ตารางแสดงรายละเอียดสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้บริโภค

   
สิทธิของผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์ บุคลากรหรือกระบวนการ
1. สิทธิที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง
ผู้บริโภคต้องได้รับการชี้แจงถึงความแตกต่างระหว่าง ผลิตภัณฑ์หลักของธนาคาร กับผลิตภัณฑ์ด้านหลักทรัพย์ และด้านประกันภัยที่ชัดเจน
ผู้บริโภคต้องได้รับข้อมูลรายละเอียดผลิตภัณฑ์ ความเสี่ยง เงื่อนไข ผลตอบแทน เช่น ในรูปของ APR (Annual Percentage Rate) หรือ IRR (Internal Rate of Return) และสมมติฐานที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริโภคต้องได้รับข้อมูลการโฆษณาหรือการใช้สื่อทางการตลาดในการส่งเสริมการขายอย่างถูกต้องและเหมาะสม
ผู้บริโภคต้องได้รับเอกสารสรุปข้อมูลสำคัญประกอบการเสนอขายผลิตภัณฑ์ด้านหลักทรัพย์และด้านประกันภัย (Fact Sheet) ที่ระบุลักษณะพิเศษและความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ด้วยถ้อยคำที่กระชับ เข้าใจง่าย ตามรูปแบบที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อประกอบการตัดสินใจในการซื้อผลิตภัณฑ์
ผู้บริโภคต้องได้รับข้อมูล / เอกสารที่เพียงพอต่อการตัดสินใจใช้บริการ/ผลิตภัณฑ์ของธนาคาร (Banking Product)
2. สิทธิที่จะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินได้อย่างอิสระ  
ผู้บริโภคมีสิทธิตัดสินใจลงทุนอย่างอิสระและสามารถปฏิเสธการซื้อบริการ/ผลิตภัณฑ์ของธนาคารฯ รวมถึงผลิตภัณฑ์ด้านหลักทรัพย์และด้านประกันภัยได้
ผู้บริโภคมีสิทธิปฏิเสธการซื้อผลิตภัณฑ์ด้านหลักทรัพย์และด้านประกันภัยควบคู่กับผลิตภัณฑ์ของธนาคาร และธนาคารต้องให้สิทธิแก่ผู้บริโภคในการเลือกซื้อหรือไม่ซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
ผู้บริโภคมีสิทธิให้คำยินยอมหรือปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูล ตามเอกสารหนังสือให้ความยินยอม ซึ่งแยกออกจากสัญญาการซื้อผลิตภัณฑ์
3. สิทธิที่จะร้องเรียนเพื่อความเป็นธรรม  
ผู้บริโภคมีสิทธิร้องเรียนได้ที่ทุกสาขาโดยต้องได้รับหลักฐานว่าธนาคารได้รับเรื่องร้องเรียนแล้ว หรือติดต่อศูนย์บริการธนาคารทางโทรศัพท์ โทร.1595 หรือเว็บไซค์ของธนาคารฯ www.standardchartered.co.th
ผู้บริโภคสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อให้เกิดความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ด้านหลักทรัพย์และด้านประกันภัยจากพนักงานขายที่มีใบอนุญาตได้ที่ทุกสาขา
4. สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาค่าชดเชยหากเกิดความเสียหาย  
ผู้บริโภคมีสิทธิได้รับการชดเชยตามความเหมาะสม หากพิสูจน์แล้วว่าธนาคารไม่ได้ปฏิบัติตามแนวนโยบายการขายผลิตภัณฑ์ที่ดี โดยจงใจประมาทเลินเล่อ เป็นเหตุให้ผู้บริโภคได้รับความเสียหาย