การเงินทียั่งยืน

ข้อมูลและเป้าหมาย

เป้าหมายของเราในปี 2551 สถานะ สิ่งที่เราดำเนินการ ลำดับการดำเนินงานที่สำคัญของเราในปี 2552
เริ่มโปรแกรมการฝึกอบรมแนวปฏิบัติสำหรับภาคอุตสาหกรรม และผนวกรวมข้อความแสดงจุดยืนในการดำเนินงาน ทำเครื่องหมาย
ดำเนินการเสร็จสิ้น
การกู้ยืมเพื่อความยั่งยืนถูกรวมเป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรการฝึกอบรมการให้สินเชื่อสำหรับเจ้าหน้าที่สินเชื่อและผู้จัดการลูกค้าสัมพันธ์ ขณะนี้เราเผยแพร่ข้อความแสดงจุดยืนในเว็บไซต์ความยั่งยืนของกลุ่มธนาคาร
  • สร้างการมีส่วนร่วมกับภายนอกจากการผนวกรวมข้อความแสดงจุดยืนและแนวปฏิบัติสำหรับผู้ปฏิบัติงาน
  • ผนวกรวมการให้คำมั่นต่อหลักการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเข้ากับกลยุทธ์และกิจกรรมธุรกิจ
  • ดำเนินกลยุทธ์ที่ต้องใช้ความพยายามสูงเพื่อสนับสนุนโครงการพลังงานทดแทนและโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อม
  • สร้างภาวะผู้นำในการริเริ่มแนวคิดด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ในกลุ่มผู้บริหารระดับสูงในตลาดที่สำคัญของธนาคารโดยการจัดทำข้อมูลสรุปของแต่ละประเทศ
  • สร้างความสามารถในตลาดใหม่ด้านการจัดการความเสี่ยงอย่างยั่งยืน
ผนวกรวมการตรวจสอบความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเข้าในกระบวนการธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ระหว่างดำเนินการ
ระหว่างดำเนินการ
ผู้จัดการลูกค้าสัมพันธ์ต้องพูดคุยถึงแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศกับลูกค้า ส่งเสริมให้ลูกค้าตรวจสอบ เปิดเผยข้อมูล และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยสอดคล้องกับข้อความแสดงจุดยืนการเปลี่ยนแปลง
เริ่มโปรแกรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ที่ปรับปรุงใหม่ ในการจัดการทางสังคม สิ่งแวดล้อม และจริยธรรม ทำเครื่องหมาย
ดำเนินการเสร็จสิ้น
โมดูลการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ของการให้กู้ยืมอย่างยั่งยืนที่แก้ไขใหม่ และโมดูลการเรียนรู้ใหม่ที่ผนวกรวมข้อความแสดงจุดยืนและแนวปฏิบัติสำหรับผู้ปฏิบัติงานถูกกำหนดเป็นหลักสูตรบังคับในปี 2551
เปิดตัวผลิตภัณฑ์และแคมเปญใหม่เพื่อสิ่งแวดล้อมในกลุ่มบุคคลธนกิจ ระหว่างดำเนินการ
ระหว่างดำเนินการ
ขยายแคมเปญและมาตรการส่งเสริมลูกค้าให้เปลี่ยนมาใช้บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ และใบแจ้งยอดธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ ในกว่า 15 ประเทศจากโครงการนำร่องในมาเลเซียในปี 2550
ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยของสภาธุรกิจเพื่อความยั่งยืนในกลุ่มสถาบันธนกิจเพื่อสร้างผลตอบแทนทางธุรกิจ ระหว่างดำเนินการ
ระหว่างดำเนินการ
กลยุทธ์ธุรกิจหลักด้านพลังงานทดแทนและการเงินเพื่อสิ่งแวดล้อมในปี 2551 รวมถึงช่องทางการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการของเสีย และ ทรัพยากรน้ำ ที่จะเริ่มดำเนินการในปี 2552
ความเสี่ยงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมในการให้กู้ยืม1 2548 2549 2550 2551
จำนวนบุคลากรที่ผ่านการอบรมการให้กู้ยืมเพื่อความยั่งยืน 2,995 1,500 2,122 2,011
นักศึกษาจบใหม่ที่ได้รับการอบรมการให้กู้ยืมเพื่อความยั่งยืน 200 280 245 315
ด้านบน
ผลิตภัณฑ์และบริการ 2005 2006 2007 2008 *
การลงทุนในพลังงานทดแทน $300m $800m $1,500m $3.2bln
จำนวนข้อตกลงพลังงานทดแทนที่อนุมัติ 4 8 8 2
*
โครงการพลังงานทกแทนและเทคโนโลยีสะอาดจำนวน 3.2 พันล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาที่ได้รับเงินช่วยเหลือภายใต้คำมั่นต่อ Clinton Global Initiative ปี 2007
ด้านบน
ข้อตกลงร่วม Equator 2548 2549 2550 2551
หมวด A จำนวนธุรกรรมที่อนุมัติ 5 5 8 5
หมวด B จำนวนธุรกรรมที่อนุมัติ 10 12 22 19
หมวด C จำนวนธุรกรรมที่อนุมัติ 3 3 4 4
1
อบรมเกี่ยวกับการให้สินเชื่ออย่างยั่งยืนที่ได้รับการแก้ไขของเราได้รับการผสมผสานให้อยู่ในการฝึกอบรมเกี่ยวกับหลักการข้อตกลงร่วม Equator Principles
ด้านบน
การแบ่งส่วนของโครงการหลักการข้อตกลงร่วม Equator Principles จำนวน 28 โครงการที่ได้รับการอนุมัติในปี 2008 ตามหมวดความเสี่ยง จำนวนโครงการที่อนุมัติ เปอร์เซ็นต์โครงการที่อนุมัติ เปอร์เซ็นต์สัดส่วนมูลค่าโครงการของธนาคาร
หมวด A 5 18% 5.5%
หมวด B 19 68% 3.5%
หมวด C 4 14% 7.6%
ด้านบน
การแบ่งส่วนของโครงการหลักการข้อตกลงร่วม Equator Principles ที่ได้รับการอนุมัติในปี 2008 ตามภูมิภาค ์ ตะวันออกกลาง เอเชีย แอฟริกา สหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร/ยุโรป
หมวด A 1 2 1 1
หมวด B 7 7 1 4
หมวด C 2 2

ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของโครงการต่างๆ

ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของโครงการต่างๆ

การแบ่งส่วนต่างๆของโครงการ

การแบ่งส่วนต่างๆของโครงการ

หมวดของหลักข้อตกลงร่วมกัน Equator Principles

หมวด A ความเสี่ยงสูง

โครงการต่างๆที่อาจส่งผลกระทบต่อสังคมและกับสิ่งแวดล้อมในแง่ลบอย่างเด่นชัดซึ่งไม่สามารถทำให้สิ่งที่เสียหายไปให้กลับคืนมาได้หรือไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

หมวด B ความเสี่ยงปานกลาง

โครงการต่างๆที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีขีดจำกัดต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งมีจำนวนไม่มากนัก โดยทั่วไปเกิดขึ้นในสถานที่เฉพาะ สามารถกู้คืนสิ่งที่เสียหายกลับมาได้โดยส่วนใหญ่และสามารถใช้มาตรการลดผลกระทบได้

หมวด C ความเสี่ยงต่ำ

โครงการต่างๆที่มีผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมต่ำหรือไม่มีเลย

ด้านบน
รายละเอียดโครงการภายใต้ข้อตกลงร่วม Equator ในปี 2551 แยกตามภาคธุรกิจ เปอร์เซ็นต์โครงการที่อนุมัต มูลค่าโครงการ (ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา) หุ้นของธนาคารจากมูลค่าโครงการ (ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา)
น้ำมันและก๊าซ 32% 14,436 604
เคมี 4% 5,519 79
โครงสร้างพื้นฐาน 11% 1,386 109
ไฟฟ้า 25% 6,653 297
เหมืองแร่ 7% 1,160 39
พลังงานทดแทน 4% 156 59
เชื้อเพลิงชีวภาพ 0%
อื่นๆ 18% 3,709 246
ด้านบน
มูลค่าการกู้ยืมและเงินล่วงหน้า ($m) แก่ลูกค้าแยกประเภท ธุรกิจหรือภาคธุรกิจของผู้กู้ตามข้อตกลงร่วม 2548 2549 2550 2551
เกษตรกรรม, ป่าไม้ และประมง 646 793 1601 1,404
การก่อสร้าง 713 1,165 1,421 2,308
การค้า 7,077 9,721 12,885 17,239
ไฟฟ้า, ก๊าซ และน้ำ 1,527 1,708 2,779 2,768
การสนับสนุนทางการเงิน การประกันภัย และบริการธุรกิจ 8,886 12,452 14,629 23,054
การให้กู้ยืมแก่ภาครัฐ 4,874 6,997 7,809 3,447
เหมืองแร่และเหมืองหิน 1,128 2,495 3,454 5,792
การผลิต 11,343 17,368 19,905 24,526
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ 3,480 3,366 4,298 8,388
ขนส่ง เก็บรักษา และการสื่อสาร 3,390 4,327 4,351 6,315
อื่นๆ 1,293 1,961 2,123 2,522
สถาบันธนกิจ 44,392 62,353 75,255 97,778
ด้านบน