แนวทางสู่ความยั่งยืนของเรา

ในบริบทของวิกฤติเศรษฐกิจปัจจุบัน ภารกิจด้านความยั่งยืนของเรายังคงมุ่งเน้นอย่างชัดเจนที่การแก้ปัญหาระยะยาวที่โลกเผชิญอยู่ และคำนึงถึงภารกิจพื้นฐานในการสร้างความมั่นใจและความไว้วางใจที่มีต่อธนาคารให้กลับคืนมา

เราจะยังคงแสดงให้เห็นว่า วิธีการทำงานของสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดมุ่งเน้นที่การสร้างธุรกิจทียั่งยืน และการสร้างมูลค่าระยะยาวให้แก่ลูกค้า นักลงทุน และสังคมโดยรวม

หลายประเทศที่เราดำเนินกิจการต้องเผชิญกับผลกระทบรุนแรงที่สุดที่เกิดจากภาวุะโลกร้อน หลายแห่งดิ้นรนอย่างหนักที่จะจัดหาความจำเป็นพื้นฐานของการมีน้ำดื่มที่ปลอดภัย พลังงาน อาหารและสุขอนามัยที่ดี การทำธุรกิจในประเทศเหล่านี้ทำให้เราได้รับโอกาสพิเศษในการ
มีส่วนร่วมพัฒนาความยั่งยืน เรากำลังช่วยจัดการความท้าทายเหล่านี้ผ่านกิจกรรมของธนาคาร ใช้ทักษะและทรัพยากรของเราในการสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ และรับมือและจัดการปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ความยากจน และอุปสรรคอื่นๆ ที่ขัดขวางความก้าวหน้าทางสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ

ทั้งหมดนี้รวมอยู่ในกลยุทธ์ธุรกิจของเรา เพื่อให้มั่นใจว่าเราจะยังสร้างมูลค่าระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้นต่อไป เราดำเนินงานในหลายตลาดซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและมากที่สุดของโลก และเรา
ต้องการเป็นผู้นำโดยการทำเป็นตัวอย่าง เพื่อสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนของเราให้เป็นที่ยอมรับในประเทศเหล่านี้

วิธีการสู่ความยั่งยืนของเรามุ่งเน้นทั้งในด้านการกำหนดแนวปฏิบัติหลักของการดำเนินงาน และ
ความสำคัญทั้งเจ็ดด้านของเรา ซึ่งเป็นหัวใจหลักของกลยุทธ์สู่ความยั่งยืนของเรามาเป็นเวลาหลายปีโดยสรุปไว้ด้านล่างนี้

ความยั่งยืนครอบคลุมถึงหลายส่วน เราจำเป็นต้องเลือกจุดที่เราสามารถทำได้ดีที่สุด เราจึงมุ่งเน้นในจุดที่ผนวกรวมเข้ากับกลยุทธ์ธุรกิจของเรา โดยพิจารณาหลักเกณฑ์ 3 ประการ ดังนี้

 • ความเกี่ยวข้องกับตลาดของเรา
 • จุดที่เราสามารถใช้ความสามารถและโครงสร้างพื้นฐานของเราได้ดีที่สุดในการมีส่วนร่วมสูงสุด
 • จุดที่เราสามารถเพิ่มมูลค่าที่แตกต่างให้กับธุรกิจของเราและประเทศที่เราดำเนินงาน
ด้านบน

ความสำคัญ

ใช้แผนผังแนวปฏิบัติทางธุรกิจที่ยั่งยืน

 

จากการปรึกษากับผู้มีส่วนได้เสียอย่างกว้างขวาง ทำให้เราสามารถระบุความสำคัญทั้งเจ็ดประการ
ที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ข้างต้นได้ดังนี้

 • การขายและการตลาดอย่างมีความรับผิดชอบ: การปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างยุติธรรม
  ด้วยการให้บริการระดับสูงสุด ความโปร่งใส และแนวปฏิบัติในการดำเนินงานอย่างมีความ
  รับผิดชอบ
 • การเข้าถึงบริการทางการเงิน: การเสนอบริการทางการเงินแก่บุคคลที่อยู่นอกการให้บริการที่เป็นทางการของธนาคาร
 • การปกป้องสิ่งแวดล้อม: การลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของเรา และการช่วยเหลือ
  ผู้อื่นในการปกป้องสิ่งแวดล้อม
 • การเงินทียั่งยืน: การจัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และด้านการกำกับ
  ดูแลกิจการ ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจกับลูกค้าของเรา
 • การจัดการปัญหาอาชญากรรมทางการเงิน: การตรวจหาและการป้องกันกิจกรรม เช่น การฉ้อโกงและการฟอกเงิน การคอรัปชั่น และการให้การสนับสนุนทางการเงินแก่กลุ่มผู้ก่อการร้าย
 • สถานที่ทำงานที่พึงปรารถนา: การดึงดูด การพัฒนาและการรักษาพนักงานที่มีความสามารถสูง
  โดยสร้างบรรยากาศการทำงานที่บุคลากรรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า เป็นส่วนหนึ่ง และมีส่วนร่วม
 • การลงทุนในชุมชน: การใช้ความเชี่ยวชาญและทรัพยากรของเราเพื่อช่วยพัฒนาชุมชน
  และสร้างเศรษฐกิจให้เติบโต

ความสำคัญข้างต้นนี้รองรับด้วยแนวปฏิบัติและนโยบายทางธุรกิจที่เหมาะสม อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนโดย:
i) นโยบายสิทธิมนุษยชนของเรา [ลิงค์] ซึ่งกำหนดให้ สแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด ให้การส่งเสริมสิทธิขั้นพื้นฐานที่ได้รับการปกป้องตามปฏิญญาสากลอย่างเคร่งครัด ในเดือนธันวาคม ปี 2551 ในโอกาสครบรอบ 60 ปี ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ (United Nations Universal Declaration of Human Rights (UDHR)) เรายืนยันการให้
คำมั่นสัญญาว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชนอย่างหนักแน่นอีกครั้งหนึ่ง ด้วยการลงนามในข้อตกลงโลก
แห่งสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (UN Global Compact on Human Rights)
ii) หลักจรรยาบรรณของเรา ซึ่งมุ่งที่การสร้างความมั่นใจว่า เราดำเนินธุรกิจถูกต้องตามกฎหมาย
และถูกหลักจรรยาบรรณและโดยสอดคล้องกับคุณค่าหลักของเรา ซึ่งได้แก่ การตอบสนอง ความไว้วางใจ ความสร้างสรรค์ ความเป็นสากล และความกล้า พนักงานทุกคนถูกคาดหวังให้ยึดถือ
มาตรฐานความซื่อสัตย์และการดำเนินงานอย่างยุติธรรมตามหลักจรรยาบรรณ ต่อเพื่อนร่วมงาน ลูกค้าของเรา ผู้ออกกฎระเบียบ และชุมชนที่เราดำเนินงาน

ด้านบน

เรื่องเด่น

 • โครงการพลังงานทดแทนและเทคโนโลยีสะอาดได้รับเงินช่วยเหลือจำนวน 3.2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯตั้งแต่ปี 2007
 • ให้เครื่องมือเครดิตและเครื่องมือทางการเงินจำนวน 385 ล้านเหรียญสหรัฐฯแก่สถาบันการเงินรายย่อย
 • สายตาของประชากรจำนวน 2 ล้านคนได้รับการฟื้นฟูเนื่องจากโครงการ Seeing is Believing (เห็นจึงศรัทธา)ู