รายละเอียด

สินเชื่อบ้านมอร์เกจวัน สินเชื่อบ้านรูปแบบใหม่ ที่ให้คุณโปะได้ ถอนได้ตามใจคุณ

สิทธิประโยชน์จากสินเชื่อบ้านมอร์เกจวัน*

Mortgage Money

บริหารเงินของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด สินเชื่อบ้านมอร์เกจวัน ให้คุณนำเงินเดือน เงินหมุนเวียน หรือเงินพิเศษจากบัญชีอื่นๆ ของคุณมาบริหารรวมไว้ในบัญชีสินเชื่อบ้านมอร์เกจวันเพียงบัญชีเดียว เพื่อนำมาเป็นส่วนลด ดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน

Finance your accounts

pay

สามารถชำระเงินเกินค่างวดที่ธนาคารฯ กำหนด เพื่อลดเงินต้นทันทีและประหยัดดอกเบี้ย

คุณสามารถชำระเงินเกินกว่าค่างวดได้สูงสุดถึงร้อยละ 50 ของเงินต้นคงเหลือที่ไม่รวมเงินที่ชำระล่วงหน้า ณ ขณะนั้น โดยไม่มีค่าปรับ ซึ่งเงินที่ชำระเกินกว่าค่างวดนั้นจะถูกนำไปลดเงินต้นสินเชื่อบ้านทันที ทำให้ดอกเบี้ยที่จ่ายจริงน้อยลง คุณจึงเป็นเจ้าของบ้านได้เร็วขึ้น

mortgage atm

เบิกถอนเงินส่วนที่ชำระเกินได้ตามต้องการ ตลอด 24 ชม ผ่าน ATM โดยไม่มีค่าธรรมเนียมการเบิกถอน

คุณสามารถเบิกถอนเงินสดส่วนที่ชำระเกินกว่าค่างวดมาใช้จ่ายในยามฉุกเฉินผ่านเครื่องเอทีเอ็ม ที่มีเครื่องหมายatm Pool หรือPLUS ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่ต้องขออนุมัติใหม่

Mortgage Home

ให้คุณเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยได้เร็วขึ้น ด้วยอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

คุณสามารถนำเงินออมทั้งหมดที่มีมาชำระและบริหารผ่านบัญชีสินเชื่อบ้านเพียงบัญชีเดียว เพื่อลดยอดเงินต้นและประหยัดดอกเบี้ยไปพร้อมกัน โดยสามารถนำเงินที่ชำระไว้เกินกลับมาใช้ได้อีกในยามฉุกเฉิน โดยไม่ต้องขออนุมัติเพิ่มเติม

ข้อแตกต่างระหว่างสินเชื่อบ้านปกติ และสินเชื่อบ้านมอร์เกจวัน*

สิทธิประโยชน์ สินเชื่อบ้านปกติ สินเชื่อบ้านมอร์เกจวัน
ถอนเงินที่โปะมาใช้ได้ทันที ตลอด 24 ชั่วโมง cross tick
บริหารเงินให้เกิดประโยชน์สูงสุด cross tick
เป็นเจ้าของบ้านได้เร็วขึ้น cross tick

* หมายเหตุ:
1. ลูกค้าสามารถชำระคืนเงินต้น และดอกเบี้ยได้มากกว่าค่างวดผ่อนชำระที่ระบุไว้ในสัญญากู้ยืมเงิน แต่รวมแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 50 ของเงินต้นคงเหลือที่ไม่รวมเงินที่ชำระล่วงหน้า ณ ขณะนั้น ตามที่ปรากฏใน Statement แต่ละเดือน และสามารถเบิกถอนคืนในส่วนที่ชำระล่วงหน้าไว้ได้ ตามเงื่อนไขการเบิกถอนเงินที่ธนาคารฯ กำหนด
2. เงินที่ชำระล่วงหน้าเกินกว่าอัตราการผ่อนชำระ จะนำไปหักเงินต้นคงเหลือและเมื่อใดมีการเบิกถอนเงินจำนวนดังกล่าว จะทำให้เงินต้นคงเหลือเพิ่มขึ้นเท่ากับเงินที่เบิกถอนออกไป
3. กรณีที่ชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยรวมแล้วเกินร้อยละ 50 ของเงินต้นคงเหลือ ส่วนที่เกินร้อยละ 50 จะถูกนำไปหักเงินต้นถาวร ซึ่งจะไม่สามารถเบิกถอนคืนส่วนที่เกินนี้ได้
4. เมื่อมีการชำระเงินล่วงหน้าเข้ามาในบัญชีมากจนทำให้ยอดสินเชื่อคงค้างเป็น 0 ถือว่าบัญชีสินเชื่อบ้านมอร์เกจวันเป็นอันสิ้นสุด ธนาคารฯ จะติดต่อลูกค้าเพื่อไถ่ถอนจำนอง และคืนเงินชำระล่วงหน้าในส่วนที่เหลือให้แก่ลูกค้าต่อไป
5. อัตราดอกเบี้ย MHR (Minimum Housing Rate) ตามประกาศของธนาคารฯ โดย ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 = 7.04% ต่อปี อัตราดอกเบี้ยนี้ใช้สำหรับอ้างอิงตารางคำนวณที่แสดงไว้ด้านล่างเท่านั้น
6. ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ค่าใช้จ่าย เป็นไปตามประกาศของธนาคารฯ

ตัวอย่างการคำนวณอัตราดอกเบี้ยระหว่างสินเชื่อบ้านปกติ และสินเชื่อบ้านมอร์เกจวัน

วงเงินกู้ 3,000,000 บาท ระยะเวลากู้ 30 ปี และกำหนดให้ลูกค้าจ่ายเงินเกินค่างวดผ่อนชำระที่ธนาคารฯ กำหนด เดือนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 172 เดือน

สินเชื่อบ้านปกติ สินเชื่อบ้านมอร์เกจวัน ประหยัด
ดอกเบี้ยจ่ายทั้งสิ้น 3,668,532 1,909,991 ประหยัดดอกเบี้ย
1,758,542
ระยะเวลา (เดือน) 360 221 ประหยัดเวลา
139

หมายเหตุ:

  • อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อปกติ คิดที่อัตราดอกเบี้ยคงที่ 1 ปี 1.99% หลังจากนั้น คิดที่อัตราดอกเบี้ยลอยตัว MHR – 0.5% หรือ 6.54% ต่อปี
  • อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อมอร์เกจวัน คิดที่อัตราดอกเบี้ยลอยตัว 3 ปี, ปีที่ 1 – 3 MHR – 2.00% หรือ 5.04% หลังจากนั้นคิดที่ MHR – 0.5% หรือ 6.54% ต่อปี
  • อัตราดอกเบี้ยสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศธนาคารฯ และตัวเลขที่แสดงเป็นตัวเลขโดยประมาณ

คำนวณสินเชื่อบ้านมอร์เกจวันด้วยตัวคุณเองที่นี่

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการออนไลน์แบงค์กิ้ง (Online banking) สำหรับสินเชื่อมอร์เกจวัน

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าสินเชื่อมอร์เกจวัน ในการใช้บริการต่างๆ ที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ("ธนาคาร") จัดให้มีสำหรับสินเชื่อมอร์เกจวัน ธนาคารจึงกำหนดช่องทางในการใช้บริการออนไลน์แบงค์กิ้ง (Online banking) สำหรับลูกค้าสินเชื่อมอร์เกจวัน ("ผู้กู้") โดยผู้กู้สามารถใช้บริการออนไลน์แบงค์กิ้ง (Online banking) ของธนาคาร สำหรับสินเชื่อมอร์เกจวัน ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

(1) การตรวจสอบยอดคงค้างชำระและรายละเอียดอื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด
(2) การเบิกถอนเงินส่วนที่ไม่เกินกว่ายอดเงินที่กำหนด*
(3) บริการอื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด (ถ้ามี)

ในการใช้บริการผ่านช่องออนไลน์แบงค์กิ้งตาม (1) (2) และ/หรือ (3) ข้างต้น ผู้กู้จะต้องลงทะเบียนและสมัครใช้บริการออนไลน์แบงค์กิ้งตามที่ธนาคารกำหนด รวมทั้งปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการตามที่ธนาคารกำหนดด้วย และกรณีการเบิกถอนเงินส่วนที่ไม่เกินกว่ายอดเงินที่กำหนดผ่านช่องทางออนไลน์แบงค์กิ้ง (Online banking) ให้ถือว่า ผู้กู้ยังตกลงและยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ ด้วย

(ก) หลักฐานจากการใช้บริการออนไลน์แบงค์กิ้งเพื่อการเบิกถอนเงินส่วนที่ไม่เกินกว่ายอดเงินที่กำหนดผ่านช่องทางออนไลน์แบงค์กิ้ง (Online banking) เป็นหลักฐานการได้รับเงินในแต่ละครั้ง และให้ถือเป็นหลักฐานการกู้ยืมเงินในทุกครั้งที่มีการชำระล่วงหน้าและเบิกถอนเงิน และให้ถือว่าผู้กู้ได้รับเงินสินเชื่อนับแต่วันที่ผู้กู้เบิกถอนเงินจากธนาคารตามวิธีการดังกล่าว โดยถือเป็นการกู้ยืมเงินภายในวงเงินเดิมตลอดอายุสัญญา
(ข) ในกรณีที่มีผู้กู้มากกว่าหนึ่งคน ผู้กู้แต่ละคนไม่มีสิทธิใช้บริการออนไลน์แบงค์กิ้งใดๆ สำหรับสินเชื่อมอร์เกจวัน ซึ่งรวมทั้งการเบิกถอนเงินโดยการโอนเงินผ่านช่องทางออนไลน์แบงค์กิ้งแต่อย่างใด เว้นแต่ธนาคารจะกำหนดไว้เป็นประการอื่น
(ค) ธนาคารมีสิทธิเรียกเก็บค่าบริการใดๆ เกี่ยวกับบริการออนไลน์แบงค์กิ้ง ทั้งนี้ ตามอัตราที่ธนาคารประกาศกำหนด

ทั้งนี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขข้างต้น ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญากู้ยืมเงินสำหรับสินเชื่อมอร์เกจวันด้วย ในกรณีที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ทำขึ้นทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และหากมีข้อความใดๆแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกัน ให้ถือฉบับภาษาไทยเป็นหลักใช้บังคับในการตีความ

* ยอดเงินที่กำหนด มีความหมายเช่นเดียวกับที่กำหนดไว้ในสัญญาสินเชื่อมอร์เกจวัน ซึ่งหมายถึง ยอดเงินที่สามารถชำระล่วงหน้าได้สูงสุด ตามที่ปรากฎในใบแจ้งยอดสินเชื่อมอร์เกจวันแต่ละเดือน ซึ่งเท่ากับร้อยละ 50 ของเงินต้นคงค้าง ณ ขณะนั้น

โทรหาเรา

ติดต่อบริการทางโทรศัพท์เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

1595

ติดต่อเรา

อีกทางเลือก กรุณากรอกแบบฟอร์ม ให้ทางธนาคารติดต่อกลับ

ติดต่อเรา »
คำชมเชย / ข้อร้องเรียน »

ที่ตั้งของธนาคาร

ค้นหาสาขาใกล้คุณ

ค้นหาสาขา »

คุณน่าจะสนใจ

สินเชื่อบ้านมายมอร์เกจและมันนี่มอร์เกจ

เราเสนอสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่ครอบคลุมหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยว คอนโดมิเนียม หรือทาวน์เฮ้าส์ เพียงเงินดาว์นแค่ 10% และดอกเบี้ยต่ำ ความฝันของคุณก็ห่างจากความเป็นจริงเพียงแค่ลายเซ็นเท่านั้น

รายละเอียดเพิ่มเติม »
Back to Top

กล้าพูด

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (“ธนาคาร”) มีความมุ่งมั่นที่จะรักษาวัฒนธรรมทางด้านจริยธรรมและความซื่อสัตย์ที่เข้มงวดสูงสุด และปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายภายในทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ในฐานะส่วนหนึ่่งของคำมั่นสัญญานี้ ธนาคารได้มีโครงการ ‘กล้าพูด’ ซึ่งคุณสามารถแจ้งข้อกังวลอย่างแท้จริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ผ่านช่องทางนี้ได้ บุคคลทั่วไปสามารถแจ้งข้อกังวลของโครงการกล้าพูดได้อย่างปลอดภัยผ่านทางไฮเปอร์ลิงก์นี้ ซึ่งมีบุคคลภายนอกอย่าง ‘InTouch’ เป็นผู้ให้บริการแม่ข่ายแทนธนาคาร ตัวอย่างข้อกังวลที่สามารถแจ้งผ่านเว็บไซต์นี้ได้แก่ข้อกังวลที่เกี่ยวกับการบัญชี การควบคุมบัญชีภายในองค์กร หรือการตรวจสอบ และข้อกังวลที่เกี่ยวกับการติดสินบนหรืออาชญากรรมทางธนาคารและการเงิน ข้อกังวลที่ได้รับแจ้งจะถูกส่งต่อไปยังทีมสืบสวนของธนาคารเพื่อทำการตรวจสอบ ไม่ควรแจ้งข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการทางธนาคารของ SCB ผ่านทางเว็บไซต์นี้ในขั้นแรก แต่ควรแจ้งผ่านเครือข่ายสาขาของ SCB ศูนย์ติดต่อประสานงาน ผู้จัดการความสัมพันธ หรือเว็บเพจ ‘ติดต่อเรา’

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

โปรดทราบว่าไฮเปอร์ลิงก์นี้จะนำคุณไปยังเว็บไซต์อื่่นในอินเทอร์เน็ตที่ดำเนินการโดย InTouch ซึ่งเป็นบริษัทอิสระที่ธนาคารแต่งตั้งให้ทำการสนับสนุนโครงการกล้าพูดนี้ โปรดทราบว่าเมื่อคุณคลิกไปที่ลิงก์และเปิดหน้าต่างใหม่ในเบราว์เซอร์ของคุณแล้ว คุณจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานเพิ่มเติมของเว็บไซต์ที่คุณจะเข้าชม

Proceed