ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมเพื่อนแนะนำเพื่อนสำหรับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ขอเสนอโปรแกรมสิทธิประโยชน์จากการแนะนำบุคคลที่รู้จักผ่านช่องทางออนไลน์ของธนาคารเพื่อสมัครสินเชื่อกับธนาคาร และหากสินเชื่อของผู้สมัครสินเชื่อดังกล่าวได้รับการอนุมัติและผู้สมัครได้ทำสัญญากู้ยืมเงิน และจดทะเบียนทะเบียนจำนองหลักประกันภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว ผู้แนะนำและผู้ถูกแนะนำมีสิทธิได้รับเงินคืน (“โปรแกรม”) ทั้งนี้ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้

 1. สินเชื่อและคุณสมบัติของบุคคลที่มีสิทธิเข้าร่วมโปรแกรม และเงื่อนไขของการเข้าร่วมโปรแกรม
  1. สินเชื่อที่มีสิทธิเข้าร่วมโปรแกรม
   • สินเชื่อที่มีสิทธิเข้าร่วมโปรแกรม ได้แก่ สินเชื่อบ้านมอร์เกจลิงก์, สินเชื่อบ้านมอร์เกจวัน, สินเชื่อบ้าน มายมอร์เกจและมันนี่มอร์เกจ, สินเชื่อรายย่อยเพื่อธุรกิจ และสินเชื่อบ้านอื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด
   • สินเชื่อที่มีสิทธิเข้าร่วมโปรแกรม จะต้องมีวงเงินสินเชื่อที่สมัครและได้รับการอนุมัติจากธนาคาร ในวงเงินไม่น้อยกว่า 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) และไม่เกินกว่า 50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน)
   • สินเชื่อที่มีสิทธิเข้าร่วมโปรแกรมจะต้องมีหลักประกันที่จดทะเบียนจำนองเป็นประกันการชำระหนี้สินเชื่อเป็นที่ดินพร้อมบ้านอยู่อาศัยหรือห้องชุดหรือหลักประกันอื่นตามที่ธนาคารกำหนด ซึ่งหลักประกันดังกล่าวจะต้องอยู่ในเขตพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งในจังหวัดกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล (ปริมณฑล หมายถึง จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ) หรือชลบุรี หรือระยอง ทั้งนี้ หลักประกันดังกล่าวต้องมีโครงสร้างซึ่งก่อสร้างด้วยอิฐและ/หรือปูน ไม่รวมถึงหลักประกันที่เป็นบ้านไม้หรือบ้านครึ่งตึกครึ่งไม้
  2. คุณสมบัติของบุคคลที่มีสิทธิเข้าร่วมโปรแกรม
   • ผู้แนะนำและผู้ถูกแนะนำ (หรือผู้สมัครสินเชื่อ) ที่มีสิทธิเข้าร่วมโปรแกรม จะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป และมีสัญชาติไทย เท่านั้น
   • ในกรณีที่ผู้ถูกแนะนำได้เคยสมัครสินเชื่อบ้านผ่านช่องทางใดๆ ก็ตามของธนาคาร รวมถึงสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ กับธนาคารแล้ว และยังไม่เกิน 3 เดือน และ/หรือยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของธนาคาร หากสินเชื่อดังกล่าวได้ถูกแนะนำในช่วงระยะเวลาดังกล่าว การแนะนำครั้งหลังสำหรับสินเชื่อดังกล่าวจะไม่ได้รับสิทธิเข้าร่วมโปรแกรม
   • กรณีที่มีผู้แนะนำซึ่งสมัครสินเชื่อประสงค์จะขอกู้ร่วมหลายคน ผู้สมัครสินเชื่อที่ประสงค์จะเป็นผู้กู้ร่วมแต่ละคนไม่มีสิทธิเป็นผู้แนะนำผู้สมัครสินเชื่อที่ประสงค์จะเป็นผู้กู้ร่วมอีกคนหนึ่ง
   • กรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการของธนาคาร และบุคคลใดๆ ตามที่ธนาคารกำหนดเพิ่มเติมในภายหลัง (ถ้ามี) ไม่มีสิทธิเข้าร่วมเพื่อรับสิทธิประโยชน์ตามโปรแกรม
  3. เงื่อนไขของการเข้าร่วมโปรแกรม
   • ธนาคารขอสงวนสิทธิพิจารณาการเข้าร่วมโปรแกรม เฉพาะการแนะนำเพื่อน ผ่านช่องทางออนไลน์ของธนาคาร (www.sc.com/th) เท่านั้น และสินเชื่อของผู้ถูกแนะนำดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติและทำสัญญากู้ยืมเงินและจดทะเบียนจำนองหลักประกันกับธนาคารในช่วงระหว่างวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2557 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2560
   • ในกรณีที่มีผู้แนะนำหลายท่านดำเนินการแนะนำผู้ถูกแนะนำท่านเดียวกัน และสินเชื่อรายเดียวกันมากกว่า 1 ครั้งในช่วงระยะเวลาที่สินเชื่อของผู้ถูกแนะนำดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของธนาคาร ธนาคารขอสงวนสิทธิให้ผู้ที่แนะนำท่านแรกท่านเดียวเท่านั้นที่จะได้รับสิทธิเข้าร่วมโปรแกรม โดยธนาคารจะพิจารณาจากวันที่และเวลาที่มีการส่งแบบฟอร์มการแนะนำที่กรอกข้อมูลครบถ้วน ผ่านช่องทางออนไลน์ของธนาคาร ทั้งนี้ หากเงื่อนไขการได้รับเงินคืนได้รับการปฏิบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ผู้แนะนำจะได้รับการแจ้งให้ทราบจากธนาคารทาง email ที่ผู้แนะนำได้แจ้งไว้กับธนาคาร หรือ ช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกำหนด
   • ภายหลังจากธนาคารได้รับข้อมูลการแนะนำผ่านช่องทางออนไลน์ และทำการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นแล้ว หากผู้ถูกแนะนำได้รับการพิจารณาการเข้าร่วมโปรแกรม ธนาคารจะดำเนินการติดต่อไปยังผู้ถูกแนะนำ เพื่อขอข้อมูลและ/หรือเอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อ หากธนาคารไม่สามารถติดต่อผู้ถูกแนะนำได้ หรือหากผู้ถูกแนะนำไม่ยินยอมให้ธนาคารดำเนินการหรือไม่แจ้งข้อมูลหรือส่งเอกสารให้ครบถ้วนตามที่ธนาคารกำหนด หรือมีการยกเลิกการสมัคร หรือธนาคารไม่อนุมัติสินเชื่อของผู้สมัคร หรือไม่มีการจดจำนองสินเชื่อตามที่อนุมัติแล้ว ทั้งนี้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ทั้งผู้แนะนำและผู้ถูกแนะนำ (ผู้สมัคร) จะไม่มีสิทธิได้รับเงินคืนตามโปรแกรม
   การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่ธนาคารกำหนด และอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของธนาคารแต่เพียงผู้เดียว
 2. การรับเงินคืน
  1. ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขตามข้อ 1. เมื่อสินเชื่อของผู้ถูกแนะนำได้รับการอนุมัติและจดทะเบียนจำนองหลักประกันแล้ว ผู้แนะนำและผู้ถูกแนะนำ (หรือผู้กู้) จะได้รับการเงินคืนเข้าบัญชีออมทรัพย์รายละ 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ต่อวงเงินกู้ทุกๆ 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) โดยหากมีเศษของวงเงินกู้ที่ไม่ครบจำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) เงินคืนสำหรับส่วนดังกล่าวจะคำนวณในอัตราร้อยละ 0.15 ของเศษของจำนวนเงินกู้ที่ไม่ครบ 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ดังกล่าว ทั้งนี้ เงินคืนสูงสุดสำหรับผู้แนะนำและผู้ถูกแนะนำรวมกันจะต้องไม่เกิน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ต่อ 1 สินเชื่อที่ได้รับการอนุมัติ (ผู้แนะนำ และผู้ถูกแนะนำ (รวมผู้กู้ทุกๆ คน) จะได้รับเงินคืนสูงสุดฝ่ายละไม่เกิน 75,000 บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)) โดยธนาคารจะคืนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของทั้งผู้แนะนำและผู้ถูกแนะนำ ภายใน 60 วันนับตั้งแต่วันที่ผู้ถูกแนะนำ (ผู้กู้) ลงนามในสัญญากู้ยืมเงินและจดจำนองหลักประกันกับธนาคารแล้ว
  2. ผู้แนะนำและผู้ถูกแนะนำจะได้รับเงินคืนเข้าบัญชีออมทรัพย์ที่เปิดกับธนาคาร หากไม่มีบัญชีออมทรัพย์ ทั้งผู้แนะนำและผู้ถูกแนะนำจะต้องดำเนินการเปิดบัญชีออมทรัพย์กับธนาคาร เพื่อการรับเงินคืนเข้าบัญชีดังกล่าวภายใน 30 วันนับจากวันที่ทำสัญญากู้ยืมเงินและจดทะเบียนจำนองหลักประกัน มิฉะนั้น ให้ถือว่าผู้แนะนำหรือผู้ถูกแนะนำ (แล้วแต่กรณี) ที่ไม่เปิดบัญชีออมทรัพย์สละสิทธิในการรับเงินคืนดังกล่าว ทั้งนี้ การที่ผู้แนะนำหรือผู้ถูกแนะนำคนใดคนหนึ่งไม่ทำการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์กับธนาคารเพื่อการรับเงินคืนภายในระยะเวลาที่กำหนดและไม่มีสิทธิได้รับเงินคืน ไม่มีผลกระทบต่อสิทธิการได้รับเงินคืนสำหรับผู้แนะนำหรือผู้ถูกแนะนำ (แล้วแต่กรณี) ที่ได้เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์กับธนาคารภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้วแต่อย่างใด
  3. การพิจารณาเงินคืนสำหรับสินเชื่อใดๆ จะพิจารณาเป็นรายสินเชื่อแต่ละราย และเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของผู้กู้ที่มีอยู่กับธนาคาร และหากผู้กู้มีหลายราย (ผู้กู้ร่วม) เงินคืนจะโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่มีอยู่กับธนาคารของผู้กู้ที่มีชื่อเป็นลำดับแรกในสัญญากู้ยืมเงิน (ผู้กู้หลัก) และหากผู้กู้หลักดังกล่าวไม่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร เงินคืนให้โอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของผู้กู้ร่วมคนใดคนหนึ่งที่มีอยู่กับธนาคาร ตามที่ธนาคารเห็นสมควรก็ได้ และหากผู้กู้ทั้งหมดไม่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร ให้เป็นไปตามข้อกำหนดตามข้อ 2 (2) ข้างต้น
  4. สินเชื่อบ้านของผู้กู้ที่ผู้แนะนำได้แนะนำให้แก่ธนาคาร จะต้องมีสถานะทางบัญชีปกติและยังไม่ได้ปิดบัญชี รวมทั้งต้องไม่มีการผิดนัดชำระหนี้ใดๆ สำหรับสินเชื่อดังกล่าวกับธนาคาร และ/หรือ ผู้แนะนำและ/หรือผู้ถูกแนะนำจะต้องไม่ผิดนัดชำระหนี้สินเชื่อและ/หรือหนี้ใดๆ ที่มีอยู่กับธนาคาร ณ วันที่ธนาคารจะโอนเงินคืนเข้าบัญชีแต่อย่างใด มิฉะนั้น ธนาคารขอสงวนสิทธิที่จะไม่ให้เงินคืนตามโปรแกรมให้แก่ผู้แนะนำและผู้ถูกแนะนำทั้งสองคน
  5. สิทธิในการรับเงินคืนเป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้แนะนำและผู้ถูกแนะนำ และเงินคืนไม่สามารถโอนสิทธิให้แก่บุคคลอื่น หรือ เปลี่ยนแปลงการรับเงินคืนด้วยวิธีการอย่างอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมได้
 3. เงื่อนไขอื่นๆ
  1. ธนาคารขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ของโปรแกรม หรือยกเลิกโปรแกรมได้ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  2. การแจ้งรายละเอียดใดๆ ของโปรแกรม ซึ่งรวมถึง การแจ้งการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ของโปรแกรมข้างต้น ธนาคารสามารถแจ้งผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร www.sc.com/th
  3. กรณีมีข้อพิพาทหรือโต้แย้งใดๆ คำตัดสินของธนาคารให้ถือเป็นที่สุด
  4. ข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมให้อยู่ภายใต้บังคับตามกฎหมายไทย

สมัครออนไลน์

คลิกสมัครที่นี่

แนะนำเพื่อน

โทรหาเรา

ติดต่อบริการทางโทรศัพท์เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

1595

ติดต่อกลับ

อีกทางเลือก กรุณากรอกแบบฟอร์ม ให้ทางธนาคารติดต่อกลับ

ติดต่อกลับ »

ที่ตั้งของธนาคาร

ค้นหาสาขาใกล้คุณ

ค้นหาสาขา »

Back to Top

กล้าพูด

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (“ธนาคาร”) มีความมุ่งมั่นที่จะรักษาวัฒนธรรมทางด้านจริยธรรมและความซื่อสัตย์ที่เข้มงวดสูงสุด และปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายภายในทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ในฐานะส่วนหนึ่่งของคำมั่นสัญญานี้ ธนาคารได้มีโครงการ ‘กล้าพูด’ ซึ่งคุณสามารถแจ้งข้อกังวลอย่างแท้จริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ผ่านช่องทางนี้ได้ บุคคลทั่วไปสามารถแจ้งข้อกังวลของโครงการกล้าพูดได้อย่างปลอดภัยผ่านทางไฮเปอร์ลิงก์นี้ ซึ่งมีบุคคลภายนอกอย่าง ‘InTouch’ เป็นผู้ให้บริการแม่ข่ายแทนธนาคาร ตัวอย่างข้อกังวลที่สามารถแจ้งผ่านเว็บไซต์นี้ได้แก่ข้อกังวลที่เกี่ยวกับการบัญชี การควบคุมบัญชีภายในองค์กร หรือการตรวจสอบ และข้อกังวลที่เกี่ยวกับการติดสินบนหรืออาชญากรรมทางธนาคารและการเงิน ข้อกังวลที่ได้รับแจ้งจะถูกส่งต่อไปยังทีมสืบสวนของธนาคารเพื่อทำการตรวจสอบ ไม่ควรแจ้งข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการทางธนาคารของ SCB ผ่านทางเว็บไซต์นี้ในขั้นแรก แต่ควรแจ้งผ่านเครือข่ายสาขาของ SCB ศูนย์ติดต่อประสานงาน ผู้จัดการความสัมพันธ หรือเว็บเพจ ‘ติดต่อเรา’

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

โปรดทราบว่าไฮเปอร์ลิงก์นี้จะนำคุณไปยังเว็บไซต์อื่่นในอินเทอร์เน็ตที่ดำเนินการโดย InTouch ซึ่งเป็นบริษัทอิสระที่ธนาคารแต่งตั้งให้ทำการสนับสนุนโครงการกล้าพูดนี้ โปรดทราบว่าเมื่อคุณคลิกไปที่ลิงก์และเปิดหน้าต่างใหม่ในเบราว์เซอร์ของคุณแล้ว คุณจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานเพิ่มเติมของเว็บไซต์ที่คุณจะเข้าชม

Proceed