บริการธุรกิจการค้าในประเทศและระหว่างประเทศ

ให้ความชำนาญของธนาคารช่วยงานท่าน

ปัญหาความยุ่งยากในการติดต่อทำการค้ากับต่างประเทศนั้น สามารถสร้างความสับสนให้ทุกหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานที่มีความชำนาญงานมากเพียงใด ดังนั้นการมีธนาคารที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการบริการด้านการค้ากับต่างประเทศนั้น เป็นหนทางหนึ่งที่สามารถช่วยเหลือท่านให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่น ถึงแม้ว่าจะเป็นการติดต่อธุรกิจกับต่างชาติที่ไม่คุ้นเคย ด้วยประสบการณ์การทำงานอันยาวนานที่ถึงพร้อมทั้งความรู้ของบุคลากรของธนาคาร ท่านสามารถมั่นใจว่าการติดต่อธุรกิจต่างประเทศของท่านจะเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทำไมต้องใช้บริการด้านธุรกิจต่างประเทศ

ผู้นำเข้าและผู้ส่งออก จะใช้บริการธนาคารส่วนใหญ่ในเรื่อง Letter of Credit เพื่อให้การซื้อและจัดส่งสินค้ารวดเร็ว สะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ความแตกต่างทางด้านภาษาและวัฒนธรรมในการทำธุรกิจข้ามประเทศ อาจทำให้การติดต่อธุรกิจกับบริษัทต่างชาติประสบปัญหาและอุปสรรคมากมาย

เหตุการณ์นี้อาจเกิดขึ้นได้แม้กับบริษัทที่มีศักยภาพในการทำงานสูง ส่วนบริการธุรกิจ SME (SME Banking) จะช่วยให้ท่านสามารถทำการค้าในต่างประเทศได้อย่างมั่นใจ ด้วยเครือข่ายทั่วโลกของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด และประสบการณ์ที่ครอบคลุมครบทุกด้าน ท่านสามารถวางใจให้ธนาคารเป็นตัวแทนในการติดต่อการค้าระหว่างประเทศแทนท่าน

Total Trade Solution

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) มีทีมงานเฉพาะที่สามารถแก้ไขปัญหาการค้า ระหว่างประเทศได้ในทุก ๆ ด้านไม่ว่าท่านจะเป็นผู้ค้าภายในประเทศ ผู้นำเข้าสินค้า หรือ ผู้ส่งออกสินค้าสู่ตลาดต่างประเทศ

บริการสำหรับผู้นำเข้าสินค้า

Letter of Credit ของผู้นำเข้าสินค้า

Letter of Credit คือเอกสารที่ออกโดยธนาคาร เพื่อรับรองผู้ซื้อหรือผู้นำเข้าสินค้าให้แก่ผู้ขายสินค้าหรือผู้ส่งออกในต่างประเทศ โดยให้คำรับรองว่าหากผู้ขายได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและส่งสินค้าตามกำหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ใน L/C ได้ถูกต้องทุกประการแล้ว ผู้ขายจะได้รับเงินค่าสินค้าจากธนาคารอย่างแน่นอน

Inward Bills for Collection

เป็นการรับชำระสินค้าตามตั๋วเงินที่ส่งมาเรียกเก็บ โดยผู้ซื้อหรือผู้นำเข้าสินค้ามีภาระต้องชำระเงินให้แก่ธนาคาร หลังจากที่ผู้ซื้อได้ชำระค่าสินค้า หรือทำสัญญาจะชำระเงินตามที่ตกลงกันไว้แล้ว ทางธนาคารจะส่งมอบเอกสารสำหรับออกของให้แก่ผู้ซื้อทันที

Trust Receipt (TR)

เป็นเอกสารที่ผู้ซื้อหรือ ผู้นำเข้าทำไว้กับธนาคารในการขอสินเชื่อ เพื่อนำเงินมาชำระค่าสินค้าตามเลตเตอร์ออฟเครดิต หรือตามตั๋วเรียกเก็บเงิน ซึ่งถือเป็นการเพิ่มสภาพคล่องของผู้นำเข้า โดยที่ผู้นำเข้าเซ็นสัญญาทรัสต์รีซีทให้กับธนาคาร ถือว่าผู้นำเข้าตกลงขอรับเอกสารจากธนาคาร เพื่อนำไปออกของ โดยจะยึดถือและครอบครองสินค้าไว้เพื่อประโยชน์ของธนาคาร และเมื่อผู้นำเข้าจำหน่ายสินค้านั้นแล้ว ผู้นำเข้ามีหน้าที่ต้องนำเงินมาชำระให้กับธนาคาร

บริการสำหรับผู้ส่งออกสินค้า

Letter of Credit ของผู้ส่งออกสินค้า

เป็นเอกสารสิทธิของผู้ส่งออกที่สามารถนำมาขอรับบริการอื่น ๆ อาทิเช่น

Packing Credit (PC)

เป็นการให้บริการด้านสินเชื่อแก่ผู้ส่งออกก่อนที่จะมีการนำส่งสินค้าออกไปจริง ผู้ส่งออกสามารถเบิกเงินล่วงหน้าไปซื้อวัตถุดิบเพื่อผลิตสินค้าหรือจัดเตรียมสินค้าสำเร็จรูปไว้ให้เพียงพอสำหรับส่งออก Packing Credit จึงสามารถช่วยให้ผู้ส่งออกมีเงินหมุนเวียน ในระหว่างที่ตั๋วเงินส่งออกยังไม่ครบกำหนด บริการสินเชื่อแพ็คกิ้งเครดิตนี้มีทั้งในรูปสกุลเงินบาท หรือสกุลเงินต่างประเทศ

Outward Bills for Collection

เป็นการให้บริการเรียกเก็บเงินค่าสินค้าตามตั๋วแลกเงินให้แก่ผู้ส่งออกโดยผู้ส่งออกสามารถนำตั๋วแลกเงินที่ไม่ได้อยู่ภายใต้เงื่อนไขของ L/C ให้ธนาคารเป็นผู้เรียกเก็บ ซึ่งมีอยู่ 2 ประเภทคือตั๋วแลกเงินชนิดเรียกเก็บเงินเมื่อทวงถาม และประเภทเรียกเก็บตามกำหนดระยะเวลา

Credit Bills Negotiated

เป็นการให้บริการรับซื้อลดตั๋วเรียกเก็บต่างประเทศขาออกแก่ผู้ส่งออกโดยธนาคารรับซื้อตั๋วส่งออกตาม L/C ซึ่งสามารถช่วยให้ผู้ส่งออกสามารถนำเงินไปใช้หมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจได้ทันที

บริการออกหนังสือค้ำประกัน (B/G)

Bond/Guarantee

หนังสือค้ำประกัน คือ เอกสารที่ออกโดยธนาคารในนามของลูกค้าเพื่อค้ำประกันว่า หากลูกค้าของธนาคารไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือค้ำประกันแล้ว ธนาคารจะเป็นผู้รับผิดชอบชดใช้เงินจำนวนที่ระบุไว้ให้แก่ผู้รับหนังสือค้ำประกันเป็นการชดเชย

ธนาคารสามารถให้บริการออกหนังสือค้ำประกันได้หลากหลายประเภท เช่น การค้ำประกันการยื่นซองประกวดราคา การค้ำประกันการปฏิบัติงานตามสัญญา การค้ำประกันการจ่ายเงินล่วงหน้า การค้ำประกันเงินกู้ และการค้ำประกันต่อกรมศุลกากร

Acceptance

การรับรองตั๋วเงิน คือ การที่ธนาคารจะเข้ารับรองการจ่ายเงินตามตั๋วแลกเงินที่ลูกค้าสั่งจ่ายเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับเงินตามตั๋วแลกเงินว่า เมื่อตั๋วแลกเงินถึงกำหนด ธนาคารจะจ่ายเงินจำนวนที่รับรองให้แก่ผู้รับเงินตามตั๋วแลกเงินอย่างแน่นอน ซึ่งการรับรองตั๋วแลกเงินนั้น ธนาคารจะรับรองทั้งจำนวนหรือเพียงบางส่วนก็ได้ แต่ในทางปฎิบัติธนาคารจะรับรองเต็มจำนวนตามหน้าตั๋วแลกเงิน

AVAL

การอาวัลตั๋วเงิน คือ การที่ธนาคารจะเข้าไปผูกพันตามตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินในฐานะ "ผู้รับประกัน" ผู้สั่งจ่าย (ผู้ออกตั๋ว) หรือผู้สลักตั๋วคนเดียว หรือหลายคน แล้วแต่กรณี เพื่อค้ำประกันการจ่ายเงินแทนผู้ออกตั๋วหรือผู้สลักตั๋ว ถ้าผู้จ่ายไม่จ่ายเงิน ธนาคารจะต้องจ่ายเงินตามตั๋วนั้น โดยธนาคารสามารถไล่เบี้ยเอาจากบุคคลที่ธนาคารรับประกันได้ตามจำนวนเงินที่ได้จ่ายไป

บริการปริวรรตเงินตราต่างประเทศ

Spot / Forward

ธนาคารมีการตกลงรับซื้อ - ขายอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน (Spot) และล่วงหน้า (Forward) เพื่อช่วยผู้นำเข้าและผู้ส่งออกตกลงซื้อ - ขายอัตราแลกเปลี่ยนในราคาพิเศษ โดยมีระยะเวลาตามความต้องการ ซึ่งครอบคลุมอัตราแลกเปลี่ยนทุกสกุลเงินหลัก อาทิ ดอลล่าร์สหรัฐต่อบาท เยนญี่ปุ่นต่อบาท ปอนด์สเตอริงต่อบาท เงินยูโรต่อบาท และอื่นๆ เป็นต้น นอกจากนี้ ธนาคารยังมีบริการฟรีบทวิจารณ์ตลาดเงิน ทันเหตุการณ์

บริการซื้อขายบัญชีลูกหนี้การค้า (Receivable Services)

บริการซื้อขายบัญชีลูกหนี้การค้า คือการรวมเอาความคุ้มครองด้านเครดิต การให้กู้ยืมเงิน และการเรียกเก็บเงินเข้ามาอยู่ด้วยกัน ซึ่งจะเป็นบริการทางการเงินอีกทางหนึ่งเพื่อเสริมสภาพคล่องสำหรับธุรกิจของคุณให้มีเงินทุนหมุนเวียนมากขึ้น

 • วงเงินสินเชื่อที่ท่านสามารถนำมาเป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจท่าน เพียงท่านนำบัญชีลูกหนี้การค้าและใบแจ้งหนี้การค้ามาให้กับธนาคาร
 • รับวงเงินสูงสุดถึง ร้อยละ 90 ของราคาซื้อหนี้การค้า
 • ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ใดๆมาค้ำประกัน เพียงเจ้าของธุรกิจ/ ผู้ถือหุ้นหลัก ค้ำประกันโดยตรงและ ซื้อประกันภัยเพื่อคุ้มครองความเสี่ยงเท่านั้น

ประโยชน์ของ Receivables Services

 • เปลี่ยนบัญชีลูกหนี้การค้าของกิจการเป็นเงินหมุนเวียน
 • ไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
 • ช่วยให้มีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น
 • วงเงินเติบโตได้ตามยอดขาย
 • สามารถนำไปหักค่าใช้จ่าย (ภาษี) ได้เต็ม

คุณสมบัติเบื้องต้น

 • เป็นนิติบุคคลค้าขายกับนิติบุคคลด้วยกัน โดยมีเอกสารประกอบลูกหนี้การค้า
 • ทำธุรกิจที่มีการให้ระยะเวลาเครดิตกับลูกค้าไม่เกิน 120 วัน
 • การค้าอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ดำเนินธุรกิจอย่างน้อย 3 ปี

หมายเหตุ: วงเงินสินเชื่อขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาที่ทางธนาคารกำหนด

หากท่านต้องการทราบรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อผู้จัดการสาขาของเราได้ทุกสาขา หรือแผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 1595 กด 5 พนักงานของเรายินดีให้บริการแก่ท่าน

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

 

โทรหาเรา

ติดต่อบริการทางโทรศัพท์เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

1595

ติดต่อเรา

อีกทางเลือก กรุณากรอกแบบฟอร์ม ให้ทางธนาคารติดต่อกลับ

ติดต่อเรา »
คำชมเชย / ข้อร้องเรียน »

ที่ตั้งของธนาคาร

ค้นหาสาขาใกล้คุณ

ค้นหาสาขา »

คุณน่าจะสนใจ

บริการบริหารสภาพคล่องและเงินสด

บริการที่ช่วยคุณบริหารและจัดการด้านการเงินแบบครบวงจร เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการอย่างคุ้มค่า สะดวกรวดเร็ว ลดเวลาการทำงาน ลดค่าใช้จ่ายในการบริหาร

อ่านต่อ »
Back to Top

กล้าพูด

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (“ธนาคาร”) มีความมุ่งมั่นที่จะรักษาวัฒนธรรมทางด้านจริยธรรมและความซื่อสัตย์ที่เข้มงวดสูงสุด และปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายภายในทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ในฐานะส่วนหนึ่่งของคำมั่นสัญญานี้ ธนาคารได้มีโครงการ ‘กล้าพูด’ ซึ่งคุณสามารถแจ้งข้อกังวลอย่างแท้จริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ผ่านช่องทางนี้ได้ บุคคลทั่วไปสามารถแจ้งข้อกังวลของโครงการกล้าพูดได้อย่างปลอดภัยผ่านทางไฮเปอร์ลิงก์นี้ ซึ่งมีบุคคลภายนอกอย่าง ‘InTouch’ เป็นผู้ให้บริการแม่ข่ายแทนธนาคาร ตัวอย่างข้อกังวลที่สามารถแจ้งผ่านเว็บไซต์นี้ได้แก่ข้อกังวลที่เกี่ยวกับการบัญชี การควบคุมบัญชีภายในองค์กร หรือการตรวจสอบ และข้อกังวลที่เกี่ยวกับการติดสินบนหรืออาชญากรรมทางธนาคารและการเงิน ข้อกังวลที่ได้รับแจ้งจะถูกส่งต่อไปยังทีมสืบสวนของธนาคารเพื่อทำการตรวจสอบ ไม่ควรแจ้งข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการทางธนาคารของ SCB ผ่านทางเว็บไซต์นี้ในขั้นแรก แต่ควรแจ้งผ่านเครือข่ายสาขาของ SCB ศูนย์ติดต่อประสานงาน ผู้จัดการความสัมพันธ หรือเว็บเพจ ‘ติดต่อเรา’

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

โปรดทราบว่าไฮเปอร์ลิงก์นี้จะนำคุณไปยังเว็บไซต์อื่่นในอินเทอร์เน็ตที่ดำเนินการโดย InTouch ซึ่งเป็นบริษัทอิสระที่ธนาคารแต่งตั้งให้ทำการสนับสนุนโครงการกล้าพูดนี้ โปรดทราบว่าเมื่อคุณคลิกไปที่ลิงก์และเปิดหน้าต่างใหม่ในเบราว์เซอร์ของคุณแล้ว คุณจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานเพิ่มเติมของเว็บไซต์ที่คุณจะเข้าชม

Proceed