แนวทางสู่ความยั่งยืนของเรา

ข่าวและวีดีโอ

วิดีโอ

การสร้างธุรกิจที่ยั่งยืน

ชม Peter Sands กล่าวถึง การสร้างธุรกิจที่ยั่งยืน (ระยะเวลา 01:28)
วันที่: 27 มีนาคม ปี 2009

เรื่องเด่น

  • โครงการพลังงานทดแทนและเทคโนโลยีสะอาดได้รับเงินช่วยเหลือจำนวน 3.2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯตั้งแต่ปี 2007
  • ให้เครื่องมือเครดิตและเครื่องมือทางการเงินจำนวน 385 ล้านเหรียญสหรัฐฯแก่สถาบันการเงินรายย่อย
  • สายตาของประชากรจำนวน 2 ล้านคนได้รับการฟื้นฟูเนื่องจากโครงการ Seeing is Believing (เห็นจึงศรัทธา)ู