การเงินทียั่งยืน

ข้อมูลพื้นฐาน

ความมุ่งมั่นของเราต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนแสดงถึงความเชื่อของเราที่ว่า กิจกรรมทางเศรษฐกิจไม่จำเป็นต้องเลือกระหว่างการปกป้องสิ่งแวดล้อมและการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร หากแต่สามารถดำเนินการควบคู่กันได้

สิ่งที่เราจำเป็นต้องมีคือ แนวคิดใหม่ทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและด้านนโยบาย ตลอดจนความเชื่อมั่นที่ถูกต้อง โอกาสในการสนับสนุนกิจกรรมทางการเงินเพื่อช่วยควบคุมการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ และการปรับตัวเข้ากับผลกระทบที่เกิดขึ้นมีอยู่มากมาย ทั้งในแง่เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม บทวิเคราะห์ของ Stern เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่จัดทำโดยรัฐบาลสหราชอาณาจักร คาดคะเนว่าภายในปี 2593 ตลาดการพัฒนาเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำ จะมีมูลค่าสูงอย่างน้อย 5 แสนล้านเหรียญ ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศจะก่อให้เกิดความเสี่ยงทางการเงินที่สำคัญ รวมถึงความเสี่ยงด้านสังคมและการดำเนินชีวิต Stern ประมาณการว่าต้นทุนอันเนื่องมาจากสภาพอากาศที่เลวร้ายจะพุ่งสูงถึง 20 เปอร์เซ็นต์ของผลประกอบการทั่วโลก

สถาบันการเงินที่ประสบความสำเร็จ ต่างเข้าใจถึงความเสี่ยงและช่องทางที่จะผลักดันการพัฒนาอย่างยั่งยืน เราได้ผนวกรวมการจัดการความเสี่ยงอย่างยั่งยืนเข้ากับการดำเนินงาน และให้สินเชื่อในการลงทุนที่สำคัญ ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนอาศัยความเข้าใจถึงการเชื่อมโยงระหว่างอาหาร พลังงาน น้ำ และสภาพอากาศ ตลอดจนปัญหาเฉพาะในแต่ละด้านอีกด้วย

การขาดแคลนทรัพยากรที่จำเป็น เช่น ทรัพยากรน้ำและอาหาร กลายเป็นช่องทางทางเศรษฐกิจที่สำคัญทั่วโลก เช่น จีนทำการค้าและลงทุนโดยตรงในแอฟริกาและบราซิลเพิ่มมากขึ้น เพื่อเข้าถึงการผลิตภาคเกษตรกรรมและวัตถุดิบ กิจกรรมทางธุรกิจ เช่น พลังงานทดแทน บริการการจัดการน้ำและของเสียกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว และสร้างการปรับตัวเข้ากับเศรษฐกิจที่มีทรัพยากรจำกัด

โลกต้องการพลังงานมากขึ้นเพื่อสนับสนุนการพัฒนา แต่ขณะเดียวกันต้องสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกควบคู่กันไป เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมที่ไม่อาจแก้ไขได้ ความกดดันต่างๆ เหล่านี้กำลังเป็นตัวผลักดันการเติบโตด้านพลังงานทดแทนที่สำคัญในสองตลาดหลักของธนาคาร นั่นคือ จีนและอินเดีย ซึ่งเป็นผู้เล่นที่สำคัญในตลาด

เราเผชิญกับความท้าทายหลักสามประการดังนี้:

  • การจัดการการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนโดยมุ่งเน้นด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การเพิ่มขึ้นของเชื้อเพลิงชีวภาพ แสดงถึงความจำเป็นของการรักษาสมดุลระหว่างความปลอดภัยของอาหารและการผลิตพลังงานสะอาด (ดูที่การจัดการความเสี่ยงอย่างยั่งยืน)
  • การให้การสนับสนุนการเงินแก่โครงการพลังงานทดแทนและเทคโนโลยีสะอาด ในตลาดที่ไม่มีนโยบายและขาดการส่งเสริมทางการเงินในยุโรปและภูมิภาคอื่น
  • การผนวกรวมหลักเกณฑ์ความยั่งยืนในการตัดสินใจให้สินเชื่อในกลุ่มบุคคลธนกิจ ซึ่งรวมถึงลูกค้ารายย่อยและธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMES)

เรื่องเด่น

  • ให้คำมั่นในการให้เงินช่วยเหลือจำนวน 110 ล้านเหรียญสหรัฐฯในระบบประหยัดพลังงาน
  • พลังงานทดแทนและเทคโนโลยีสะอาดจำนวน 3.2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯได้รับเงินช่วยเหลือตั้งแต่ปี 2007
  • พัฒนา 13 ภาคส่วนและออกแถลงการณ์จุดยืน
รางวัล The Banker Logo Awards

รางวัล The Banker Commendations 2008 – Banking the Unbanked

รางวัล The Banker Commendations 2008 – การเงินธุรกิจที่ยอดเยี่ยมที่สุด

รางวัล The Banker Commendations 2008 – ผลการดำเนินงานของธนาคารที่ดีที่สุด