เนื่องจากโบนัสพิเศษที่ได้รับจะนำไปลดเงินกู้สินเชื่อบ้าน ทำให้คุณสามารถประหยัดการจ่ายดอกเบี้ย สินเชื่อบ้านไปโดยปริยาย
สมัครวันนี้

ผลประโยชน์

เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ และ/หรือสมัครบัตรเครดิตมอร์เกจลิงก์สูงสุดได้อย่างละ 5 บัญชี

มอร์เกจลิงก์คือสินเชื่อบ้านรูปแบบใหม่ ที่ให้คุณสามารถนำบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ และ/หรือ บัตรเครดิตมอร์เกจลิงก์ ของคุณ หรือคนในครอบครัว เข้ามาร่วมโปรแกรมสินเชื่อบ้านมอร์เกจลิงก์ได้สูงสุด อย่างละ 5 บัญชี นอกเหนือจาก ดอกเบี้ยปกติที่คุณและครอบครัวจะได้รับจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ และ/หรือ คะแนนสะสมปกติจากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตมอร์เกจลิงก์ คุณและครอบครัวยัง จะได้รับโบนัสพิเศษจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ 0.5% ต่อบัญชีต่อปี และ/หรือสูงสุด 0.5% ต่อเดือน จากยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตมอร์เกจลิงก์ ที่นำมาร่วมโปรแกรมสินเชื่อบ้านมอร์เกจลิงก์ ซึ่งทุกบัญชีต่าง แยกออกจากกันอย่างเป็นอิสระ โดยถือเป็นความลับเฉพาะตัวบุคคล

เชื่อมความสัมพันธ์ในครอบครัว

สินเชื่อบ้านมอร์เกจลิงก์เปิดโอกาสให้ทุกคนในครอบครัว เช่น พ่อ แม่ สามี ภรรยา บุตร หรือพี่น้อง ร่วมบิดามารดาเดียวกัน มาสมัครเข้าร่วมโปรแกรม โดยที่ทุกคนจะได้รับโบนัสพิเศษ นอกเหนือจาก ดอกเบี้ยปกติ หรือคะแนนสะสม เพื่อนำมาลดเงินกู้สินเชื่อบ้าน นอกจากนี้สินเชื่อบ้านมอร์เกจลิงก์ให้ ทุกคนบริหารบัญชีอย่างเป็นอิสระจากกัน โดยที่คนในครอบครัวของคุณจะไม่มีภาระหนี้ใดๆ กับบัญชีสินเชื่อบ้าน

ประหยัดการจ่ายดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน

เนื่องจากโบนัสพิเศษที่ได้รับจะนำไปลดเงินกู้สินเชื่อบ้าน ทำให้คุณสามารถประหยัดการจ่ายดอกเบี้ย สินเชื่อบ้านไปโดยปริยาย

หมดภาระการผ่อนบ้านเร็วขึ้น

โบนัสพิเศษที่นำไปลดเงินกู้สินเชื่อบ้าน ช่วยลดระยะเวลาการกู้ลง ทำให้ภาระการผ่อนบ้านหมดเร็วขึ้น

เชื่อมความสัมพันธ์ในครอบครัว

โบนัสพิเศษจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ และการคำนวณโบนัส

โบนัสพิเศษจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์

Bonus from saving account

 1. โบนัสพิเศษจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่นำมาคำนวณ จะอิงจากยอดเงินฝากเฉลี่ยต่อเดือนในแต่ละเดือน ไม่เกินบัญชีละ 1 ล้านบาท สูงสุด 5 บัญชี
 2. โบนัสพิเศษที่ได้รับเท่ากับ 0.5% ต่อปี ตลอดอายุสัญญาสินเชื่อบ้านมอร์เกจลิงก์ นอกเหนือจากดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ปกติ
 3. ตารางการคำนวณโบนัสพิเศษจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์: วงเงินกู้ 2 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 30 ปี ดอกเบี้ยลอยตัวของสินเชื่อบ้านเฉลี่ยที่ 6.40% โดยอิงจากยอดเงินฝากเฉลี่ย 5 บัญชีๆ ละ 50,000 บาท

ตารางการคำนวณ

หมายเหตุ:

 1. คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าร่วมโปรแกรมสินเชื่อบ้านมอร์เกจลิงก์เพื่อได้สิทธิ์รับโบนัสพิเศษจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์จะต้องเป็นบุคคลที่มีนามสกุลเดียวกัน หรือบุคคลในครอบครัวเดียวกันที่ธนาคารสามารถตรวจสอบและยืนยันความสัมพันธ์ได้
 2. การคำนวณโบนัสพิเศษจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์จะอิงจากยอดเงินฝากเฉลี่ยต่อเดือนในแต่ละเดือนของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ร่วมโปรแกรมสินเชื่อบ้านมอร์เกจลิงก์ โดยธนาคารฯ จะคิดโบนัสให้ในอัตรา 0.5% ต่อปี จนครบอายุสัญญาสินเชื่อบ้านที่คงค้างกับธนาคาร ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศที่ธนาคารกำหนด
 3. ยอดเงินฝากเฉลี่ยต่อเดือนในแต่ละเดือนที่นำมาอ้างอิงในการคิดโบนัสพิเศษจะไม่เกินบัญชีละ 1 ล้านบาท สูงสุด 5 บัญชี และโบนัสดังกล่าวจะถูกโอนเข้าบัญชีสินเชื่อบ้านเพื่อลดดอกเบี้ยของหนี้เงินกู้สินเชื่อบ้านที่คงค้างกับธนาคารภายในเดือนถัดไป
 4. โบนัสพิเศษจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่นำมาลดดอกเบี้ยของเงินกู้สินเชื่อบ้าน จะไม่เกินกว่าดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านในเดือนนั้นๆ ในกรณีที่โบนัสพิเศษจากเงินฝากออมทรัพย์มีส่วนที่มากกว่าดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน โบนัสพิเศษในส่วนที่เกินนั้นจะไม่ถูกนำมาใช้เป็นส่วนลดหนี้ต้นเงินกู้สินเชื่อบ้านแต่อย่างใด
 5. ข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมสินเชื่อบ้านมอร์เกจลิงก์เป็นไปตามที่ธนาคารฯ กำหนด และธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม

โบนัสพิเศษจากบัตรเครดิตมอร์เกจลิงก์ และการคำนวณโบนัส

โบนัสพิเศษจากบัตรเครดิตมอร์เกจลิงก์

Bonus from saving account

 1. โบนัสพิเศษจากบัตรเครดิตมอร์เกจลิงก์ที่นำมาคำนวณ จะคิดจากยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตมอร์เกจลิงก์ทุกใบที่เข้าร่วมโปรแกรมสินเชื่อบ้านมอร์เกจลิงก์ สูงสุดถึง 5 บัญชี
 2. โบนัสพิเศษที่ได้รับเท่ากับ 0.5% ต่อปี ตลอดอายุสัญญาสินเชื่อบ้านมอร์เกจลิงก์ นอกเหนือจากคะแนนสะสมปกติ
 3. ตารางการคำนวณโบนัสพิเศษจากบัตรเครดิตมอร์เกจลิงก์: วงเงินกู้ 2 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 30 ปี ดอกเบี้ยลอยตัวของสินเชื่อบ้านเฉลี่ยที่ 6.40% โดยคิดจากยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต 5 ใบๆ ละ 10,000 บาท ต่อเดือน

Bonus calculation

หมายเหตุ:

 1. คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าร่วมโปรแกรมสินเชื่อบ้านมอร์เกจลิงก์เพื่อได้สิทธิ์รับโบนัสพิเศษสำหรับบัตรเครดิตมอร์เกจลิงก์ จะต้องเป็นบุคคลที่มีนามสกุลเดียวกัน หรือบุคคลในครอบครัวเดียวกันที่ธนาคารสามารถตรวจสอบและยืนยันความสัมพันธ์ได้
 2. การคำนวณโบนัสพิเศษของบัตรเครดิตมอร์เกจลิงก์จะคิดจากยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตมอร์เกจลิงก์ที่ร่วมโปรแกรมสินเชื่อบ้านมอร์เกจลิงก์ โดยจะคำนวณที่อัตรา 0.5% ต่อเดือนจนครบอายุสัญญากู้สินเชื่อบ้านที่คงค้างกับธนาคาร ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศที่ธนาคารกำหนด
 3. โบนัสจะคำนวณจากยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตมอร์เกจลิงก์ทุกๆ สิ้นเดือน และทำการโอนเข้าบัญชีสินเชื่อบ้านเพื่อลดเงินกู้สินเชื่อบ้านภายในเดือนถัดไป
 4. ยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตมอร์เกจลิงก์ที่นำมาคำนวณไม่รวมยอดการเบิกเงินสดล่วงหน้า, ค่าปรับ, ค่าธรรมเนียม และดอกเบี้ยทุกชนิด
 5. ยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตมอร์เกจลิงก์ที่นำมาคำนวณโบนัสจะไม่เกินวงเงินบัตรเครดิตมอร์เกจลิงก์ที่ธนาคารอนุมัติให้
 6. จำนวนบัญชีบัตรเครดิตมอร์เกจลิงก์ที่เข้าร่วมโปรแกรมสินเชื่อบ้านมอร์เกจลิงก์สูงสุดไม่เกิน 5 บัญชีต่อ 1บัญชีสินเชื่อบ้านมอร์เกจลิงก์
 7. คะแนนสะสมปกติจากยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตมอร์เกจลิงก์เท่ากับ 1 คะแนนต่อการใช้จ่ายผ่านบัตรทุกๆ 25 บาท ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามธนาคารฯ ประกาศกำหนด
 8. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการมอบโบนัสให้เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตมอร์เกจลิงก์ที่ยังคงสมาชิกและมีประวัติการชำระเงินที่ดีจนถึงวันที่ธนาคารทำการบันทึกโบนัสนี้
 9. การคำนวณโบนัสจากบัตรเครดิตมอร์เกจลิงก์ที่ร่วมโปรแกรมสินเชื่อบ้านมอร์เกจลิงก์ จะไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนสะสม หรือสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตมอร์เกจลิงก์ตามปกติ
 10. ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม

ช่องทางการสมัครสินเชื่อบ้านมอร์เกจลิงก์

Contacts for Mortgage Link Program

สมัครออนไลน์

คลิกสมัครที่นี่

สมัครวันนี้

โทรหาเรา

ติดต่อบริการทางโทรศัพท์เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

1595

ติดต่อเรา

อีกทางเลือก กรุณากรอกแบบฟอร์ม ให้ทางธนาคารติดต่อกลับ

ติดต่อเรา »
คำชมเชย / ข้อร้องเรียน »

ที่ตั้งของธนาคาร

ค้นหาสาขาใกล้คุณ

ค้นหาสาขา »

คุณน่าจะสนใจ

บริการสมาร์ทโฮมแพ็ค (Smart Home Pack)

สินชื่อบ้านที่รวมสิทธิประโยชน์เพื่ออิสระตามไลฟ์สไตล์คุณ

รายละเอียดเพิ่มเติม »
สินเชื่อบ้านมายมอร์เกจและมันนี่มอร์เกจ

เราเสนอสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่ครอบคลุมหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยว คอนโดมิเนียม หรือทาวน์เฮ้าส์ เพียงเงินดาว์นแค่ 10% และดอกเบี้ยต่ำ ความฝันของคุณก็ห่างจากความเป็นจริงเพียงแค่ลายเซ็นเท่านั้น

รายละเอียดเพิ่มเติม »
สินเชื่อบ้านมอร์เกจวัน

หากคุณมีความต้องการเรื่องเงินที่ต่างกัน ทุกอย่างลงตัวได้ด้วย สินเชื่อบ้านมอร์เกจวันจากเรา

รายละเอียดเพิ่มเติม »
Back to Top

กล้าพูด

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (“ธนาคาร”) มีความมุ่งมั่นที่จะรักษาวัฒนธรรมทางด้านจริยธรรมและความซื่อสัตย์ที่เข้มงวดสูงสุด และปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายภายในทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ในฐานะส่วนหนึ่่งของคำมั่นสัญญานี้ ธนาคารได้มีโครงการ ‘กล้าพูด’ ซึ่งคุณสามารถแจ้งข้อกังวลอย่างแท้จริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ผ่านช่องทางนี้ได้ บุคคลทั่วไปสามารถแจ้งข้อกังวลของโครงการกล้าพูดได้อย่างปลอดภัยผ่านทางไฮเปอร์ลิงก์นี้ ซึ่งมีบุคคลภายนอกอย่าง ‘InTouch’ เป็นผู้ให้บริการแม่ข่ายแทนธนาคาร ตัวอย่างข้อกังวลที่สามารถแจ้งผ่านเว็บไซต์นี้ได้แก่ข้อกังวลที่เกี่ยวกับการบัญชี การควบคุมบัญชีภายในองค์กร หรือการตรวจสอบ และข้อกังวลที่เกี่ยวกับการติดสินบนหรืออาชญากรรมทางธนาคารและการเงิน ข้อกังวลที่ได้รับแจ้งจะถูกส่งต่อไปยังทีมสืบสวนของธนาคารเพื่อทำการตรวจสอบ ไม่ควรแจ้งข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการทางธนาคารของ SCB ผ่านทางเว็บไซต์นี้ในขั้นแรก แต่ควรแจ้งผ่านเครือข่ายสาขาของ SCB ศูนย์ติดต่อประสานงาน ผู้จัดการความสัมพันธ หรือเว็บเพจ ‘ติดต่อเรา’

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

โปรดทราบว่าไฮเปอร์ลิงก์นี้จะนำคุณไปยังเว็บไซต์อื่่นในอินเทอร์เน็ตที่ดำเนินการโดย InTouch ซึ่งเป็นบริษัทอิสระที่ธนาคารแต่งตั้งให้ทำการสนับสนุนโครงการกล้าพูดนี้ โปรดทราบว่าเมื่อคุณคลิกไปที่ลิงก์และเปิดหน้าต่างใหม่ในเบราว์เซอร์ของคุณแล้ว คุณจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานเพิ่มเติมของเว็บไซต์ที่คุณจะเข้าชม

Proceed