การเงินทียั่งยืน

เรื่องราวของเรา

กับธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย

ในจีน การลงทุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ในปี 2551 เราเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (Asian Development Bank) เพื่อให้สินเชื่อในโครงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพของภาคธุรกิจเอกชนขนาดกลางและขนาดย่อมในจีน

โครงการสินเชื่อเพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพหลายโครงการช่วยให้ผู้ใช้พลังงานในจีนเข้าถึงบริการทางการเงินเพื่อใช้ในการพัฒนาการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในอาคารที่มีอยู่และอาคารที่สร้างขึ้นใหม่ โครงการให้สินเชื่อเพื่อการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมในอาคารที่มีอยู่ เพื่อลดการใช้พลังงานลง 20–40 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากการเติบโตของเมืองอย่างรวดเร็วในจีน การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในอาคารต่างๆ จะช่วยประหยัดพลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้อย่างมากในระยะยาว

ด้านบน

โรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานจากแสงอาทิตย์ Sinan ในเกาหลีใต้

โครงการเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย

โครงการนี้เป็นโครงการพลังงานแสงอาทิตย์นำร่องในเกาหลี และเป็นหนึ่งในโครงการที่ใหญ่ที่สุดในโลก เริ่มดำเนินโครงการสองเฟสในระหว่างปี 2551 เมื่อเสร็จสิ้นจะมีกำลังการผลิตเกือบ 25MW โรงงานสามารถผลิตไฟฟ้าได้ปีละ 33,000 MWh ซึ่งเพียงพอสำหรับแจกจ่ายไปยังครัวเรือนกว่า 7,200 ครัวเรือน โดยไม่สร้างมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อม โครงการนี้โครงการเดียวสามารถลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในเกาหลีได้ถึง 24,000 ตันต่อปี ซึ่งเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ถึง 168,000 ต้น

ด้านบน

การทำงานร่วมกับลูกค้าในภาคน้ำมันปาล์มเพื่อผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ดีขึ้น

ในอินโดนีเซีย การผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน

ในฐานะสมาชิกในการประชุมโต๊ะกลมว่าด้วยการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน (RSPO) ธนาคารคาดหวังให้ลูกค้าที่ขอสินเชื่อโครงการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ RSPO ในกรณีของลูกค้าที่เพาะปลูกน้ำมันปาล์มในอินโดนีเซียรายหนึ่ง เรากำหนดให้การเป็นสมาชิกของ RSPO เป็นข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการพิจารณาการกู้ยืมและรวมไว้ในข้อตกลงในสัญญากู้ยืม ขณะที่ธนาคารร้องขอให้ลูกค้าอีกรายหนึ่งประเมินพื้นที่ป่าไม้ที่มีมูลค่าสูงต่อการอนุรักษ์ก่อนเริ่มการเพาะปลูกแม้ว่าจะเป็นไปตามข้อตกลงของ RSPO ในเดือนพฤศจิกายน 2008 แล้วก็ตาม

ด้านบน

สแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด และเหมือง Rapu Rapu

ในปี 2548 สแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด เข้าร่วมการให้สินเชื่อโครงการจากการเข้าซื้อกิจการธนาคาร Korea First Bank เช่นเดียวกับองค์กรเอกชนอื่นๆ เราพูดคุยแลกเปลี่ยนปัญหาของโครงการหนึ่ง ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับสินเชื่อจากกลุ่มธนาคาร 5 แห่ง นั่นคือโครงการเหมืองแร่ Lafayette Mining Limited ในฟิลิปปินส์

ในช่วงเริ่มดำเนินโครงการ เหมืองแร่ Rapu Rapu ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและสภาพอากาศมากมาย ไม่ว่าจะเป็นพายุไต้ฝุ่นสามครั้งและการปล่อยของเสียไม่เป็นพิษลงน้ำโดยอุบัติเหตุสองครั้งในช่วงปลายปี 2548 ผู้ให้กู้ตระหนักถึงการขาดการมีส่วนร่วมของชุมชนและกลไกการร้องเรียนปัญหาการดำเนินชีวิตของผู้คนในท้องถิ่น นอกจากนี้ในช่วงเวลาที่อนุมัติสินเชื่อ โครงการไม่ได้ดำเนินการตามข้อกำหนดด้านเงินทุนของข้อตกลงร่วม Equator เราจึงดำเนินการให้มีการปฏิบัติตามข้อตกลงในทันทีที่เราเข้าร่วมในโครงการนี้เนื่องจากเป็นข้อกำหนดเบื้องต้นของธนาคาร

ด้วยการสนับสนุนผู้ให้กู้ผลักดันให้ Lafayette เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายด้าน รวมถึงการก่อสร้างระบบการจัดการน้ำเสียที่ปรับปรุงใหม่ ช่องทางระบายน้ำ และเพิ่มระดับความสูงของเขื่อนเพื่อป้องกันชุมชนโดยรอบ นอกจากนั้ยังกำหนดให้มีโปรแกรมเพื่อชุมชนอีกหลายโครงการ

การล้มละลายของบริษัททำให้เกิดการดำเนินการซึ่งยังไม่แล้วเสร็จตามแผน ในเดือนมีนาคม 2551 ผู้ให้กู้ในโครงการ (รวมถึง สแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด) ตกลงขายหนี้ให้กับผู้ถือหุ้นในโครงการที่เหลืออยู่ 26%

การสิ้นสุดการเข้าร่วมในโครงการนี้ของเรานำมาซึ่งปัญหาการเผชิญหน้าของหลายธนาคารภายใต้ข้อตกลงร่วม Equator นั่นคือ - ผู้ให้กู้ใช้อำนาจกับลูกค้าเกินกว่าความเสี่ยงในการให้กู้หรือไม่

ข้อตกลงร่วม Equator ช่วยให้ธนาคารสามารถปรับปรุงผลลัพธ์ของโครงการโดยการให้ความช่วยเหลือเฉพาะด้าน ในกรณีที่โครงการไม่ดำเนินการตามข้อตกลงทางสังคมและสิ่งแวดล้อม นอกจากขอบเขตในแง่ของผลกระทบแล้ว ธนาคารภายใต้ข้อตกลงร่วม Equator ยังทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนการให้สินเชื่อเพื่อสิ่งแวดล้อมโดยส่งเสริมการเข้าร่วมลงนามในข้อตกลงร่วมของธนาคารอื่นๆ

ในปี 2009 เราจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับสถาบันการเงินอื่นๆ ในตลาดของเรารวมถึงตลาดจีน เพื่อส่งเสริมการลงนามยอมรับข้อตกลงร่วม และสร้างความสามารถในการจัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมในการให้กู้ยืม

 
ด้านบน