แนวทางสู่ความยั่งยืนของเรา

การรายงาน

หน้าต่างๆ ในเว็บนี้ (ไม่รวมเนื้อหาในแท็บ "ข่าวสาร") เป็นบทวิเคราะห์ความยั่งยืน ปี 2551 ของเรา ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อรายงานกิจกรรมและคำมั่นสัญญาของเรา รวมถึงเป้าหมายและความก้าวหน้าด้านความยั่งยืนภายใต้ความสำคัญทั้งเจ็ดด้านของเรา เราพยายามระบุปัญหาและแก้ปัญหาที่เกียวข้อง และสำคัญที่สุดต่อธนาคารและผู้มีส่วนได้เสีย โดยการดำเนินกลยุทธ์สู่ความยั่งยืนและการสร้างการมีส่วนร่วมกับผุ้มีส่วนได้เสีย

เราได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ปี 2544 และผลการดำเนินงานด้าน สังคมตั้งแต่ปี 2547 พร้อมกับจัดทำรายงานความรับผิดชอบขององค์กรขึ้นเป็นครั้งแรก บทวิเคราะห์ ฉบับนี้เป็นบทวิเคราะห์ฉบับที่สาม ซึ่งรายงานถึงกลยุทธ์แบบผนวกรวมของเรา

เราใช้แนวทางการจัดทำรายงานอย่างมีมาตรฐานจาก Global Reporting Initiative (GRI) เป็นแนวทางในการจัดทำรายงานของเรา นอกจากนี้เรายังอ้างอิงดัชนี GRI และข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact) [ลิงค์] เพื่อแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมของเราใช้ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องเหล่านี้

คุณสามารถดาวน์โหลดบทวิเคราะห์ความยั่งยืน ปี 2551 ในเวอร์ชัน PDF ได้ หรือสามารถ ใช้ระบบการพิมพ์เฉพาะส่วนเพื่อเลือกพิมพ์เฉพาะส่วนหรือหน้าที่คุณสนใจได้

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ


รายได้จากการดำเนินงาน

13,968 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา

 • +26% / 2007 : 11,067 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา
 • 2006 : 8,620 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริก

กำไรจากการดำเนินงาน

4,568 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา

 • +13% / 2007 : 4,035 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา
 • 2006 : 3,178 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริก

สินทรัพย์ทั้งหมด*

435 พันล้านล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา

 • +32% / 2007 : 330 พันล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา
 • 2006 : $266 พันล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา

ข้อมูลสำคัญที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน


พนักงาน

73,800

 • 2007: 70,000
 • 2006: 59,000

ประเทศและอาณาเขต

75

 • 2007: 57
 • 2006: 56

สัญชาติ

125

 • 2007: 115
 • 2006: 105
*
กล่าวซ้ำตามที่อธิบายในหน้า 183 ของรายงานประจำปี 2551

เรื่องเด่น

 • โครงการพลังงานทดแทนและเทคโนโลยีสะอาดได้รับเงินช่วยเหลือจำนวน 3.2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯตั้งแต่ปี 2007
 • ให้เครื่องมือเครดิตและเครื่องมือทางการเงินจำนวน 385 ล้านเหรียญสหรัฐฯแก่สถาบันการเงินรายย่อย
 • สายตาของประชากรจำนวน 2 ล้านคนได้รับการฟื้นฟูเนื่องจากโครงการ Seeing is Believing (เห็นจึงศรัทธา)ู