในปี 2551
เป้าหมายของเราในปี 2551 สถานะ สิ่งที่ดำเนินการแล้ว เป้าหมายในปี 2552
บรรลุเป้าประสงค์ที่ขยายตัวโดยการสร้างประโยชน์จากกลุ่มคนเก่งที่มีความหลากหลายทั้งจากภายในและภายนอกธนาคาร กำลังดำเนินการ
กำลังดำเนินการ
เราสร้างสายสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยจำนวนหนึ่งในประเทศอินเดียและจีน ส่งผลให้นักศึกษาจำนวน 120 คนได้รับเลือกให้เข้าร่วมในโปรแกรม เรายังพัฒนาโปรแกรมการบริหารผู้มีความสามารถสูงสำหรับพนักงานใหม่และผู้บริหารอาวุโส ในประเทศอินเดีย เราเริ่มโครงการ "ทางเบี่ยง”ซึ่งสนับสนุนแม่บ้านให้กลับมาทำงานโดยทำงานที่บ้านและจนถึงปัจจุบันนี้แม่บ้าน 30 คนกลับมาทำงานใหม่ในประเทศอินเดีย และได้เพิ่มการจ้างงานอย่างมีนัยสำคัญสำหรับพนักงานที่บกพร่องทางร่างกาย
  • ขับเคลื่อนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในช่วงสภาวะที่ผันผวนด้วยระดับความผูกพันของพนักงานที่เพิ่มมากขึ้น
  • เพิ่มประสิทธิผลของผู้นำของเรา
  • ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของเราเพิ่มมากขึ้น
  • ฟื้นฟูความรู้เกี่ยวกับเชื้อเอชไอวี/โรคเอดส์ให้แก่พนักงานภายในองค์กรทุกคนโดยการเข้าอบรมในบทเรียนอีเลิร์นนิ่งที่ปรับปรุงใหม่
ขับเคลื่อนการสร้างความผูกพันในองค์กรของพนักงานอย่างต่อเนื่องโดยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารคนผ่านทางโปรแกรมสำหรับผู้บริหารที่ยอดเยี่ยม กำลังดำเนินการ
กำลังดำเนินการ
เสร็จสิ้นการเริ่มโปรแกรมสำหรับผู้บริหารที่ยอดเยี่ยมโดยมุ่งเน้นที่การพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำของผู้บริหาร ผู้บริหารมากกว่า 9,900 คน (ผู้เข้าร่วมที่เป็นหนึ่งเดียวจำนวน 4,000 คน) เข้ารับการอบรมมากกว่า 510 หลักสูตรทั่วทั้ง 35 ประเทศ
เริ่มโปรแกรมการสร้างความตระหนักใน D&I ทั่วทุกส่วนของตลาด ประสบผลสำเร็จ
ประสบผลสำเร็จ
เริ่มการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการยอมรับความหลายหลายและการผนวกรวมทั่วทั้งองค์กร ซึ่งมีพนักงานประมาณ 800 คนโดย champion ที่ดูแลการผนวกรวมและการยอมรับความหลายหลายจำนวน 56 คนได้ปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อพัฒนาแผนปฏิบัติงานสำหรับประเ
ขยายการปฏิบัติใช้การทำงานที่ยืดหยุ่นเพื่อครอบคลุมตลาดใหม่ๆและ/หรือระบบและวิธีการทำงานที่ยืดหยุ่นแบบใหม่ ประสบผลสำเร็จ
ประสบผลสำเร็จ
ในปี 2551 เริ่มนำการทำงานที่ยืดหยุ่นไปใช้ปฏิบัติในมากกว่า 4 ประเทศและนำระบบและวิธีการทำงานที่ยืดหยุ่นจากที่บ้านไปใช้ปฏิบัติในมากกว่า 5 ประเทศ
รับประกันว่าพนักงานใหม่ทุกคนจะได้รับการอบรมเกี่ยวกับเอชไอวีและโรคเอดส์ ประสบผลสำเร็จ
ประสบผลสำเร็จ
พนักงานใหม่ทุกคนจะต้องอบรมหลักสูตรอีเลิร์นนิ่งเกี่ยวกับเชื้อเอชไอวีและโรคเอดส์ให้จบภายใน 3 เดือนหลังจากเข้าทำงานที่ธนาคาร จัดอบรมแบบตัวต่อตัว พนักงาน 85% เรียนจบบทเรียนอีเลิร์นนิ่งเกี่ยวกับเชื้อเอชไอวี
จำนวนพนักงาน 2549 2550 2551
ทั่วโลก1 58,821 69,612 73,802
บุคคลธนกิจ 25,610 34,798 34,978
สถาบันธนกิจ 8,832 9,490 12,337
ด้านบน
สัดส่วนของพนักงานแยกตามภูมิภาค 2549 2550 2551
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้อื่น ๆ 20% 20% 24%
เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ 30% 30% 30%
อินเดีย 26% 28% 24%
แอฟริกา 8% 8% 8%
ตะวันออกกลางและปากีสถาน 12% 11% 10%
ทวีปอเมริกา สหราชอาณาจักรและยุโรป 3% 3% 5%
ด้านบน
สัญชาติแบ่งตามภาคภูมิศาสตร์ 2549 2550 2551
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้อื่นๆ 22% 18% 19%
เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ 26% 28% 28%
อินเดีย 27% 30% 27%
แอฟริกา 10% 8% 8%
ตะวันออกกลางและปากีสถาน 11% 8% 7%
ทวีปอเมริกา สหราชอาณาจักรและยุโรป 4% 4% 5%

ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของโครงการต่างๆ

ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของโครงการต่างๆ

การแบ่งส่วนต่างๆของโครงการ

การแบ่งส่วนต่างๆของโครงการ

ด้านบน
การสรรหาบุคคล 2549 2550 2551
อัตราการเติบโตของพนักงาน-การเติบโตแบบนับรายหัว โดยปรับตามผู้ที่เข้าใหม่และออกแล้ว 15% 20% 5%
อัตราการเติบโตของพนักงานที่มีศักยภาพสูง-การเติบโตแบบนับรายหัวพนักงานที่มีศักยภาพสูง โดยปรับตามผู้ที่เข้าใหม่และออกแล้ว 7% 3% 8%
จำนวนผู้ที่เข้าทำงานใหม่ซึ่งจบการศึกษาจากต่างประเทศ (IG) 260 332 329
จำนวนสัญชาติต่าง ๆ ที่จบการศึกษาจากต่างประเทศ 25 28 32
ด้านบน
การยอมรับความหลายหลายและไม่แบ่งแยก 2549 2550 2551
เปอร์เซ็นต์ของผู้หญิงจากทั่วโลก 47% 46% 46%
เปอร์เซ็นต์ของผู้บริหารอาวุโสหญิง 16% 15% 17%
จำนวนคนสัญชาติต่าง ๆ จากทั่วโลก 105 115 125
จำนวนคนสัญชาติต่าง ๆ ที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง 56 61 68
ด้านบน
การเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศ 2549 2550 2551
จำนวนพนักงานที่ทำหน้าที่ในต่างประเทศ 735 776 882
ด้านบน
ความผูกพันของพนักงาน 2549 2550 2551
เปอร์เซ็นต์ความร่วมมือ 97% 95% 1 95%
คะแนนความผูกพันของพนักงาน(/5) 3.99 4.02 3.99
ด้านบน
ภาวะระส่ำระสาย 2549 2550 2551
ผู้ที่มีผลงานสูงและพนักงานที่มีศักยภาพสูง 3% 3% 4%
ด้านบน
การบริหารผลการปฏิบัติงาน 2549 2550 2551
เปอร์เซ็นต์ของพนักงานที่มีสิทธิ์ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 98% 100% 100%
เปอร์เซ็นต์ที่ได้รับการพิจารณาเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ตกลงร่วมกัน2 90% 90% 89%
ด้านบน
หุ้น 2549 2550 2551
จำนวนพนักงานที่ได้รับผลตอบแทนที่เป็นหุ้น 3,077 3,167 5,337
เปอร์เซ็นต์ของแผนการออมเป็นหุ้น3 47% 42% 37%
ด้านบน
การเรียนรู้และการพัฒนา4 2549 2550 2551
ผู้เรียนทั้งหมด5 418,174 534,777 657,164
จำนวนวันที่เรียน 361,523 353,634 325,948
เปอร์เซ็นต์ของพนักงานที่เข้ารับการอบรม 75% 86% 91%
จำนวนวันที่อบรมโดยเฉลี่ยต่อพนักงานหนึ่งคน 4.3 days 4.1 days 3.5 days
เปอร์เซ็นต์ของพนักงานที่มีศักยภาพสูงที่เข้ารับการอบรม 94% 95% 97%
ด้านบน
1
รวมถึงบริษัทสาขาของธนาคารที่เป็นเจ้าของทั้งหมดซึ่งรวมถึงธนาคาร SC First และธนาคารอเมริกันเอ็กซเพรสด้วย
2
การสำรวจประจำปีที่มีขึ้นในเดือนเมษายนของทุกปี
3
ข้อมูลที่ได้รับในสิ้นปี
4
ตัวเลขล่าสุดนับจากการเผยแพร่ครั้งก่อน เพื่อรวมธนาคาร SC First เข้าไปด้วย
5
จำนวนหลักสูตรการเรียนรู้ทั้งหมดที่เข้าร่วม (รวมทั้งอีเลิร์นนิ่ง)
*
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับอายุที่ใช้ปฏิบัติในสหราชอาณาจักรในปี 2549 เราจึงมิได้รายงานสัดส่วนอายุของพนักงาน ไม่ว่าจะเพื่อเผยแพร่ภายในหรือภายนอก
ด้านบน