การเงินทียั่งยืน

ข้อตกลงร่วมในหลักการ Equator Principles

ข้อตกลงร่วมในหลักการ Equator Principles กำหนดกรอบการดำเนินงานที่ช่วยให้ธนาคารแก้ไขผลกระทบของโครงการโครงสร้างพื้นฐานและโครงการอื่นๆ ที่ได้รับการสนับสนุนทางการเงินที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด เข้าร่วมในข้อตกลงนี้ในปี 2546 เราปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ในการให้สินเชื่อโครงการ และการให้คำปรึกษาในระดับที่สูงกว่าที่กำหนดในข้อตกลงโดยจำกัดวงเงินโครงการที่มีมูลค่าเกินกว่า 10 ล้านเหรียญขึ้นไป

การปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมดังกล่าวนี้แสดงให้เห็นว่า เรามีการจำแนกประเภทความเสี่ยงของการให้กู้ยืมโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกันจากทุกสถาบันการเงินที่ลงนามในข้อตกลงร่วม เรากำหนดให้ผู้กู้แสดงหลักฐานว่าพวกเขาดำเนินการตามแนวปฏิบัติและมาตรฐานที่ตกลงกัน การกู้ยืมในโครงการที่มีความเสี่ยงระดับสูงและระดับกลางได้ผนวกรวมข้อตกลงร่วมที่กำหนดให้ผู้กู้ดำเนินแผนการจัดการความเสี่ยงของตนเอง เราตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบและทำงานร่วมกับผู้กู้เมื่อจำเป็นเพื่อช่วยให้ผู้กู้บรรลุผลสำเร็จตามแผนที่วางไว

โครงการหลักการข้อตกลงร่วม Equator Principles

  2548 2549 2550 2551
ข้อตกลงร่วม Equator 11        
หมวด A จำนวนธุรกรรมที่อนุมัติ 5 5 8 5
หมวด B จำนวนธุรกรรมที่อนุมัติ 10 12 22 19
หมวด C จำนวนธุรกรรมที่อนุมัติ 3 3 4 4
1
มเกี่ยวกับการให้สินเชื่ออย่างยั่งยืนที่ได้รับการแก้ไขของเราได้รับการผสมผสานให้อยู่ในการฝึกอบรมเกี่ยวกับหลักการข้อตกลงร่วม Equator Principles
ด้านบน
รแบ่งส่วนของโครงการหลักการข้อตกลงร่วม Equator Principles จำนวน 28 โครงการที่ได้รับการอนุมัติในปี 2008 ตามหมวดความเสี่ยง จำนวนโครงการที่อนุมัติ เปอร์เซ็นต์โครงการที่อนุมัติ เปอร์เซ็นต์สัดส่วนมูลค่าโครงการของธนาคาร
หมวด A 5 18% 5.5%
หมวด B 19 68% 3.5%
หมวด C 4 14% 7.6%
ด้านบน
การแบ่งส่วนของโครงการหลักการข้อตกลงร่วม Equator Principles ที่ได้รับการอนุมัติในปี 2008 ตามภูมิภาค ตะวันออกกลาง เอเชีย แอฟริกา สหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร/ยุโรป
หมวด A 1 2 1 1
หมวด B 7 7 1 4
หมวด C 2 2
ด้านบน
การแบ่งส่วนของโครงการหลักการข้อตกลงร่วม Equator Principles ที่ได้รับการอนุมัติในปี เปอร์เซ็นต์โครงการที่อนุมัติ มูลค่าโครงการ (ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา) หุ้นของธนาคารจากมูลค่าโครงการ (ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา)
น้ำมัน & ก๊าซ 32% 14,436 604
เคมีภัณฑ์ 4% 5,519 79
โครงสร้างพื้นฐาน 11% 1,386 109
พลังงาน 25% 6,653 297
การทำเหมือง 7% 1,160 39
พลังงานทดแทน 4% 156 59
เชื้อเพลิงชีวภาพ 0%
อื่นๆ 18% 3,709 246

ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของโครงการต่างๆ

ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของโครงการต่างๆ

การแบ่งส่วนต่างๆของโครงการ

การแบ่งส่วนต่างๆของโครงการ

หมวดของหลักข้อตกลงร่วมกัน Equator Principles

หมวด A ความเสี่ยงสูง

โครงการต่างๆที่อาจส่งผลกระทบต่อสังคมและกับสิ่งแวดล้อมในแง่ลบอย่างเด่นชัดซึ่งไม่สามารถทำให้สิ่งที่เสียหายไปให้กลับคืนมาได้หรือไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

หมวด B ความเสี่ยงปานกลาง

โครงการต่างๆที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีขีดจำกัดต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งมีจำนวนไม่มากนัก โดยทั่วไปเกิดขึ้นในสถานที่เฉพาะ สามารถกู้คืนสิ่งที่เสียหายกลับมาได้โดยส่วนใหญ่และสามารถใช้มาตรการลดผลกระทบได้

หมวด C ความเสี่ยงต่ำ

โครงการต่างๆที่มีผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมต่ำหรือไม่มีเลย

ด้านบน

สแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด และเหมือง Rapu Rapu

ในปี 2548 สแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด เข้าร่วมการให้สินเชื่อโครงการจากการเข้าซื้อกิจการธนาคาร Korea First Bank เช่นเดียวกับองค์กรเอกชนอื่นๆ เราพูดคุยแลกเปลี่ยนปัญหาของโครงการหนึ่ง ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับสินเชื่อจากกลุ่มธนาคาร 5 แห่ง นั่นคือโครงการเหมืองแร่ Lafayette Mining Limited ในฟิลิปปินส์

ในช่วงเริ่มดำเนินโครงการ เหมืองแร่ Rapu Rapu ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและสภาพอากาศมากมาย ไม่ว่าจะเป็นพายุไต้ฝุ่นสามครั้งและการปล่อยของเสียไม่เป็นพิษลงน้ำโดยอุบัติเหตุสองครั้งในช่วงปลายปี 2548 ผู้ให้กู้ตระหนักถึงการขาดการมีส่วนร่วมของชุมชนและกลไกการร้องเรียนปัญหาการดำเนินชีวิตของผู้คนในท้องถิ่น นอกจากนี้ในช่วงเวลาที่อนุมัติสินเชื่อ โครงการไม่ได้ดำเนินการตามข้อกำหนดด้านเงินทุนของข้อตกลงร่วม Equator เราจึงดำเนินการให้มีการปฏิบัติตามข้อตกลงในทันทีที่เราเข้าร่วมในโครงการนี้เนื่องจากเป็นข้อกำหนดเบื้องต้นของธนาคาร

ด้วยการสนับสนุนผู้ให้กู้ผลักดันให้ Lafayette เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายด้าน รวมถึงการก่อสร้างระบบการจัดการน้ำเสียที่ปรับปรุงใหม่ ช่องทางระบายน้ำ และเพิ่มระดับความสูงของเขื่อนเพื่อป้องกันชุมชนโดยรอบ นอกจากนั้ยังกำหนดให้มีโปรแกรมเพื่อชุมชนอีกหลายโครงการ

การล้มละลายของบริษัททำให้เกิดการดำเนินการซึ่งยังไม่แล้วเสร็จตามแผน ในเดือนมีนาคม 2551 ผู้ให้กู้ในโครงการ (รวมถึง สแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด) ตกลงขายหนี้ให้กับผู้ถือหุ้นในโครงการที่เหลืออยู่ 26%

การสิ้นสุดการเข้าร่วมในโครงการนี้ของเรานำมาซึ่งปัญหาการเผชิญหน้าของหลายธนาคารภายใต้ข้อตกลงร่วม Equator นั่นคือ - ผู้ให้กู้ใช้อำนาจกับลูกค้าเกินกว่าความเสี่ยงในการให้กู้หรือไม่

ข้อตกลงร่วม Equator ช่วยให้ธนาคารสามารถปรับปรุงผลลัพธ์ของโครงการโดยการให้ความช่วยเหลือเฉพาะด้าน ในกรณีที่โครงการไม่ดำเนินการตามข้อตกลงทางสังคมและสิ่งแวดล้อม นอกจากขอบเขตในแง่ของผลกระทบแล้ว ธนาคารภายใต้ข้อตกลงร่วม Equator ยังทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนการให้สินเชื่อเพื่อสิ่งแวดล้อมโดยส่งเสริมการเข้าร่วมลงนามในข้อตกลงร่วมของธนาคารอื่นๆ

ในปี 2009 เราจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับสถาบันการเงินอื่นๆ ในตลาดของเรารวมถึงตลาดจีน เพื่อส่งเสริมการลงนามยอมรับข้อตกลงร่วม และสร้างความสามารถในการจัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมในการให้กู้ยืม

 
 
ด้านบน

เรื่องเด่น

  • 22 โครงการได้รับอนุมัติภายใต้หลักการข้อตกลงร่วม EQUATOR PRINCIPLES
  • พัฒนา 13 ภาคส่วนและออกแถลงการณ์จุดยืน
  • ให้คำมั่นในการให้เงินช่วยเหลือจำนวน 8-10 พันล้านเหรียญสหรัฐฯในโครงการพลังงานทดแทนและเทคโนโลยีสะอาดภายในปี