แนวทางสู่ความยั่งยืนของเรา

การมีส่วนร่วม

เราสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก รวมถึงองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) นักลงทุน และหน่วยงานภาครัฐ เพื่อสื่อสารถึงฐานะของเราและเพื่อทำความเข้าใจมุมมองที่แตกต่างกัน การทำงานร่วมกับผู้อื่นช่วยให้เราอธิบายความสำคัญและพัฒนานโยบายได้อย่างชัดเจน อีกทั้งยัง

ช่วยให้เรามองเห็นถึงโอกาสในการพัฒนาที่ยั่งยืน และการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่จากการเข้าเป็นพันธมิตร การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทำให้เราเข้าใจมุมมองในเชิงลึกที่ว่า ผู้มีส่วนได้เสีย
ภายนอกมองประเด็นผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของเราอย่างไร

ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับกลยุทธ์สู่ความยั่งยืนและวิธีการรายงานของเรา

ในปี 2551 เราสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียด้วยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการขึ้น ใน
ลอนดอน จีน และอินเดีย และสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับผู้นำทางความคิดในดูไบ เคนยา ฮ่องกง และเกาหลีใต้ ความคิดเห็นที่ตรงกันจากหลายกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันเหล่านี้ก็คือ ความพึงพอใจในวิธีการสุ่ความยั่งยืนที่ครอบคลุมทุกด้านของธนาคาร ไม่เฉพาะแต่ด้านสิ่งแวดล้อมและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเท่านั้น

เราได้นำข้อเสนอแนะข้างต้นไปในการพัฒนาการจัดทำรายงานฉบับนี้ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ

จุดที่เราสามารถปรับปรุงได้

ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสีย การแก้ปัญหาของเรา
ให้รวมภาวะที่ยากแก่การตัดสินใจในการสร้างธุรกิจอย่างยั่งยืนเอาไว้ด้วย เราใช้กรณีศึกษาเพื่อแสดงให้เห็นถึงจำนวน
ความท้าทายที่เราเผชิญ
มุ่งเน้นปัญหาด้านความยั่งยืนในบริบท
การครอบคลุมทั่วโลก
เราใช้ข้อมูลเชิงลึกของประเทศในบทวิเคราะห์และในกรณีศึกษา
เพิ่มข้อมูลมากขึ้นและเป้าหมายที่วัดผลได้ เราได้รวมตารางข้อมูลไว้ท้ายบทของแต่ละบท。

นอกจากนี้ ในปี 2551 สแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด ได้รับการจัดอันดับในดัชนี FTSE4Good อีกครั้ง และยังได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในเจ็ดบริษัทชั้นนำที่มีตำแหน่งที่ดีที่สุดในการรักษาความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันภายใต้ปัจจัยต่างๆ รวมถึงผลการดำเินินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับ
ดูแลกิจการ ภายใต้กรอบความยั่งยืน GS ของ Goldman Sach

เรายังคงสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ต่อไปนี้คือตัวอย่าง

 • การสนทนากับผู้เชี่ยวชาญและอดีตนักคิดเกี่ยวกับการสูญเสียความไว้วางใจที่มีต่อธนาคาร ของสาธารณชน อันเนื่องมาจากวิกฤติทางการเงิน และิประเด็นปัญหาอื่นๆ
 • การประชุมการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับสถาบันการเงินที่ให้บริการจัดหาเงินทุนกู้ยืมขนาดเล็กในอินเดีย ไนจีเรียและแซมเบีย
 • สร้างการมีส่วนร่วมกับภาครัฐและผู้ออกกฎระเบียบในตลาดของเราในการอภิปรายการนำ
  นโยบายด้านกฎระเบียบมาใช้ในการบริการจัดหาเงินทุนกู้ยืมขนาดเล็ก
 • ทำงานร่วมกับสมาชิกของกลุ่มผู้นำบริษัทในสหราชอาณาจักร เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
  สภาพอากาศ และกลุ่มทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศภายใต้การสนับสนุนทางการเงินแก่โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UN Environment Programme Finance Initiative (UNEPFI))
 • ทำงานร่วมกับกลุ่มงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและธนาคารระหว่างประเทศอื่นๆ ในการพัฒนาหลักการดำเนินงานด้านสภาพอากาศ
 • จัดประชุมร่วมกับกลุ่มงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศระหว่างนายโทนี่ แบลร์ นายกรัฐมนตรีของอังกฤษ และผู้นำธุรกิจในอินเดีย ในการจัดอภิปรายความจำเป็นในการกำหนดกรอบงานระหว่างประเทศใหม่ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
 • เข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับ WWF เพื่อเพิ่มความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลง
  สภาพอากาศ แก่พนักงานและสาธารณชน ด้วยการจัดการแข่งขัน Race for the Living Planet
 • เข้าร่วมเป็นสมาชิกของหอการค้าระหว่างประเทศในกลุ่มงานป้องกันการคอรัปชั่น และกลุ่มงานป้องกันการฟอกเงินของสมาคมธนาคารในประเทศอังกฤษ (British Bankers’ Association (BBA)
ด้านบน

เรื่องเด่น

 • โครงการพลังงานทดแทนและเทคโนโลยีสะอาดได้รับเงินช่วยเหลือจำนวน 3.2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯตั้งแต่ปี 2007
 • ให้เครื่องมือเครดิตและเครื่องมือทางการเงินจำนวน 385 ล้านเหรียญสหรัฐฯแก่สถาบันการเงินรายย่อย
 • สายตาของประชากรจำนวน 2 ล้านคนได้รับการฟื้นฟูเนื่องจากโครงการ Seeing is Believing (เห็นจึงศรัทธา)ู