การเงินทียั่งยืน

ข่าวและวีดีโอ

วิดีโอ

ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่พลังงานทดแทน

ชม Peter Sands กล่าวถึงการให้การสนับสนุนทางการเงินแก่พลังงานทดแทน (ระยะเวลา 00:45)
วันที่: 27 มีนาคม ปี 2009