แนวทางสู่ความยั่งยืนของเรา

การกำกับดูแลกิจการ การรายงาน และการสร้างการมีส่วนร่วม

เรามีระบบที่ทำให้มั่นใจว่า กลยุทธ์สู่ความยั่งยืนของเราสามารถจัดการปัญหาที่สำคัญที่เกิดขึ้นกับทั้งธุรกิจและตลาดของเรา และได้รับการสนับสนุนโดยการกำกับดูแลกิจการและการรายงานที่ดี

การกำกับดูแลกิจการด้านความยั่งยืน

คณะกรรมการธนาคาร สแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด ได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่งขึ้นในปี 2548 โดยใช้ชื่อว่า คณะกรรมการด้านความยั่งยืนและความรับผิดชอบ (Sustainability and Responsibility Committee: SRC) คณะกรรมการชุดนี้ทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินกลยุทธ์ธุรกิจสู่ความยั่งยืน เพื่อให้มั่นใจว่า ความพยายามในการสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนของธนาคารตามความสำคัญเชิงกลยุทธ์ ทั้งเจ็ดด้านของเราบรรลุผลสำเร็จ คณะกรรมการชุดนี้ประกอบด้วยประธานคณะกรรมการ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ และคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารสูงสุดประจำกลุ่มและกรรมการอิสระ อย่างน้อยสองท่าน มีการจัดประชุมปีละสามครั้ง ผู้บริหารสูงสุดประจำประเทศมีหน้าที่รับผิดชอบ ในการระบุปัญหาและแก้ไขปัญหาความยั่งยืนภายในประเทศที่รับผิดชอบ

นอกจากการกำกับดูแลของคณะกรรมการด้านความยั่งยืนและความรับผิดชอบ และการรายงานต่อคณะกรรมการบริหารกลุ่มแล้ว ยังมีฝ่ายบริหาร คณะกรรมการชุดอื่นๆ และกลุ่มคณะทำงานต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนวิธีการกำกับดูแลกิจการสู่ความยั่งยืนอีกด้วย ทุกฝ่ายจะตรวจสอบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่และความเสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการ และคอยประสานงานแนวคิดริเริ่มใหม่ๆ คณะกรรมการสนับสนุนเหล่านี้ ได้แก่

  • คณะกรรมการด้านความเสี่ยงและความรับผิดชอบต่อชื่อเสียง (Group Reputa-tional Risk and Responsibility Committee) มีหน้าที่ระบุ ตรวจสอบ และ จัดการความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของธนาคาร คณะกรรมการชุดนี้ประกอบด้วยคณะกรรมการ จากกลุ่มงานบุคคลธนกิจและสถาบันธนกิจ ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และตรวจสอบให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามนโยบายทางสังคม สิ่งแวดล้อม และจรรยาบรรณ ในการพิจารณาตัดสินใจการให้กู้ยืม

  • คณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อมของ สแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (Standard Chartered Environment Committee) มีหน้าที่รับผิดชอบกำกับดูแลการจัดการกลยุทธ์และ นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมทั้งหมด มีการจัดประชุมทุกสองเดือน โดยมีผู้บริหารระดับสูงจากกลุ่มธุรกิจ หน่วยงาน และตลาดทั่วโลกเข้าร่วมประชุม

    ในปี 2551 เราได้จัดตั้งคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อมประจำประเทศขึ้นในตลาดต่างๆ เพื่อ ผลักดันการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการมีส่วนร่วมภายในประเทศ คณะ กรรมการชุดนี้ประกอบด้วยฝ่ายบริหารอาวุโสในประเทศ

  • คณะกรรมการด้านความเสี่ยงต่ออาชญากรรมทางการเงิน (Group Financial Crime Risk Committee) มีหน้าทีรับผิดชอบตรวจสอบความเสี่ยงต่ออาชญากรรม ทางการเงินในปัจจุบันและความเสี่ยงใหม่ๆ และตรวจสอบให้มั่นใจว่าเรามีกลยุทธ์การจัดการ ความเสี่ยงที่เหมาะสมเพื่อจัดการกับความเสี่ยงดังกล่าว

ธนาคารมีกลุ่มงานด้านความยั่งยืนโดยเฉพาะภายใต้การนำของผู้บริหารระดับอาวุโส เพื่อให้แน่ใจว่า วิธีการสู่ความยั่งยืนแบบผนวกรวมและความสำคัญเชิงกลยุทธ์ของเราบรรลุผลสำเร็จ โดยได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากทุกด้าน อีกทั้งยังมีการทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก และสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ในการดำเนินกลยุทธ์และความก้าวหน้าด้านความยั่งยืนของ ธนาคาร

เรื่องเด่น

  • โครงการพลังงานทดแทนและเทคโนโลยีสะอาดได้รับเงินช่วยเหลือจำนวน 3.2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯตั้งแต่ปี 2007
  • ให้เครื่องมือเครดิตและเครื่องมือทางการเงินจำนวน 385 ล้านเหรียญสหรัฐฯแก่สถาบันการเงินรายย่อย
  • สายตาของประชากรจำนวน 2 ล้านคนได้รับการฟื้นฟูเนื่องจากโครงการ Seeing is Believing (เห็นจึงศรัทธา)ู