ท่านกำลังออกจากเว็บไซต์ของธนาคาร

ลิงค์นี้จะเชื่อมต่อท่านไปยังเว็บไซต์อื่นซึ่งมิได้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“เว็บไซต์ภายนอก”) การที่ท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์ภายนอกถือว่าท่านเป็นผู้ยอมรับความเสี่ยงแต่เพียงผู้เดียว และต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของเว็บไซต์ภายนอกนั้น ๆ รวมทั้งข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรักษาข้อมูลความลับ ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล และความปลอดภัยของข้อมูล

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) มิได้เป็นผู้รับประกัน ให้คำรับรอง หรือทำข้อตกลง รวมถึงมิได้ยอมรับ แนะนำ หรือให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับเนื้อหาสาระบนเว็บไซต์ภายนอกแต่ประการใด

นอกเหนือจากข้อกำหนดต่าง ๆ ที่มีระบุไว้แล้วใน ข้อความสำคัญ-คำบอกกล่าวทางกฎหมาย ของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) นั้น ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ยังจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดในส่วนที่เกี่ยวกับเนื้อหาสาระหรือผลอันเนื่องมาจากการเข้าใช้งานเว็บไซต์ภายนอกแต่ประการใดทั้งสิ้น รวมตลอดถึงกรณีการเกิดไวรัสคอมพิวเตอร์ใด ๆ หรือการที่ระบบไม่สามารถใช้งานได้อันเกี่ยวเนื่องจากการเข้าใช้งานเว็บไซต์ภายนอก

กรณีมีความไม่สอดคล้องกันระหว่างข้อกำหนดที่ระบุไว้ในที่นี้ และ ข้อความสำคัญ-คำบอกกล่าวทางกฎหมาย ของธนาคารฯ รวมทั้งข้อกำหนดของเว็บไซต์ภายนอก ให้ถือเอาข้อกำหนดในที่นี้ และ ข้อความสำคัญ-คำบอกกล่าวทางกฎหมาย ของธนาคารฯ เป็นเกณฑ์บังคับใช้ในการตีความ

หากท่านคลิก "ดำเนินการต่อ" ถือว่าท่านให้คำยืนยันว่าได้อ่านและตกลงยอมรับข้อกำหนดที่ระบุไว้ในที่นี้ รวมถึงที่ระบุไว้ใน ข้อความสำคัญ-คำบอกกล่าวทางกฎหมาย ของธนาคารฯ แล้ว

การที่ท่านคลิกปุ่ม "ดำเนินการ" ให้ถือว่า ท่านได้อ่านและยอมรับข้อกำหนด และข้อความสำคัญนี้แล้ว

ท่านกำลังออกจากเว็บไซต์ของธนาคาร

ลิงค์นี้จะเชื่อมต่อท่านไปยังเว็บไซต์อื่นซึ่งมิได้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“เว็บไซต์ภายนอก”) การที่ท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์ภายนอกถือว่าท่านเป็นผู้ยอมรับความเสี่ยงแต่เพียงผู้เดียว และต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของเว็บไซต์ภายนอกนั้น ๆ รวมทั้งข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรักษาข้อมูลความลับ ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล และความปลอดภัยของข้อมูล

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) มิได้เป็นผู้รับประกัน ให้คำรับรอง หรือทำข้อตกลง รวมถึงมิได้ยอมรับ แนะนำ หรือให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับเนื้อหาสาระบนเว็บไซต์ภายนอกแต่ประการใด

นอกเหนือจากข้อกำหนดต่าง ๆ ที่มีระบุไว้แล้วใน ข้อความสำคัญ-คำบอกกล่าวทางกฎหมาย ของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) นั้น ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ยังจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดในส่วนที่เกี่ยวกับเนื้อหาสาระหรือผลอันเนื่องมาจากการเข้าใช้งานเว็บไซต์ภายนอกแต่ประการใดทั้งสิ้น รวมตลอดถึงกรณีการเกิดไวรัสคอมพิวเตอร์ใด ๆ หรือการที่ระบบไม่สามารถใช้งานได้อันเกี่ยวเนื่องจากการเข้าใช้งานเว็บไซต์ภายนอก

กรณีมีความไม่สอดคล้องกันระหว่างข้อกำหนดที่ระบุไว้ในที่นี้ และ ข้อความสำคัญ-คำบอกกล่าวทางกฎหมาย ของธนาคารฯ รวมทั้งข้อกำหนดของเว็บไซต์ภายนอก ให้ถือเอาข้อกำหนดในที่นี้ และ ข้อความสำคัญ-คำบอกกล่าวทางกฎหมาย ของธนาคารฯ เป็นเกณฑ์บังคับใช้ในการตีความ

หากท่านคลิก "ดำเนินการต่อ" ถือว่าท่านให้คำยืนยันว่าได้อ่านและตกลงยอมรับข้อกำหนดที่ระบุไว้ในที่นี้ รวมถึงที่ระบุไว้ใน ข้อความสำคัญ-คำบอกกล่าวทางกฎหมาย ของธนาคารฯ แล้ว

การที่ท่านคลิกปุ่ม "ดำเนินการ" ให้ถือว่า ท่านได้อ่านและยอมรับข้อกำหนด และข้อความสำคัญนี้แล้ว

ท่านกำลังออกจากเว็บไซต์ของธนาคาร

ลิงค์นี้จะเชื่อมต่อท่านไปยังเว็บไซต์อื่นซึ่งมิได้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“เว็บไซต์ภายนอก”) การที่ท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์ภายนอกถือว่าท่านเป็นผู้ยอมรับความเสี่ยงแต่เพียงผู้เดียว และต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของเว็บไซต์ภายนอกนั้น ๆ รวมทั้งข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรักษาข้อมูลความลับ ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล และความปลอดภัยของข้อมูล

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) มิได้เป็นผู้รับประกัน ให้คำรับรอง หรือทำข้อตกลง รวมถึงมิได้ยอมรับ แนะนำ หรือให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับเนื้อหาสาระบนเว็บไซต์ภายนอกแต่ประการใด

นอกเหนือจากข้อกำหนดต่าง ๆ ที่มีระบุไว้แล้วใน ข้อความสำคัญ-คำบอกกล่าวทางกฎหมาย ของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) นั้น ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ยังจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดในส่วนที่เกี่ยวกับเนื้อหาสาระหรือผลอันเนื่องมาจากการเข้าใช้งานเว็บไซต์ภายนอกแต่ประการใดทั้งสิ้น รวมตลอดถึงกรณีการเกิดไวรัสคอมพิวเตอร์ใด ๆ หรือการที่ระบบไม่สามารถใช้งานได้อันเกี่ยวเนื่องจากการเข้าใช้งานเว็บไซต์ภายนอก

กรณีมีความไม่สอดคล้องกันระหว่างข้อกำหนดที่ระบุไว้ในที่นี้ และ ข้อความสำคัญ-คำบอกกล่าวทางกฎหมาย ของธนาคารฯ รวมทั้งข้อกำหนดของเว็บไซต์ภายนอก ให้ถือเอาข้อกำหนดในที่นี้ และ ข้อความสำคัญ-คำบอกกล่าวทางกฎหมาย ของธนาคารฯ เป็นเกณฑ์บังคับใช้ในการตีความ

หากท่านคลิก "ดำเนินการต่อ" ถือว่าท่านให้คำยืนยันว่าได้อ่านและตกลงยอมรับข้อกำหนดที่ระบุไว้ในที่นี้ รวมถึงที่ระบุไว้ใน ข้อความสำคัญ-คำบอกกล่าวทางกฎหมาย ของธนาคารฯ แล้ว

การที่ท่านคลิกปุ่ม "ดำเนินการ" ให้ถือว่า ท่านได้อ่านและยอมรับข้อกำหนด และข้อความสำคัญนี้แล้ว

รายละเอียดโปรโมชั่น

เอกสิทธิ์เหนือระดับ!! สำหรับลูกค้าบริการธนาคารพิเศษ
บริหารเงินให้คุ้มค่ากับสินเชื่อบ้านมอร์เกจวัน

 • โปะได้ ลดต้นลดดอก ถอนเงินโปะมาใช้ได้ ไม่เสียค่าธรรมเนียม
 • รับดอกเบี้ยเฉลี่ยต่ำสุด! 3.46% ต่อปี ฟรี ค่าจดจำนองและค่าจัดการเงินกู้
ตารางอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านมอร์เกจวัน

มอร์เกจวัน ปีที่ 1 ปีที่ 2-3 หลังจากนั้น เฉลี่ย 3 ปี* อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง**
บ้านใหม่ และ รีไฟแนนซ์ MHR-4.25% MHR-3.25% MHR–2.00% 3.46% 4.41%
บ้านมือสอง MHR-4.05% MHR-2.90% MHR-1.80% 3.76% 4.65%

* อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก คำนวณแบบค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตร์เท่านั้น
** อัตราดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยวงเงิน 3 ล้านบาท อายุสัญญา 20 ปี MHR = 7.04% อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (Effective Interest Rate) ข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างที่คำนวณตามเงื่อนไขที่ใช้ในการโฆษณาฉบับนี้เท่านั้น ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันตามเงื่อนไขการกู้ยืมของลูกค้าแต่ละราย

MHR (Minimum Housing Rate) คือ อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเคหะสำหรับลูกค้าชั้นดี ตามที่ธนาคารประกาศกำหนด (เท่ากับ 7.04% ต่อปี ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2559) และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ธนาคารประกาศกำหนดเป็นคราวๆ ทั้งนี้ เงื่อนไข ค่าบริการและเบี้ยปรับให้เป็นไปตามที่ธนาคารประกาศกำหนดเช่นกัน

สมัครวันนี้


สมัครและโอนวันนี้ - 30 เม.ย. 60
สนใจสอบถาม โทร. 02-724-7733
ดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม »

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 1. คุณสมบัติและรายละเอียดของสินเชื่อและผู้สมัครที่มีสิทธิเข้าร่วมโปรแกรม
  1. สินเชื่อที่จะสมัครเพื่อได้รับสิทธิตามโปรแกรมนี้ ได้แก่ สินเชื่อบ้านมอร์เกจลิงก์, สินเชื่อบ้านมอร์เกจวัน, สินเชื่อบ้าน มายมอร์เกจและมันนี่มอร์เกจ
  2. ผู้สมัครสินเชื่อกับธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ("ธนาคาร") ที่มีสิทธิเข้าร่วมโปรแกรม จะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย
  3. ธนาคารขอสงวนสิทธิพิจารณาการเข้าร่วมโปรแกรมนี้จากการแจ้งความประสงค์ขอสมัครสินเชื่อผ่านช่องทางโทรศัพท์ตามวิธีการที่ธนาคารกำหนด และสินเชื่อดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติและทำสัญญากู้ยืมเงินและจดทะเบียนจำนองหลักประกันกับธนาคารในช่วงระหว่าง วันที่ 1 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2560
  4. หากสินเชื่อใดเคยสมัครผ่านช่องทางอื่นนอกจากทางโทรศัพท์กับธนาคารแล้วยังไม่เกิน 3 เดือน และ/หรือยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของธนาคาร สินเชื่อดังกล่าวจะไม่ได้รับสิทธิเข้าร่วมโปรแกรมนี้
  5. วงเงินสินเชื่อที่สมัครและได้รับการอนุมัติจากธนาคาร จะต้องมีวงเงินไม่น้อยกว่า 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) และไม่เกินกว่า 50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน)
  6. หลักประกันที่จดทะเบียนจำนองเป็นประกันการชำระหนี้สินเชื่อจะต้องเป็น (ก) ที่ดินพร้อมบ้านอยู่อาศัย หรือ (ข) ห้องชุด ซึ่ง (ก) หรือ (ข) ดังกล่าวจะต้องอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, นครปฐม, ชลบุรี และระยอง
  7. หลักประกันต้องเป็นโครงสร้างก่ออิฐถือปูน และธนาคารขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับพิจารณาสำหรับบ้านไม้ หรือบ้านครึ่งตึกครึ่งไม้
  8. ภายหลังจากได้รับข้อมูลการสมัครทางโทรศัพท์และทำการตรวจสอบข้อมูลแล้ว หากผู้สมัครได้รับการพิจารณาการให้เข้าร่วมโปรแกรม ธนาคารจะดำเนินการติดต่อไปยังผู้สมัครเพื่อขอข้อมูลและ/หรือเอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อ หากผู้สมัครไม่แจ้งข้อมูลหรือส่งเอกสารให้ครบถ้วนตามที่ธนาคารกำหนด หรือมีการยกเลิกการสมัคร หรือธนาคารไม่อนุมัติสินเชื่อของผู้สมัคร หรือไม่มีการจดจำนองสินเชื่อตามที่อนุมัติแล้ว ทั้งนี้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้สมัครจะไม่ได้รับการเงินคืนตามโปรแกรมนี้
  9. การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่ธนาคารกำหนด และเป็นดุลยพินิจของธนาคารแต่เพียงผู้เดียว
 2. การเครดิตเงินคืน
  1. ผู้สมัครสินเชื่อที่ได้รับการอนุมัติและจดทะเบียนจำนองหลักประกันตามเงื่อนไขการเข้าร่วมโปรแกรมข้างต้น จะได้รับการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีออมทรัพย์ 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ต่อวงเงินจำนองหลักประกันทุกๆ 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) โดยหากมีเศษของวงเงินจำนอง จะคำนวณเงินคืนในอัตรา 0.15% ของเศษของวงเงินจำนองดังกล่าว ทั้งนี้ เงินคืนสูงสุดจะไม่เกิน 75,000 บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ต่อสินเชื่อที่ได้รับการอนุมัติ โดยจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีออมทรัพย์ของผู้สมัคร (ผู้กู้) ภายใน 60 วันนับตั้งแต่วันที่จดจำนองหลักประกัน
  2. ผู้สมัครจะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีออมทรัพย์ที่เปิดกับธนาคาร หากไม่มีบัญชีออมทรัพย์ ผู้สมัครจะต้องดำเนินการเปิดบัญชีออมทรัพย์กับธนาคารเพื่อรับเงินคืนเข้าบัญชีดังกล่าวภายใน 30 วันนับจากวันจดทะเบียนจำนองหลักประกัน มิฉะนั้น ให้ถือว่าผู้สมัครสละสิทธิในการรับเงินคืนดังกล่าว
  3. การพิจารณาเงินคืนสำหรับสินเชื่อใดๆ จะพิจารณาเป็นรายสินเชื่อแต่ละสินเชื่อ และในกรณีที่ผู้สมัครสินเชื่อซึ่งเป็นผู้กู้ไม่ใช่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนจำนอง เงินคืนจะโอนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้กู้ และหากผู้กู้มีหลายคน (ผู้กู้ร่วม) ผู้กู้ดังกล่าวจะต้องร่วมกันแจ้งเป็นหนังสือให้ธนาคารทราบว่าเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของผู้กู้ร่วมคนใดภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนจำนองหลักประกัน มิฉะนั้น ให้ถือว่าสละสิทธิในการรับเงินคืนดังกล่าว
  4. สินเชื่อบ้านของผู้สมัครจะต้องมีสถานะทางบัญชีปกติและยังไม่ได้ปิดบัญชี รวมทั้งต้องไม่มีการผิดนัดนัดชำระหนี้ใดๆ สำหรับสินเชื่อดังกล่าวกับธนาคาร ณ วันที่ธนาคารโอนเงินคืนเข้าบัญชีแต่อย่างใด มิฉะนั้น ธนาคารขอสงวนสิทธิที่จะไม่ให้เงินคืนตามโปรแกรมนี้แก่ผู้สมัคร
  5. กรณีผู้สมัครได้สมัครสินเชื่อใดสินเชื่อหนึ่งโดยผ่านช่องทางโทรศัพท์ตามโปรแกรมนี้ และยังสมัครผ่านช่องทางอื่นๆ ที่มีสิทธิได้รับเงินคืนภายใต้โปรแกรมอื่นๆ ดังกล่าวด้วย ผู้สมัครจะมีสิทธิได้รับเงินคืนภายใต้โปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งตามที่ธนาคารกำหนดเท่านั้น
  6. เงินคืนไม่สามารถโอนสิทธิหรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
 3. เงื่อนไขอื่นๆ
  1. ธนาคารขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ของโปรแกรม หรือยกเลิกโปรแกรมนี้ได้ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  2. การแจ้งรายละเอียดใดๆ ของโปรแกรม ซึ่งรวมทั้ง การแจ้งข้อมูลของโปรแกรมตามข้อ 3 (1) ข้างต้น ธนาคารสามารถแจ้งผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร (www.sc.com/th)
  3. หากข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมนี้ จัดทำขึ้นทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หากมีข้อความขัดแย้งหรือไม่สอดคล้องกัน ให้ใช้ฉบับภาษาไทยเป็นหลักในการตีความ
  4. กรณีมีข้อพิพาทหรือโต้แย้งใดๆ คำตัดสินของธนาคารให้ถือเป็นที่สุด
  5. ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ให้อยู่ภายใต้กฎหมายไทย

Back to Top