สถานที่ทำงานที่ยอดเยี่ยม

ข่าวและวีดีโอ

วิดีโอ

พลังอำนาจของผู้หญิง

ชม Peter Sands กล่าวถึงพลังอำนาจของผู้หญิง(ระยะเวลา01:30)
วันที่: 27 มีนาคม ปี 2009