การเงินทียั่งยืน

การจัดการความเสี่ยงอย่างยั่งยืน

การจัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม เกี่ยวข้องกับการรักษาสมดุลระหว่างเป้าหมายเพื่อความยั่งยืน เช่น พลังงานน้ำเป็นพลังงานทดแทน แต่การก่อสร้างเพื่อนำพลังงานน้ำมาใช้อาจส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีววิทยาและการดำเนินชีวิตของผู้คน ไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์มีส่วนช่วยแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ แต่ต้องพิจารณาถึงความมั่นคงทางพลังงาน

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของเรากำหนดให้ต้องพิจารณาความเสี่ยง เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ รวมถึงความเสี่ยงทางกายภาพที่เกิดจากสภาพอากาศที่รุนแรง และการเปลี่ยนแปลงด้านอื่นๆ ในการพิจารณาตัดสินใจอนุมัติการกู้ยืมทั้งหมด อีกทั้งยังต้องพิจารณาถึงผลกระทบของกิจกรรมธุรกิจที่มีต่อความหลากหลายทางชีวภาพ การทำลายป่า มลภาวะทางอากาศและน้ำที่เป็นผลมาจากโครงการของลูกค้าอีกด้วย วิธีการมองความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนแบบองค์รวมนี้แสดงให้เห็นว่าเรากำลังควบคุมการกู้ยืมเพื่อผลด้านคุณภาพที่สูงขึ้นของทรัพย์สินที่กู้

กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของเรา กำหนดให้กลุ่มสถาบันธนกิจและคณะกรรมการจัดการความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของธนาคาร ดำเนินการตรวจสอบธุรกรรมที่เป็นข้อถกเถียงและมีผลกระทบสูง ในปี 2551 เราตรวจสอบธุรกรรมของผู้มีแนวโน้มเป็นลูกค้า 30 รายก่อนอนุมัติสินเชื่อ

ข้อความแสดงจุดยืน

ภาคธุรกิจหลักที่สำคัญและปัญหาความเสี่ยงทางการเงินอาจส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในระดับสูง ในปี 2551 เราผนวกรวมข้อความแสดงจุดยืนเพื่อกำหนดแนวทางการแก้ปัญหา (การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและการใช้แรงงานเด็ก) ใน 11 ภาคอุตสาหกรรมหลักดังนี้

เชื้อเพลิงชีวภาพ
เกม
การซื้อเรือเก่าและแยกชิ้นส่วนเพื่อนำไปรีไซเคิล

เขื่อน
เหมืองแร่และโลหะ
บุหรี่

ป่าไม้และน้ำมันปาล์ม
พลังงานนิวเคลียร์
การขนส่งวัตถุอันตราย

พลังงานเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์
น้ำมันและก๊าซ

มีการผนวกรวมหลักการเข้ากับหลักเกณฑ์การกู้ยืม และรวมไว้ในหลักสูตรอบรมพนักงานส่วนบริการกู้ยืม ในฤดูร้อน ปี 2551 เราเปิดตัวโมดูลการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ในระดับพนักงาน เกี่ยวกับการกู้ยืมอย่างยั่งยืน โดยกำหนดเป็นหลักสูตรบังคับสำหรับเจ้าหน้าที่ด้านสินเชื้อและผู้จัดการลูกค้าสัมพันธ์ทุกคนในกลุ่มสถาบันธนกิจและธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เมื่อสิ้นสุดปี 2551 จะมีผู้จัดการลูกค้าสัมพันธ์และเจ้าหน้าทิ่ด้านสินเชื่อเข้าร่วมหลักสูตรนี้คิดเป็น 56 เปอร์เซ็นต์

ข้อความแสดงจุดยืนจะช่วยกำหนดมาตรฐานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่เราคาดหวังจากลูกค้าที่ได้รับสินเชื่อจากเรา และใช้เป็นแนวทางสำหรับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้พนักงานของเราดำเนินการตามหลักการนี้ โดยจะมีคำถามซึ่งเป็นรายการตรวจสอบที่ครอบคลุมปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ ที่มุ่งเน้นการตรวจสอบว่า ลูกค้ามีความสามารถในการจัดการ มีความมุ่งมั่น และเป็นการตรวจสอบประวัติลูกค้าเพื่อให้ตรงตามข้อกำหนดของเรา ในปัจจุบัน เราได้กำหนดให้เป็นหนึ่งในขั้นตอนที่จำเป็นของขั้นตอนการสมัครขอสินเชื่อ

ข้อความแสดงจุดยืนแสดงอยู่ในเว็บเพจความยั่งยืนของกลุ่มธนาคาร สแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด
ตารางด้านล่างสรุปจุดยืนของเราในสองประเด็นสำคัญ ดังนี้

กรณีศึกษา: การทำงานร่วมกับลูกค้าในภาคน้ำมันปาล์มเพื่อผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ดีขึ้น

การผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน

ในฐานะสมาชิกในการประชุมโต๊ะกลมว่าด้วยการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน (RSPO) ธนาคารคาดหวังให้ลูกค้าที่ขอสินเชื่อโครงการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ RSPO ในกรณีของลูกค้าที่เพาะปลูกน้ำมันปาล์มในอินโดนีเซียรายหนึ่ง เรากำหนดให้การเป็นสมาชิกของ RSPO เป็นข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการพิจารณาการกู้ยืมและรวมไว้ในข้อตกลงในสัญญากู้ยืม ขณะที่ธนาคารร้องขอให้ลูกค้าอีกรายหนึ่งประเมินพื้นที่ป่าไม้ที่มีมูลค่าสูงต่อการอนุรักษ์ก่อนเริ่มการเพาะปลูกแม้ว่าจะเป็นไปตามข้อตกลงของ RSPO ในเดือนพฤศจิกายน 2008 แล้วก็ตาม

ด้านบน

การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ

เราจะพิจารณาถึงความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ในการลงทุนหรือตัดสินใจให้การสนับสนุนการเงินใดๆ และจะทำงานร่วมกับลูกค้าเพื่อส่งเสริมการกำหนดกลยุทธ์เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ

ข้อความแสดงจุดยืนช่วยให้เราส่งเสริมลูกค้าในการ:

 • พิจารณาความเสี่ยงและโอกาสที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ และผนวกรวมเข้าในแผนพัฒนาธุรกิจที่เป็นสาระสำคัญและส่งผลต่อผลประกอบการของลูกค้า
 • เผยแพร่กลยุทธ์ก๊าซเรือนกระจกและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และกำหนดเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเคร่งครัด
 • ร่วมเปิดเผยข้อมูลและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยสมัครใจ เช่น โครงการเปิดเผยข้อมูลคาร์บอน
ด้านบน

ป่าไม้และน้ำมันปาล์ม

เราทำงานร่วมกับลูกค้าเพื่อสร้างแนวปฏิบัติสากลเพื่อความยั่งยืน

เราจะไม่สนับสนุน:

 • การตัดไม้และอุปกรณ์การตัดไม้ และผู้ซื้อไม้ :
  • ในพื้นที่ป่าเขตร้อนหลักหรือที่เป็นแหล่งอนุรักษ์ธรรมชาติที่สำคัญ
  • ในพื้นที่ป่าไม้ที่มีคุณค่าสูงเพื่อการอนุรักษ์ (HCVF) ยกเว้นในกรณีที่มีแผนการจัดการอนุรักษ์ป่าอย่างเหมาะสม
  • สำหรับใช้ในการดำเนินการที่ผิดกฎหมายหรือส่งผลกระทบต่อพืชสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์
 • การเปลี่ยนป่าร้อนชื้นหลักหรือป่าไม้ที่มีคุณค่าสูงต่อการอนุรักษ์เป็นพื้นที่เพาะปลูก

เราส่งเสริมให้ลูกค้าดำเนินงานภายใต้ระเบียบของสภาอนุรักษ์ป่าหรือมาตรฐานที่เทียบเท่า และปฏิบัติตามหลักการและเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นในการประชุมโต๊ะกลมว่าด้วยการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน

ด้านบน

เรื่องเด่น

 • ให้คำมั่นในการให้เงินช่วยเหลือจำนวน 110 ล้านเหรียญสหรัฐฯสำหรับระบบประหยัดพลังงาน
 • โครงการพลังงานทดแทนและเทคโนโลยีสะอาดได้รับเงินช่วยเหลือจำนวน 3.2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯตั้งแต่ปี 2007
 • พัฒนา 13 ภาคส่วนและออกแถลงการณ์จุดยืน