สถานที่ทำงานที่ยอดเยี่ยม

สุขภาพและความปลอดภัย

สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานเรามีความสำคัญสูงสุดและเราตื่นตัวในการจัดการด้านสุขภาพอนามัย ความปลอดภัยและความเสี่ยงต่อสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงาน เรายังดำเนินการเพื่อป้องกันพนักงานที่อยู่ภายนอกสำนักงาน รวมทั้ง ด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยรายบุคคล เป็นต้น

มาตรฐานสุขภาพอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของเรา (HS&E) มีข้อกำหนดขั้นต่ำเพื่อให้มั่นใจว่าสภาพแวดล้อมในการทำงานปลอดภัย มีการตรวจติดตามผลและการตรวจสอบในสถานที่ตามกำหนดเวลาเพื่อให้มั่นใจว่าได้รักษาไว้ซึ่งมาตรฐานและได้ดำเนินการควบคุมความเสี่ยง การอบรมอย่างสม่ำเสมอ โดยใช้กรณีศึกษาและแบบฝึกหัดประเมินความเสี่ยงในทางปฏิบัติ จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าผู้ประสานงาน HS&E มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงความเสี่ยงด้านสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยที่เกิดขึ้น

ในปี 2551 เราเริ่มระบบการรายงานเหตุการณ์มายังศูนย์กลางซึ่งบันทึกและวิเคราะห์อุบัติเหตุต่างๆเพื่อพัฒนาความเข้าใจของเราถึงวิธีการที่เราสามารถป้องกันการเกิดเหตุการณ์นั้นซ้ำอีก นอกจากนี้เรายังเริ่มหลักสูตรการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ออนไลน์เกี่ยวกับ HS&E ในสถานที่ทำงานซึ่งเป็นหลักสูตรภาคบังคับสำหรับพนักงานใหม่ทุกคน

เชื้อเอชไอวีและโรคเอดส์

เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายเกี่ยวกับเชื้อเอชไอวีและโรคเอดส์ที่ใช้ทั่วทั้งธนาคาร เรามุ่งมั่นเพื่อให้การศึกษาเกี่ยวกับเชื้อเอชไอวีและโรคเอดส์แก่พนักงานและเนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของ CLINTON GLOBAL INITIATIVE เรามุ่งมั่นในการให้การศึกษาประชากรจำนวน 1 ล้านคนภายในปี 2553 พนักงานใหม่ทุกคนต้องจบหลักสูตรออนไลน์เกี่ยวกับเชื้อเอชไอวีและโรคเอดส์ภายใน 3 เดือนหลังจากเข้าทำงานกับธนาคาร เครือข่ายพนักงานอาสาสมัครของเราที่เป็น HIV CHAMPION จัดอบรมแบบตัวต่อตัวซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมการปฐมนิเทศสำหรับพนักงานใหม่ทุกคน นี่เป็นโปรแกรมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศที่ทำให้เราได้รับการยอมรับในฐานะผู้นำระดับโลกด้านให้การศึกษาเกี่ยวกับเชื้อเอชไอวีจาก UNAIDS ในปี 2551

เราสนับสนุนให้พนักงานของเราเข้าร่วมเป็นที่ปรึกษาเพื่อตรวจเชื้อเอชไอวีโดยสมัครใจและเราดำเนินนโยบายปกปิดความลับ ในประเทศที่การทดสอบหาเชื้อเอชไอวีต้องเสียค่าใช้จ่าย ธนาคารจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายดังกล่าวเอง

เรื่องเด่น

  • สมาชิกที่เป็นพนักงานจำนวน 73,800 คน
  • พนักงานกว่า 125 สัญชาติทำหน้าที่เป็นตัวแทนทั่วทั้งธนาคาร
  • ผู้บริหารมากกว่า 9,900 คนเข้าร่วมโปรแกรมสำหรับผู้บริหารที่ยอดเยี่ยม
  • Champion ที่ทำหน้าที่ดูแลการผนวกรวมและการยอมรับความหลายหลายของพนักงานจำนวน 56 คนจากทั่วทุกตลาด