การเงินทียั่งยืน

ในฐานะที่ สแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด เป็นธนาคารชั้นนำระหว่างประเทศ ธนาคารมีความรับผิดชอบในการช่วยสนับสนุนความยั่งยืนในระยะยาวให้กับโลกของเรา

ภายใต้ขอบเขตการดำเนินงานของเรา เราให้การสนับสนุนกิจกรรมทางธุรกิจของลูกค้าซึ่งส่งผลต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมากที่สุด การตัดสินใจให้การสนับสนุนทางการเงินโดยพิจารณาทั้งในแง่ของผู้ดำเนินโครงการและตัวโครงการ เพราะเหตุนี้จึงช่วยให้เรามีส่วนร่วมในการพัฒนาที่ยั่งยืน

เรายึดถือแนวทางการเป็นผู้นำโดยทำเป็นแบบอย่าง เราทำงานร่วมกับลูกค้าที่สัญญากับเราที่จะร่วมผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ให้การปกป้องสิ่งแวดล้อม และมีส่วนช่วยเหลือสังคมที่เราอาศัยและทำงานอยู่อย่างเอาจริงเอาจัง ในฐานะที่เป็นคู่ค้าให้กับลูกค้า เราทำงานร่วมกับลูกค้าเพื่อจัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม ความเสี่ยงด้านสังคมและการกำกับดูแล (ความเสี่ยงด้านความยั่งยืน) และสนับสนุนกิจกรรมทางธุรกิจที่ช่วยปรับการดำเนินชีวิตของผู้คนให้ดีขึ้น

ทุกคนทราบถึงต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศแล้ว และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่กำลังปรากฏให้เห็นชัดเจนมากขึ้น โดยเฉพาะในประเทศที่มีขีดความสามารถที่จำกัดในการลดและจัดการความเสี่ยงหลักที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ในประเทศหลักของเรา ทางธนาคารกำลังทำงานร่วมกับลูกค้าอย่างเต็มที่เพื่อรับมือกับความท้าทายเหล่านี้ภายใต้สองแนวทางที่สำคัญ ดังนี้

และความพยายามของเรากำลังสัมฤทธิ์ผล ตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานทดแทนของเราพิจารณาให้สินเชื่อแก่โครงการในเอเชีย แอฟริกา และตะวันออกกลางรวมเป็นมูลค่าถึง 1.4 พันล้านเหรียญ และเพื่อขยายความพยายามของเราให้ครอบคลุมกลุ่มธนาคารที่มีอยู่ทั่วโลก ในปี 2551 เราได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (Asian Development Bank) เพื่อสนับสนุนการลงทุนด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพแก่โครงการในจีนโดยมีมูลค่าโครงการสูงถึง 110 ล้านเหรียญ และระยะเวลาดำเนินโครงการ 9 ปี

ด้วยการมองความยั่งยืนแบบองค์รวม นโยบายการจัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของเราจึงกำหนดให้ต้องดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง (Due Diligence) ของการกู้ยืมและการลงทุนทั้งหมด รวมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านความยั่งยืนที่สำคัญ ในปี 2551 เราประกาศจุดยืนที่ชัดเจนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของพนักงานบริการส่วนหน้า ได้แก่ ผู้จัดการลูกค้าสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่สินเชื่อ และผู้จัดการการลงทุน ครอบคลุม 11 ภาคธุรกิจหลักและประเด็นสำคัญ เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและการใช้แรงงานเด็ก

ในส่วนนี้ เราจะรายงานให้ทราบถึงช่องทางการสนับสนุนการเงินเพื่อเปลี่ยนไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ รวมถึงการจัดการกับความเสี่ยงด้านความยั่งยืนของเรา ในหัวข้อการปกป้องสิ่งแวดล้อม จะรายงานเกี่ยวกับกลยุทธ์ด้านสิ่งแวดล้อมในแง่อื่นๆ ซึ่งรวมถึงการจัดการกับผลกระทบของการดำเนินงานของเราที่มีต่อสิ่งแวดล้อม และการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย สำหรับการสนับสนุนการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจจะกล่าวถึงในหัวข้อการเข้าถึงบริการทางการเงิน

เรื่องเด่น

  • ให้คำมั่นในการให้เงินช่วยเหลือจำนวน 110 ล้านเหรียญสหรัฐฯในระบบประหยัดพลังงาน
  • พลังงานทดแทนและเทคโนโลยีสะอาดจำนวน 3.2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯได้รับเงินช่วยเหลือตั้งแต่ปี 2007
  • พัฒนา 13 ภาคส่วนและออกแถลงการณ์จุดยืน
รางวัล The Banker Logo Awards

รางวัล The Banker Commendations 2008 – Banking the Unbanked

รางวัล The Banker Commendations 2008 – การเงินธุรกิจที่ยอดเยี่ยมที่สุด

รางวัล The Banker Commendations 2008 – ผลการดำเนินงานของธนาคารที่ดีที่สุด