แผนประกันระหว่างการเดินทาง

แผนประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

ทุกครั้งที่ท่านใช้บัตรเครดิตของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด วีซ่า แพลตตินั่ม อีลิท มาสเตอร์การ์ดแพลตตินั่ม วีซ่าเพื่อธุรกิจ ไทเทเนียม วีซ่า / มาสเตอร์การ์ด ทอง และ วีซ่ามอร์เกจลิงค์ ชำระค่าโปรแกรมทัวร์เต็มจำนวน ค่าเดินทางเต็มจำนวน หรือการแลกตั๋วเครื่องบินทั้งในและต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นบัตรโดยสารเครื่องบินพาณิชย์ที่จดทะเบียนประกอบการโดยสารไว้อย่างถูกต้อง บัตรโดยสารรถไฟ เรือ รถโดยสารสาธารณะ (ยกเว้นการโดยสารที่เป็นกิจวัตร เช่น รถไฟฟ้า BTS รถไฟฟ้ามหานคร MRT เรือข้ามฟาก เรือด่วน ฯลฯ) เพียงท่านแจ้งความประสงค์ในการรับความคุ้มครอง 2 ชั่วโมงก่อนเดินทาง ผ่านแผนกบริการธนาคารทางโทรศัพท์ หมายเลข 1595 พร้อมแจ้งรายละเอียด ได้แก่ วัน-เวลา เดินทางไป–กลับ จุดเริ่มต้น จุดเชื่อมต่อ และจุดหมายปลายทาง เที่ยวบิน/รายละเอียดรถไฟ เรือ หรือ รถโดยสารสาธารณะ (ในกรณีที่มีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน โปรดเก็บใบเสร็จค่าเดินทาง ตั๋ว ไว้เป็นหลักฐาน เพื่อใช้ประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน)

ในกรณีเดินทางระหว่างประเทศ หรือเดินทางภายในประเทศ โปรดแจ้งรายละเอียดของการเดินทางของผู้ถือบัตร เฉพาะครั้งแรกของการเดินทางเพียงครั้งเดียว ท่านจะได้รับความคุ้มครองอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางครั้งนั้นทันที และสำหรับการเดินทางครั้งต่อๆ ไปโดยอัตโนมัติตลอดการเป็นสมาชิกบัตร (หากเดินทางไปหลายประเทศ หรือหลายเมืองโปรดแจ้งรายละเอียดให้ครบทุกประเทศ และทุกเมือง)

ทั้งนี้ท่านจะได้รับความคุ้มครองอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ขณะเดินทางโดยยานพาหนะสาธารณะ นอกจากนี้ยังมีความคุ้มครองเพิ่มเติม ดังนี้ ความล่าช้าของเที่ยวบิน กระเป๋าเดินทางสูญหาย หรือกระเป๋าเดินทางมาถึงล่าช้ากว่ากำหนด โดยไม่ต้องชำระเบี้ยประกันแต่อย่างใด การคุ้มครองนี้จะครอบคลุมไปถึงคู่สมรส และบุตร* ที่ร่วมเดินทางและชำระค่าโดยสารเต็มจำนวนด้วยบัตรเครดิตของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด


ความคุ้มครองอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

สมาชิกบัตรเครดิตสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด จะได้รับความคุ้มครองอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางโดยยานพาหนะสาธารณะ เช่น เครื่องบิน รถไฟ เรือ รถโดยสารสาธารณะ ซึ่งความคุ้มครองนี้ครอบคลุมถึงคู่สมรสและบุตร* ที่ร่วมเดินทางและชำระค่าโดยสารด้วยบัตรเครดิตของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (โปรดดูรายละเอียดในตารางความคุ้มครอง)


คุ้มครองความล่าช้าของเที่ยวบิน
 • ความล่าช้าของเครื่องบินเที่ยวตรง

  ถ้าการเดินทางของผู้เอาประกันภัยในเที่ยวบินตรงที่มีกำหนดในตารางการเดินทาง ซึ่งผู้เอาประกันภัยได้ยืนยันเที่ยวบินตามที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว ต้องคลาดไป ณ จุดที่ต้องเดินทาง เนื่องจากการมาล่าช้าของเครื่องบิน และ ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถจะเดินทางโดยวิธีอื่นได้ภายใน 6 ชั่วโมง นับจากเวลาเที่ยวบินที่ผู้เอาประกันภัยต้องเดินทางตามกำหนด บริษัทจะชดใช้สำหรับค่าใช้จ่ายที่ผู้เอาประกันภัยได้ชำระโดยใช้บัตรเครดิตของธนาคารสำหรับ ค่าพักแรมในโรงแรม ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ของตนเอง คู่สมรส และบุตร* บริษัทจะชดใช้ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นให้ตามจริงแต่ไม่เกิน 10% ของวงเงินคุ้มครอง ทุก ๆ 6 ชั่วโมงสำหรับการล่าช้า ตามวงเงินคุ้มครองสูงสุดที่ระบุในกรมธรรม์ ทั้งนี้วงเงินความคุ้มครองขึ้นอยู่กับประเภทของการใช้บัตรเครดิต (โปรดดูรายละเอียดในตารางความคุ้มครอง

 • ความล่าช้าของเครื่องบินในการต่อเที่ยวบิน

  ถ้าการเดินทางของผู้เอาประกันภัยในเที่ยวบินที่มีกำหนดและเชื่อมต่อไปในการเดินทาง ซึ่งผู้เอาประกันภัยได้ยืนยันเที่ยวบินที่มีกำหนดจะเชื่อมต่อไว้ล่วงหน้าแล้วต้องคลาดไป ณ จุดที่ต้องเปลี่ยนเครื่องบิน เนื่องจากการมาล่าช้าของเครื่องบิน ที่ผู้เอาประกันภัยเดินทางเข้ามาเพื่อเชื่อมต่อกัน และ ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถจะเดินทางต่อไปโดยวิธีอื่นได้ภายใน 6 ชั่วโมง นับจากเวลาที่เที่ยวบินที่ผู้เอาประกันภัยได้เดินทางมาถึงโดยแท้จริง บริษัทจะชดใช้สำหรับค่าใช้จ่ายที่ผู้เอาประกันภัยได้ชำระโดยใช้บัตรเครดิตของธนาคารซึ่งเกิดขึ้น ณ เมือง ที่ต้องเปลี่ยนเครื่องบิน สำหรับค่าพักแรมในโรงแรม ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ของตนเอง คู่สมรส และบุตร* บริษัทจะชดใช้ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นให้ตามจริงแต่ไม่เกิน 10% ของวงเงินคุ้มครอง ทุกๆ 6 ชั่วโมงสำหรับการล่าช้า ตามวงเงินคุ้มครองสูงสุดที่ระบุในกรมธรรม์ ทั้งนี้วงเงินความคุ้มครองขึ้นอยู่กับประเภทของการใช้บัตรเครดิต (โปรดดูรายละเอียดในตารางความคุ้มครอง)


คุ้มครองกระเป๋าเดินทางมาถึงล่าช้า

ถ้ากระเป๋าเดินทางที่เจ้าหน้าที่ของสายการบินรับ (CHECK IN) ไปกับเที่ยวบินของผู้เอาประกันภัยไม่ได้ส่งมอบให้แก่ผู้เอาประกันภัยภายใน 6 ชั่วโมง นับจากเวลาที่ผู้เอาประกันภัยมาถึง ณ จุดปลายทางของเที่ยวบินที่มีกำหนด บริษัทจะชดใช้ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นให้ผู้เอาประกันภัย สำหรับค่าใช้จ่ายที่ผู้เอาประกันภัยได้ชำระโดยใช้บัตรเครดิตของธนาคารที่เกิดขึ้น ณ จุดหมายปลายทาง ซึ่งผู้เอาประกันภัยมีความจำเป็นที่จะต้องซื้อเสื้อผ้าและสิ่งจำเป็นต่างๆสำหรับตนเอง คู่สมรสและบุตร* บริษัทจะชดใช้ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นให้ตามจริงแต่ไม่เกิน 10% ของวงเงินคุ้มครอง ทุกๆ 6 ชั่วโมงสำหรับการล่าช้า ตามวงเงินคุ้มครองสูงสุดที่ระบุในกรมธรรม์ ทั้งนี้วงเงินความคุ้มครองขึ้นอยู่กับประเภทของการใช้บัตรเครดิต (โปรดดูรายละเอียดในตารางความคุ้มครอง)


คุ้มครองกระเป๋าเดินทางสูญหาย

กรณีที่ท่านไม่ได้รับกระเป๋าเดินทางภายใน 24 ชั่วโมง นับจากเวลาที่ท่านมาถึงจุดหมายปลายทาง และมีหลักฐานจากผู้ให้บริการในการเดินทางระบุว่ากระเป๋าเดินทางนั้นได้สูญหายเป็นการถาวร ท่านจะได้รับการชดเชยค่าใช้จ่ายจำเป็นจากการชำระด้วยบัตรเครดิตของธนาคาร สำหรับค่าเสื้อผ้าที่จำเป็น และค่าเครื่องใช้ส่วนตัวที่จำเป็นสำหรับตนเอง คู่สมรสและบุตร* ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวต้องเกิดขึ้นภายใน 4 วัน นับจากวันที่ท่านได้เดินทางมาถึงจุดหมายปลายทางที่กำหนดไว้แล้ว (โปรดดูรายละเอียดในตารางความคุ้มครอง)

หมายเหตุ

 • ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถเรียกร้องค่าชดเชยในความล่าช้าของกระเป๋าเดินทางและการสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางในเหตุการณ์เดียวกันได้
 • ไม่คุ้มครองการล่าช้าของกระเป๋าเดินทางหรือกระเป๋าเดินทางสูญหายในกรณีผู้เอาประกันภัยเดินทางกลับมาถึงประเทศไทย


การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดๆ ที่ก่อให้เกิด หรือน่าจะก่อให้เกิดสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน สมาชิกบัตรต้องส่ง หลักฐานการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน เช่น ใบมรณบัตร ใบเสร็จรับเงินตัวจริง ใบแจ้งความ หนังสือรับรองที่แสดงว่ากระเป๋าเดินทางล่าช้าหรือสูญหาย ฯลฯ มาให้บริษัท ภายใน 30 วัน นับจากวันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือวันที่เกิดสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ โดยส่งเอกสารหลักฐานการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนมาที่ บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด แผนกสินไหมประกันอุบัติเหตุ และสุขภาพ ชั้น 8 เลขที่ 1908 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

ความคุ้มครอง สำหรับ วีซ่าแพลตตินั่ม อีลีท มาสเตอร์การ์ดแพลตตินั่ม &วีซ่าเพื่อธุรกิจ ไทเทเนี่ยม วีซ่า / มาสเตอร์การ์ด ทอง & วีซ่ามอร์เกจลิงค์
  ทุนประกันภัย (บาท) ทุนประกันภัย (บาท) ทุนประกันภัย (บาท)
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะและทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ผู้ถือบัตร
คู่สมรส
บุตร*
สูงสุด
30,000,000
30,000,000
3,000,000
30,000,000
10,000,000
10,000,000
1,000,000
10,000,000
5,000,000
5,000,000
500,000
5,000,000
คุ้มครองเที่ยวบินล่าช้า (ทุก 6 ชม.) ผู้ถือบัตร
คู่สมรส
บุตร*
สูงสุด
100,000
100,000
100,000
100,000
50,000
50,000
50,000
50,000
30,000
30,000
30,000
30,000
**คุ้มครองกระเป๋าเดินทางมาถึงล่าช้า (ทุก 6 ชม.) ผู้ถือบัตร
คู่สมรส
บุตร*
สูงสุด
100,000
100,000
100,000
100,000
50,000
50,000
50,000
50,000
30,000
30,000
30,000
30,000
**คุ้มครองกระเป๋าเดินทางสูญหาย ผู้ถือบัตร
คู่สมรส
บุตร*
สูงสุด
100,000
100,000
100,000
100,000
50,000
50,000
50,000
50,000
30,000
30,000
30,000
30,000

* บุตร หมายถึง บุตรที่อยู่ในอุปการะและมีอายุระหว่าง 3 เดือน ถึง 23 ปี และยังไม่ได้จดทะเบียนสมรส หรือมีรายได้ประจำ
** ไม่สามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากการล่าช้าและสูญหายของกระเป๋าเดินทางในเหตุการณ์เดียวกันได้
*** สูงสุด หมายถึง วงเงินคุ้มครองสูงสุดต่อเหตุการณ์

ทั้งนี้ความคุ้มครองจะสิ้นสุดลงในกรณีดังต่อไปนี้

 • เมื่อกรมธรรม์หมดอายุ หรือ ตามระยะเวลาเอาประกันภัยที่ระบุในหน้าตารางกรมธรรม์

 • เมื่อสิ้นสภาพการเป็นสมาชิกบัตรเครดิตสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด

 • ภายใน 2 ชั่วโมงเมื่อสมาชิกบัตรฯเดินทางกลับถึงประเทศไทย (กรณีเดินทางต่างประเทศ)

 • เมื่อสมาชิกบัตรฯเดินทางกลับถึงถิ่นที่อยู่อาศัยถาวร (กรณีเดินทางภายในประเทศและต่างประเทศ) แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะถึงก่อน


หมายเหตุ :

ข้อความที่ระบุนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัย ดังนั้นรายละเอียดที่ครบถ้วน ความคุ้มครอง ข้อยกเว้นและข้อกำหนดอื่นๆ ให้ถือตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับรายละเอียดกรมธรรม์ กรุณาติดต่อบริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด หมายเลข 0 2788 8888 ต่อ 1000 หากท่านต้องการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของแผนประกัน กรุณาติดต่อแผนกบริการธนาคารทางโทรศัพท์ หมายเลข 1595

โทรหาเรา

ติดต่อบริการทางโทรศัพท์เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

1595

ติดต่อเรา

อีกทางเลือก กรุณากรอกแบบฟอร์ม ให้ทางธนาคารติดต่อกลับ

ติดต่อเรา »
คำชมเชย / ข้อร้องเรียน »

ที่ตั้งของธนาคาร

ค้นหาสาขาใกล้คุณ

ค้นหาสาขา »

Back to Top

กล้าพูด

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (“ธนาคาร”) มีความมุ่งมั่นที่จะรักษาวัฒนธรรมทางด้านจริยธรรมและความซื่อสัตย์ที่เข้มงวดสูงสุด และปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายภายในทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ในฐานะส่วนหนึ่่งของคำมั่นสัญญานี้ ธนาคารได้มีโครงการ ‘กล้าพูด’ ซึ่งคุณสามารถแจ้งข้อกังวลอย่างแท้จริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ผ่านช่องทางนี้ได้ บุคคลทั่วไปสามารถแจ้งข้อกังวลของโครงการกล้าพูดได้อย่างปลอดภัยผ่านทางไฮเปอร์ลิงก์นี้ ซึ่งมีบุคคลภายนอกอย่าง ‘InTouch’ เป็นผู้ให้บริการแม่ข่ายแทนธนาคาร ตัวอย่างข้อกังวลที่สามารถแจ้งผ่านเว็บไซต์นี้ได้แก่ข้อกังวลที่เกี่ยวกับการบัญชี การควบคุมบัญชีภายในองค์กร หรือการตรวจสอบ และข้อกังวลที่เกี่ยวกับการติดสินบนหรืออาชญากรรมทางธนาคารและการเงิน ข้อกังวลที่ได้รับแจ้งจะถูกส่งต่อไปยังทีมสืบสวนของธนาคารเพื่อทำการตรวจสอบ ไม่ควรแจ้งข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการทางธนาคารของ SCB ผ่านทางเว็บไซต์นี้ในขั้นแรก แต่ควรแจ้งผ่านเครือข่ายสาขาของ SCB ศูนย์ติดต่อประสานงาน ผู้จัดการความสัมพันธ หรือเว็บเพจ ‘ติดต่อเรา’

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

โปรดทราบว่าไฮเปอร์ลิงก์นี้จะนำคุณไปยังเว็บไซต์อื่่นในอินเทอร์เน็ตที่ดำเนินการโดย InTouch ซึ่งเป็นบริษัทอิสระที่ธนาคารแต่งตั้งให้ทำการสนับสนุนโครงการกล้าพูดนี้ โปรดทราบว่าเมื่อคุณคลิกไปที่ลิงก์และเปิดหน้าต่างใหม่ในเบราว์เซอร์ของคุณแล้ว คุณจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานเพิ่มเติมของเว็บไซต์ที่คุณจะเข้าชม

Proceed