สถานที่ทำงานที่ยอดเยี่ยม

การให้รางวัลและยกย่อง

ความสำเร็จของเราขึ้นกับผลการปฏิบัติงานและความมุ่งมั่นของพนักงานที่มีความสามารถสูงในทุกระดับ โครงการให้รางวัลตอบแทนของเราส่งเสริมกลยุทธ์และเสริมค่านิยมของธนาคาร ทั้งนี้ นโยบายการให้ผลตอบแทนได้รับการออกแบบมาเพื่อ:

  • สนับสนุนวัฒนธรรมที่เน้นผลการปฏิบัติงานทั่วทั้งองค์กรเพื่อให้มั่นใจว่ารางวัลตอบแทนและรางวัลพิเศษจูงใจรายบุคคลเกี่ยวข้องโดยตรงกับผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรมของแต่ละบุคคล การปฏิบัติงานและหน้าที่ที่พวกเขาทำหรือที่รับผิดชอบต่อธนาคารโดยรวมและต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
  • ดำรงไว้ซึ่งรางวัลที่ได้เปรียบในเชิงแข่งขัน อันสะท้อนถึงความเป็นสากลของธนาคารและทำให้สามารถดึงดูดและเก็บรักษาผู้บริหารที่มีความสามารถสูงที่มีคุณภาพมากที่สุด พนักงานจำนวนมากของธนาคารนำเอาประสบการณ์และทักษะความรู้ระหว่างประเทศมาใช้ในการทำงานและแนวปฏิบัติของเราแสดงให้เห็นว่าเราสรรหาบุคลากรเหล่านี้มาจากตลาดระหว่างประเทศ

ธนาคารนำเอาแนวปฏิบัติที่คล้ายคลึงกันมาใช้เพื่อการให้รางวัลตอบแทนแก่พนักงานโดยไม่คำนึงถึงที่ตั้ง ธุรกิจ และอายุงาน ยกตัวอย่างเช่น ฐานเงินเดือนของพนักงานถูกกำหนดโดยวีธีการที่คล้ายคลึงกันกับผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร แนวปฏิบัติของธนาคารทำให้เกิดความมั่นใจว่าได้ดำเนินการเปรียบเทียบค่าตอบแทนทั้งหมดที่ตั้งเป้าไว้กับตลาดที่ว่าจ้างแต่ละคน ค่าตอบแทนทั้งหมดที่อาจเป็นไปได้ถูกกำหนดที่ควอไทล์บนหรือสูงกว่าเพื่อผลการปฏิบัติงานระดับบุคคลและธุรกิจที่ยอดเยี่ยม

ในปี 2551 ธนาคารดำเนินการทบทวนการให้รางวัลตอบแทนอย่างกว้าง ๆ การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทบทวนนับตั้งแต่ปฏิบัติใช้คือ ผลตอบแทนแบบแบ่งจ่ายซึ่งครอบคลุมถึงพนักงานทุกคน (รวมทั้งกรรมการบริษัท) โดยสัดส่วนผลตอบแทนที่ได้ตามผลการปฏิบัติงานประจำปีที่สูงกว่ามาตรฐานที่กำหนด จะถูกแบ่งไปเป็นหุ้น แบ่งชำระสูงสุด 3 ปี แทนที่จะเป็โบนัสในรูปเงินสดอย่างเดียว ลักษณะอย่างหนึ่ง คือ อัตราก้าวหน้าของการแบ่งจ่าย กล่าวคือ ยิ่งผลตอบแทนจ่ากการปฏิบัติการมาก ยิ่งมีระดับที่จะแบ่งจ่ายเพิ่มขึ้นด้วย ในการใช้กลไกการการแบ่งจ่าย เราต้องการขับเคลื่อนให้พนักงานมีผลการปฏิบัติงานที่ยั่งยืน โดยสอดคล้องกับผลประโยชน์ระยะยาวของผู้ถือหุ้น

เรื่องเด่น

  • สมาชิกที่เป็นพนักงานจำนวน 73,800 คน
  • พนักงานกว่า 125 สัญชาติทำหน้าที่เป็นตัวแทนทั่วทั้งธนาคาร
  • ผู้บริหารมากกว่า 9,900 คนเข้าร่วมโปรแกรมสำหรับผู้บริหารที่ยอดเยี่ยม
  • Champion ที่ทำหน้าที่ดูแลการผนวกรวมและการยอมรับความหลายหลายของพนักงานจำนวน 56 คนจากทั่วทุกตลาด