*ข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมเงินคืนสำหรับการสมัครสินเชื่อบ้าน/เพื่อที่อยู่อาศัยผ่านช่องทางออนไลน์
 1. คุณสมบัติและรายละเอียดของสินเชื่อและผู้สมัครที่มีสิทธิเข้าร่วมโปรแกรม

  1. สินเชื่อที่จะสมัครเพื่อได้รับสิทธิตามโปรแกรมนี้ ได้แก่ สินเชื่อบ้านมอร์เกจลิงก์, สินเชื่อบ้านมอร์เกจวัน และสินเชื่อบ้านมายมอร์เกจและมันนี่มอร์เกจ
  2. ผู้สมัครสินเชื่อกับธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ("ธนาคาร") ที่มีสิทธิเข้าร่วมโปรแกรม จะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย
  3. ธนาคารขอสงวนสิทธิพิจารณาการเข้าร่วมโปรแกรมนี้จากข้อมูลการสมัครสินเชื่อที่ผู้สมัครได้ยื่นผ่านช่องทางออนไลน์ของธนาคาร (www.sc.com/th) เท่านั้น และสินเชื่อดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติและทำสัญญากู้ยืมเงินและจดทะเบียนจำนองหลักประกันกับธนาคารในช่วงระหว่าง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
  4. หากสินเชื่อใดเคยสมัครผ่านช่องทางอื่นนอกจากทางออนไลน์กับธนาคารแล้วยังไม่เกิน 3 เดือน และ/หรือยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของธนาคาร สินเชื่อดังกล่าวจะไม่ได้รับสิทธิเข้าร่วมโปรแกรมนี้
  5. วงเงินสินเชื่อที่สมัครและได้รับการอนุมัติจากธนาคาร จะต้องมีวงเงินไม่น้อยกว่า 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) และไม่เกินกว่า 50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน)
  6. หลักประกันที่จดทะเบียนจำนองเป็นประกันการชำระหนี้สินเชื่อจะต้องเป็น (ก) ที่ดินพร้อมบ้านอยู่อาศัย หรือ (ข) ห้องชุด ซึ่ง (ก) หรือ (ข) ดังกล่าวจะต้องอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร หรือจังหวัดปริมณฑล (ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี และ สมุทรปราการ) หรือจังหวัดชลบุรี ระยอง
  7. หลักประกันต้องเป็นโครงสร้างก่ออิฐถือปูน และธนาคารขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับพิจารณาสำหรับบ้านไม้ หรือบ้านครึ่งตึกครึ่งไม้
  8. ภายหลังจากได้รับข้อมูลการสมัครทางออนไลน์และทำการตรวจสอบข้อมูลแล้ว หากผู้สมัครได้รับการพิจารณาการให้เข้าร่วมโปรแกรม ธนาคารจะดำเนินการติดต่อไปยังผู้สมัครเพื่อขอข้อมูลและ/หรือเอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อ หากผู้สมัครไม่แจ้งข้อมูลหรือส่งเอกสารให้ครบถ้วนตามที่ธนาคารกำหนด หรือมีการยกเลิกการสมัคร หรือธนาคารไม่อนุมัติสินเชื่อของผู้สมัคร หรือไม่มีการจดจำนองสินเชื่อตามที่อนุมัติแล้ว ทั้งนี้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้สมคัรจะไม่ได้รับการเงินคืนตามโปรแกรมนี้
  9. การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่ธนาคารกำหนด และเป็นดุลยพินิจของธนาคารแต่เพียงผู้เดียว

 2. การเครดิตเงินคืน

  1. ผู้สมัครสินเชื่อที่ได้รับการอนุมัติและจดทะเบียนจำนองหลักประกันตามเงื่อนไขการเข้าร่วมโปรแกรมข้างต้น จะได้รับการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีออมทรัพย์ 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ต่อวงเงินจำนองหลักประกันทุกๆ 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) โดยหากมีเศษของวงเงินจำนอง จะคำนวณเงินคืนในอัตรา 0.15% ของเศษของวงเงินจำนองดังกล่าว ทั้งนี้ เงินคืนสูงสุดจะไม่เกิน 75,000 บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ต่อสินเชื่อที่ได้รับการอนุมัติ โดยจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีออมทรัพย์ของผู้สมัคร (ผู้กู้) ภายใน 60 วันนับตั้งแต่วันที่จดจำนองหลักประกัน
  2. ผู้สมัครจะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีออมทรัพย์ที่เปิดกับธนาคาร หากไม่มีบัญชีออมทรัพย์ ผู้สมัครจะต้องดำเนินการเปิดบัญชีออมทรัพย์กับธนาคารเพื่อรับเงินคืนเข้าบัญชีดังกล่าวภายใน 30 วันนับจากวันจดทะเบียนจำนองหลักประกัน มิฉะนั้น ให้ถือว่าผู้สมัครสละสิทธิในการรับเงินคืนดังกล่าว
  3. การพิจารณาเงินคืนสำหรับสินเชื่อใดๆ จะพิจารณาเป็นรายสินเชื่อแต่ละสินเชื่อ และในกรณีที่ผู้สมัครสินเชื่อซึ่งเป็นผู้กู้ไม่ใช่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนจำนอง เงินคืนจะโอนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้กู้ และหากผู้กู้มีหลายคน (ผู้กู้ร่วม) ผู้กู้ดังกล่าวจะต้องร่วมกันแจ้งเป็นหนังสือให้ธนาคารทราบว่าเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของผู้กู้ร่วมคนใดภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนจำนองหลักประกัน มิฉะนั้น ให้ถือว่าสละสิทธิในการรับเงินคืนดังกล่าว
  4. สินเชื่อบ้านของผู้สมัครจะต้องมีสถานะทางบัญชีปกติและยังไม่ได้ปิดบัญชี รวมทั้งต้องไม่มีการผิดนัดนัดชำระหนี้ใดๆ สำหรับสินเชื่อดังกล่าวกับธนาคาร ณ วันที่ธนาคารโอนเงินคืนเข้าบัญชีแต่อย่างใด มิฉะนั้น ธนาคารขอสงวนสิทธิที่จะไม่ให้เงินคืนตามโปรแกรมนี้แก่ผู้สมัคร
  5. เงินคืนไม่สามารถโอนสิทธิหรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้

 3. เงื่อนไขอื่นๆ

  1. ธนาคารขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ของโปรแกรม หรือยกเลิกโปรแกรมนี้ได้ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  2. การแจ้งรายละเอียดใดๆ ของโปรแกรม ซึ่งรวมทั้ง การแจ้งข้อมูลของโปรแกรมตามข้อ 3 (1) ข้างต้น ธนาคารสามารถแจ้งผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร (www.sc.com/th)
  3. หากข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมนี้ จัดทำขึ้นทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หากมีข้อความขัดแย้งหรือไม่สอดคล้องกัน ให้ใช้ฉบับภาษาไทยเป็นหลักในการตีความ
  4. กรณีมีข้อพิพาทหรือโต้แย้งใดๆ คำตัดสินของธนาคารให้ถือเป็นที่สุด
  5. ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ให้อยู่ภายใต้กฎหมายไทย

สมัครออนไลน์

คลิกสมัครที่นี่

สมัครวันนี้

โทรหาเรา

ติดต่อบริการทางโทรศัพท์เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

1595

ติดต่อกลับ

อีกทางเลือก กรุณากรอกแบบฟอร์ม ให้ทางธนาคารติดต่อกลับ

ติดต่อกลับ »

ที่ตั้งของธนาคาร

ค้นหาสาขาใกล้คุณ

ค้นหาสาขา »

Back to Top

กล้าพูด

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (“ธนาคาร”) มีความมุ่งมั่นที่จะรักษาวัฒนธรรมทางด้านจริยธรรมและความซื่อสัตย์ที่เข้มงวดสูงสุด และปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายภายในทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ในฐานะส่วนหนึ่่งของคำมั่นสัญญานี้ ธนาคารได้มีโครงการ ‘กล้าพูด’ ซึ่งคุณสามารถแจ้งข้อกังวลอย่างแท้จริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ผ่านช่องทางนี้ได้ บุคคลทั่วไปสามารถแจ้งข้อกังวลของโครงการกล้าพูดได้อย่างปลอดภัยผ่านทางไฮเปอร์ลิงก์นี้ ซึ่งมีบุคคลภายนอกอย่าง ‘InTouch’ เป็นผู้ให้บริการแม่ข่ายแทนธนาคาร ตัวอย่างข้อกังวลที่สามารถแจ้งผ่านเว็บไซต์นี้ได้แก่ข้อกังวลที่เกี่ยวกับการบัญชี การควบคุมบัญชีภายในองค์กร หรือการตรวจสอบ และข้อกังวลที่เกี่ยวกับการติดสินบนหรืออาชญากรรมทางธนาคารและการเงิน ข้อกังวลที่ได้รับแจ้งจะถูกส่งต่อไปยังทีมสืบสวนของธนาคารเพื่อทำการตรวจสอบ ไม่ควรแจ้งข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการทางธนาคารของ SCB ผ่านทางเว็บไซต์นี้ในขั้นแรก แต่ควรแจ้งผ่านเครือข่ายสาขาของ SCB ศูนย์ติดต่อประสานงาน ผู้จัดการความสัมพันธ หรือเว็บเพจ ‘ติดต่อเรา’

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

โปรดทราบว่าไฮเปอร์ลิงก์นี้จะนำคุณไปยังเว็บไซต์อื่่นในอินเทอร์เน็ตที่ดำเนินการโดย InTouch ซึ่งเป็นบริษัทอิสระที่ธนาคารแต่งตั้งให้ทำการสนับสนุนโครงการกล้าพูดนี้ โปรดทราบว่าเมื่อคุณคลิกไปที่ลิงก์และเปิดหน้าต่างใหม่ในเบราว์เซอร์ของคุณแล้ว คุณจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานเพิ่มเติมของเว็บไซต์ที่คุณจะเข้าชม

Proceed