การให้บริการการขายและการตลาดที่รับผิดชอบต่อลูกค้า

การขายและการตลาดที่มีความรับผิดชอบ

ที่สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด วิธีการขายและการตลาดถูกกำหนดทิศทางโดยพันธะสัญญาของแบรนด์ในการเป็นตัวอย่างที่ดีเพื่อเป็นคู่คิดมิตรแท้ทางธุรกิจ พันธะสัญญา ของแบรนด์ช่วยกำหนดวัฒนธรรมของธนาคารและสร้างรากฐานในการปลูกฝังหลักปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างเรากับลูกค้า ตามหลักการของหน่วยงานกำกับดูแลสถาบันการเงินของอังกฤษ

วิกฤตการณ์ทางการเงินในปัจจุบันเน้นให้เห็นถึงบทบาทสำคัญของการให้บริการขายและการตลาดในธุรกิจธนาคาร ซึ่งผู้ลงทุนรายย่อยและนิติบุคคลได้ขาดทุนจากผลิตภัณฑ์ที่เคยให้ผลตอบแทนที่ดีสำหรับนักลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงเพิ่มขึ้น ปัจจุบันจึงเกิดคำถามที่ว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้เหมาะสมสำหรับลูกค้าที่ซื้อหรือไม่

เรามีหน้าที่ในการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมโดยการตั้งมาตรฐานสูงในการอบรมพนักงาน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตลาดและการขาย รวมทั้งแนวทางปฏิบัติในการให้บริการหลังการขายและการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า ซึ่งสอดคล้องกับค่านิยมหลัก 3 ประการของเรา คือ มีความน่าเชื่อถือ กล้าหาญ และการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า เราใช้ค่านิยมเหล่านี้ในการรักษาไว้ซึ่งความภักดีของลูกค้า สร้างความแข็งแกร่งให้วัฒนธรรมที่มุ่งแสวงหาความเป็นธรรมในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและทำให้มั่นใจว่าลูกค้าเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในการทำธุรกรรม โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีของเรา มีประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบุคคลธนกิจ เป็นประธาน

การแสดงให้เห็นแนวปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็นธรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับลูกค้าไม่เคยมีความสำคัญมากเท่ากับช่วงเวลาที่ท้าทายเช่นนี้ แนวทางปฏิบัติดังกล่าวเป็นที่ยอมรับในโปรแกรมการเปลี่ยนแปลงไปสู่ธนาคารเพื่อบุคคลธนกิจ ที่ถูกออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการให้บริการของเราแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

เรื่องเด่น

  • พนักงานจำนวน 20,267 คนเข้ารับการฝึกอบรบเพื่อปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างยุติธรรม
  • การสัมมนาด้านการลงทุนแก่ลูกค้าซึ่งจัดขึ้นที่สิงคโปร์
  • การแจ้งข้อมูลทาง SMS เพื่อช่วยให้ลูกค้าจัดการบัญชีตนเองได้