แนวทางสู่ความยั่งยืนของเรา

เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ

เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (MDG) คือ เป้าหมายแปดประการที่รัฐบาลตกลงเพื่อตอบสนองความท้าทายด้านการพัฒนาที่สำคัญที่สุดของโลก

กลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนของธนาคารมีองค์ประกอบที่สนับสนุนเป้าหมายของ MDG หลายประการ นอกจากการมุ่งเน้นของเราที่มีต่อการสร้างธุรกิจอย่างยั่งยืนในปี 2008 ธนาคารได้ตอบสนองต่อกลุ่ม Business call to action นำโดยนายกอร์ดอน บราวน์ นายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักร เพื่อให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการใช้กิจกรรมและทักษะทางธุรกิจหลักเพื่อสนับสนุน MDG ธนาคารมุ่งมั่นในการเปิดตัวโครงการสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจขนาดกลางและย่อม (SME) ที่กำลังดำเนินการนำร่องอยู่ในปากีสถาน

การสนองตอบต่อ MDG ของสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด เห็นได้จากด้านล่างนี้

MDG เป้าหมายของ UN ใน MDG การสนองตอบของ Standard Chartered
 • ขจัดความยากจนข้นแค้นและความหิวโหย
 • ลดสัดส่วนประชากรที่มีรายได้น้อยกว่า 1 เหรียญสหรัฐต่อวันลงครึ่งหนึ่งในช่วงปี 1990 ถึงปี 2015
 • ให้คำมั่นในการจัดสรรเงินจำนวน 500 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 5 ปีแก่สถาบันการเงินรายย่อย (MFI) ภายในปี 2011
 • การให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคแก่ลูกค้าการเงินรายย่อยในเอเชียและแอฟริกา เพื่อเพิ่มความสามารถของ MFIในการให้สินเชื่อแก่ประชาชนในตลาดของเรามากขึ้น
 • Business Call to Action ของ MDG ในปี 2008 คือ การส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจขนาดกลางและย่อม (SME)
 • ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและให้โอกาสผู้หญิง
 • การมีส่วนร่วมของผู้หญิงในการจ้างงานแบบมีค่าจ้าง นอกภาคเกษตร
 • เป้าหมาย – โครงการให้โอกาสทางสังคมและเศรษฐกิจของผู้หญิง สำหรับหญิงสาวในอินเดีย
 • คำมั่นต่อ CGI ในเอเชียในปี 2008 เพื่อให้คำปรึกษาแก่นักธุรกิจสตรี 5,000 คนในเอเชียโดยร่วมมือกับ vital voices
 • โครงการด้านความหลากหลายและการยอมรับ โดยเน้นที่ผู้หญิงในที่ทำงาน ทั้งในชุมชนและในฐานะลูกค้า
 • การต่อสู้กับเชื้อเอชไอวีและโรคเอดส์ โรคมาลาเรียและโรคอื่นๆ
 • ยับยั้งการเพิ่มภายในปี 2015 จากนั้นเริ่มลดการแพร่กระจายของเชื้อเอชไอวีและโรคเอดส์
 • ยับยั้งการเพิ่มภายในปี 2015 จากนั้นเริ่มลดอัตราการเกิดโรคมาลาเรียและโรคที่สำคัญอื่นๆ
 • โครงการ living with HIV (การใช้ชีวิตเมื่อติดเชื้อเอชไอวี) โดยให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและใช้ชีวิตอย่างเป็นสุขร่วมกับเชื้อเอชไอวีและโรคเอดส์แก่ประชากร 1 ล้านคนภายในปี 2010
 • โครงการ seeing is believing (เห็นจึงศรัทธา) โดยให้บริการดูแลรักษาดวงตาอย่างยั่งยืนแก่ประชาชน 20 ล้านคนใน 20 เมืองภายในปี 2015
 • โครงการ nets for life (มุ้งเพื่อชีวิต) โดยแจกจ่ายมุ้งกันยุงแก่ประชาชน 5 ล้านคนทั่วทั้ง 18 ประเทศในแอฟริกาภายในปี 2013
 • รับประกันความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม
 • ผสมผสานหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนเข้ากับนโยบายและโครงการของประเทศ อีกทั้งยังลดการสูญเสียของทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
 • กลยุทธ์ด้านสิ่งแวดล้อมสู่ปี 2011 ซึ่งเน้นที่การลดผลกระทบจากการดำเนินงานของเรา โดยการสนับสนุนด้านการเงินเพื่อขับเคลื่อนไปสู่เศรษฐกิจที่มีการปล่อยคาร์บอนต่ำ และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 • คำมั่นในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินมูลค่า8-10 พันล้านเหรียญสหรัฐในช่วง 5 ปีแก่โครงการเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและเทคโนโลยีสะอาดภายในปี 2012
 • หนึ่งในห้าสถาบันการเงินที่พัฒนาและลงนามใน The Climate Principles
 • การให้การศึกษาแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระดับบุคคลผ่านทางโครงการ Race for a living planet (วิ่งมาราธอนเพื่อสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้) ซึ่งมีผู้ให้สัตย์ปฏิญาณ 3.5 ล้านคนทั่วทั้งแอฟริกา เอเชีย และตะวันออกกลาง

เรื่องเด่น

 • โครงการพลังงานทดแทนและเทคโนโลยีสะอาดได้รับเงินช่วยเหลือจำนวน 3.2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯตั้งแต่ปี 2007
 • ให้เครื่องมือเครดิตและเครื่องมือทางการเงินจำนวน 385 ล้านเหรียญสหรัฐฯแก่สถาบันการเงินรายย่อย
 • สายตาของประชากรจำนวน 2 ล้านคนได้รับการฟื้นฟูเนื่องจากโครงการ Seeing is Believing (เห็นจึงศรัทธา)ู