การเงินทียั่งยืน

การสนับสนุนการเงินเพื่อสิ่งแวดล้อม

สแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด ช่วยให้การสนับสนุนการเงินเพื่อเปลี่ยนไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการสนับสนุนการเงินแก่โครงการใหม่ๆ และบริษัทต่างๆ ทั่วโลกในด้านพลังงานทดแทนและเทคโนโลยีสะอาด โดยเฉพาะในเอเชีย แอฟริกา และตะวันออกกลาง ด้วยมูลค่าโครงการรวม 8-10 พันล้านเหรียญภายในระยะเวลา 5 ปีเริ่มตั้งแต่ปี 2550-2555 ส่วนธุรกิจสินเชื่อเพื่อสิ่งแวดล้อมในกลุ่มสถาบันธนกิจของเรา มุ่งเน้นที่พลังงานสะอาดและพลังงานทดแทน การจัดการน้ำและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการซื้อขายคาร์บอน เรากำลังร่วมมือทำงานกับสถาบันการเงินอื่นๆ และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ของเราในภาคบริการทางการเงิน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพิ่มขึ้นเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ

พลังงานทดแทน

เราได้จัดตั้งทีมผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานทดแทนขึ้นในกลุ่มธุรกิจการเงินเพื่อสิ่งแวดล้อม โดยจะดำเนินงานครอบคลุมแหล่งพลังงานทดแทนที่มีอยู่อย่างหลากหลาย ได้แก่ พลังงานจากของเสีย พลังงานความร้อนใต้ภิภพ และมีเธนจากชั้นถ่านหิน และพลังงานทางเลือกอื่นๆ เช่น พลังงานจากลมและพลังงานจากแสงอาทิตย์ ทีมผู้เชี่ยวชาญของเราจะมุ่งเน้นการลงทุนในตลาดหลักของเรา ซึ่งจะสร้างความแตกต่างที่สำคัญเนื่องจากการลงทุนส่วนใหญ่ในปัจจุบันมุ่งไปที่ยุโรปและสหรัฐอเมริกา

วิกฤติการเงินทั่วโลกส่งผลกระทบต่อภาคพลังงานทดแทน ซึ่งส่งผลให้มีการชะลอการลงทุนเนื่องจากข้อจำกัดด้านสภาพคล่องที่ทำให้ต้องลดจำนวนเงินลง

ที่ สแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด เรารับมือกับปัญหาดังกล่าวด้วยการเข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการมากขึ้น การให้คำแนะนำแก่ผู้ผลิตอุปกรณ์พลังงานทดแทน โครงการติดตั้งและผู้สนับสนุนโครงการ ด้วยประสบการณ์ที่หลากหลายและความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับภาครัฐทั่วโลก บ่อยครั้งที่มีคนขอให้ธนาคารแนะนำในสิ่งที่เราเชี่ยวชาญในโครงการต่างๆ เช่น ในปี 2551 เราช่วยสร้างระบบการวางกฎระเบียบด้านพลังงานทดแทน เพื่อขยายการสนับสนุนโครงการพลังงานลมแก่ภาครัฐในระดับประเทศ

ในส่วนของการดำเนินการระหว่างประเทศ ในการประชุม Clinton Global Initiative ที่จัดขึ้นในปี 2550 เราให้คำมั่นที่จะสนับสนุนกรอบวงเงินสินเชื่อมูลค่ารวมถึง 8-10 พันล้านสำหรับโครงการพลังงานการทดแทนและพลังงานสะอาดภายในปี 2012 ในปัจจุบัน เราให้การสนับสนุนการเงินแก่โครงการในตลาดดังกล่าวรวม 1.4 พันล้านและ 1.8 พันล้านในยุโรป

การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ในปี 2551 สแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด เป็นธนาคารแห่งแรกที่เข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (Asian Development Bank (ADB)) เพื่อร่วมสนับสนุนการลงทุนด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในจีน เราสนับสนุนโครงการการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยเริ่มต้นกับอาคารต่างๆ ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินโครงการระดับกลาง ขณะที่ ADB เป็นผู้ค้ำประกันโครงการส่วนหนึ่ง โครงการแรกมีมูลค่าสูงถึง 110 ล้านภายในระยะเวลาดำเนินโครงการ 9 ปี (ดูกรณีศึกษา)

การซื้อขายคาร์บอน

ในปัจจุบันการซื้อขายคาร์บอนส่วนใหญ่อยู่ในยุโรป เนื่องจากได้รับส่งเสริมภายใต้กฎการค้าสิทธิ์การปล่อยมลพิษของสหภาพยุโรป เราทำงานในตลาดเอเชีย แอฟริกา และยุโรปโดยผ่านบริการซื้อขายคาร์บอนของเราในดูไบ เพื่อช่วยให้ลูกค้าตั้งแต่ธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึงกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่เข้าถึงตลาดซื้อขายคาร์บอน และเสนอราคาที่ดีที่สุดในการซื้อใบรับรองการลดการปล่อยคาร์บอน (Certified Emission Reductions (CERs)) CERs ที่เราขายมาจากโครงการพลังงานทดแทนหรือการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเรามุ่งหวังที่จะขยายการเริ่มต้นการซื้อขายคาร์บอนในแอฟริกาในปี 2552

น้ำ

บางตลาดของเราได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำและน้ำมีคุณภาพต่ำ และเป็นที่คาดการณ์ว่าสถานการณ์ดังกล่าวนี้จะเลวร้ายมากขึ้น เนื่องจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร ในปี 2551 เราได้ทำการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์สำหรับช่องทางการลงทุนด้านทรัพยากรน้ำเพื่อเพิ่มการสนับสนุนโครงการด้านทรัพยากรน้ำให้มากที่สุด เราทำหน้าที่เป็นผู้จัดการเงินกู้หลัก ในการกำหนดข้อตกลงของสินเชื่อโครงการในภาคทรัพยากรน้ำในตะวันออกกลาง และกำลังพัฒนาธุรกิจเดียวกันนี้ในภูมิภาคเอเชีย การสนับสนุนการเงินแก่โครงการขนาดเล็กกำลังดำเนินไปด้วยดี ด้วยการลงทุนผ่านกองทุนโครงสร้างพื้นฐานแห่งเอเชียที่จัดตั้งขึ้นไม่นานมานี้ภายใต้ความร่วมมือของ SCB และ IL&FS ซึ่งครอบคลุม

  • การลงทุนมูลค่า 71 ล้านเหรียญแก่บริษัทจัดหาน้ำและบำบัดน้ำเสีย (Standard & Crystal Water)
  • ลดอัตราดอกเบื้ย 50 เปอร์เซ็นต์ให้แก่ MPC ซึ่งเป็นบริษัทผลิตไฟฟ้ายักษ์ใหญ่ในภูมิภาคเอเชียตอนเหนือที่มีกำลังการผลิตสุทธิ 35 เปอร์เซ็นต์ หรือ 1,370MW จากโรงงานผลิตไฟฟ้าพลังลมและพลังน้ำ ซึ่งเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นของพลังงานทดแทน

กับธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย

ในจีน การลงทุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ในปี 2551 เราเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (Asian Development Bank) เพื่อให้สินเชื่อในโครงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพของภาคธุรกิจเอกชนขนาดกลางและขนาดย่อมในจีน

โครงการสินเชื่อเพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพหลายโครงการช่วยให้ผู้ใช้พลังงานในจีนเข้าถึงบริการทางการเงินเพื่อใช้ในการพัฒนาการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในอาคารที่มีอยู่และอาคารที่สร้างขึ้นใหม่ โครงการให้สินเชื่อเพื่อการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมในอาคารที่มีอยู่ เพื่อลดการใช้พลังงานลง 20–40 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากการเติบโตของเมืองอย่างรวดเร็วในจีน การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในอาคารต่างๆ จะช่วยประหยัดพลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้อย่างมากในระยะยาว

 
ด้านบน

บริการธนาคารเพื่อรายย่อย

เราส่งเสริมให้ลูกค้ารายย่อยใช้บริการธนาคารออนไลน์อย่างต่อเนื่อง บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ช่วยลดการใช้กระดาษและการใช้พลังงานเพื่อทำสำเนาใบแจ้งยอดและการสื่อสารอื่นๆ เรานำเสนอบริการออนไลน์เพิ่มขึ้นจาก 16 ประเทศเป็น 25 ประเทศในปี 2551 มีผู้ใช้ที่ลงทะเบียนเพิ่มขึ้นจนถึงปีปัจจุบันคิดเป็น 25 เปอร์เซ็นต์และมีอัตราการทำธุรกรรมออนไลน์เพิ่มขึ้น 35 เปอร์เซ็นต์

ในปี 2551 เราเปิดตัวใบแจ้งยอดอิเล็กทรอนิกส์ในจีนและฮ่องกง และจะเปิดตัวใบแจ้งยอดอิเล็กทรอนิกส์ในอีก 17 ตลาดภายในปี 2552

เราตั้งเป้าหมายลดการใช้กระดาษพิมพ์ใบแจ้งยอด 40 เปอร์เซ็นต์ในทุกตลาดหลักของเราภายในปี 2554 และความคืบหน้าของเป้าหมายนี้ภายในปี 2552 เราจะสามารถอนุรักษ์ต้นไม้ได้เพิ่มขึ้น 420 ต้นต่อปี

ข้อตกลงร่วมในหลักการด้านสภาพอากาศ

ในปี 2551 เราเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งข้อตกลงร่วมในหลักการด้านสภาพอากาศ ซึ่งเป็นกรอบรายละเอียดสำหรับเป็นแนวทางปฏิบัติของภาคการเงิน ในการรับมือกับความเสี่ยงและโอกาสอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ กรอบนี้จะช่วยส่งเสริมความมุ่งมั่นของเราที่จะผนวกรวมการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเข้ากับกลยุทธ์และกิจกรรมทางธุรกิจของเรา

จากการลงนามในสัญญา:

  • เราพิสูจน์ให้เห็นว่า เรามีกลยุทธ์ที่เคร่งครัดเพื่อเปลี่ยนสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ และมีการจัดการการปล่อยคาร์บอนจากการดำเนินงานของเราอย่างจริงจัง
  • เรามุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาสภาพอากาศและการปล่อยคาร์บอนโดยผนวกรวมเข้ากับกลยุทธ์และกิจกรรมทางธุรกิจของเรา
  • เรามุ่งมั่นที่จะสร้างการมีส่วนร่วมและสนับสนุนซัพพลายเออร์ ลูกค้า พนักงาน และผู้กำหนดนโยบายเพื่อเปลี่ยนสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ
  • เราตรวจสอบและเปิดเผยข้อมูลข้อตกลงร่วมตามหลักการเป็นประจำทุกปี

โรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานจากแสงอาทิตย์ Sinan ในเกาหลีใต้

โครงการเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย

โรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานจากแสงอาทิตย์ Sinan ในเกาหลีใต้ โครงการนี้เป็นโครงการพลังงานแสงอาทิตย์นำร่องในเกาหลี และเป็นหนึ่งในโครงการที่ใหญ่ที่สุดในโลก เริ่มดำเนินโครงการสองเฟสในระหว่างปี 2551 เมื่อเสร็จสิ้นจะมีกำลังการผลิตเกือบ 25MW โรงงานสามารถผลิตไฟฟ้าได้ปีละ 33,000 MWh ซึ่งเพียงพอสำหรับแจกจ่ายไปยังครัวเรือนกว่า 7,200 ครัวเรือน โดยไม่สร้างมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อม โครงการนี้โครงการเดียวสามารถลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในเกาหลีได้ถึง 24,000 ตันต่อปี ซึ่งเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ถึง 168,000 ต้น

 
ด้านบน

เรื่องเด่น

  • เงินลงทุนจำนวน 71 ล้านเหรียญสหรัฐฯในการประปาและการบำบัดน้ำทิ้งในจีน
  • การเพิ่มขึ้น 35% ของกิจกรรมด้านการธนาคารออนไลน์ใน 25 ประเทศ
  • ให้คำมั่นในการให้เงินช่วยเหลือจำนวน 8-10 พันล้านเหรียญสหรัฐฯแก่โครงการพลังงานทดแทนและเทคโนโลยีสะอาดภายในปี 2012