ท่านกำลังออกจากเว็บไซต์ของธนาคาร

ลิงค์นี้จะเชื่อมต่อท่านไปยังเว็บไซต์อื่นซึ่งมิได้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“เว็บไซต์ภายนอก”) การที่ท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์ภายนอกถือว่าท่านเป็นผู้ยอมรับความเสี่ยงแต่เพียงผู้เดียว และต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของเว็บไซต์ภายนอกนั้น ๆ รวมทั้งข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรักษาข้อมูลความลับ ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล และความปลอดภัยของข้อมูล

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) มิได้เป็นผู้รับประกัน ให้คำรับรอง หรือทำข้อตกลง รวมถึงมิได้ยอมรับ แนะนำ หรือให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับเนื้อหาสาระบนเว็บไซต์ภายนอกแต่ประการใด

นอกเหนือจากข้อกำหนดต่าง ๆ ที่มีระบุไว้แล้วใน ข้อความสำคัญ-คำบอกกล่าวทางกฎหมาย ของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) นั้น ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ยังจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดในส่วนที่เกี่ยวกับเนื้อหาสาระหรือผลอันเนื่องมาจากการเข้าใช้งานเว็บไซต์ภายนอกแต่ประการใดทั้งสิ้น รวมตลอดถึงกรณีการเกิดไวรัสคอมพิวเตอร์ใด ๆ หรือการที่ระบบไม่สามารถใช้งานได้อันเกี่ยวเนื่องจากการเข้าใช้งานเว็บไซต์ภายนอก

กรณีมีความไม่สอดคล้องกันระหว่างข้อกำหนดที่ระบุไว้ในที่นี้ และ ข้อความสำคัญ-คำบอกกล่าวทางกฎหมาย ของธนาคารฯ รวมทั้งข้อกำหนดของเว็บไซต์ภายนอก ให้ถือเอาข้อกำหนดในที่นี้ และ ข้อความสำคัญ-คำบอกกล่าวทางกฎหมาย ของธนาคารฯ เป็นเกณฑ์บังคับใช้ในการตีความ

หากท่านคลิก "ดำเนินการต่อ" ถือว่าท่านให้คำยืนยันว่าได้อ่านและตกลงยอมรับข้อกำหนดที่ระบุไว้ในที่นี้ รวมถึงที่ระบุไว้ใน ข้อความสำคัญ-คำบอกกล่าวทางกฎหมาย ของธนาคารฯ แล้ว

การที่ท่านคลิกปุ่ม "ดำเนินการ" ให้ถือว่า ท่านได้อ่านและยอมรับข้อกำหนด และข้อความสำคัญนี้แล้ว

ท่านกำลังออกจากเว็บไซต์ของธนาคาร

ลิงค์นี้จะเชื่อมต่อท่านไปยังเว็บไซต์อื่นซึ่งมิได้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“เว็บไซต์ภายนอก”) การที่ท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์ภายนอกถือว่าท่านเป็นผู้ยอมรับความเสี่ยงแต่เพียงผู้เดียว และต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของเว็บไซต์ภายนอกนั้น ๆ รวมทั้งข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรักษาข้อมูลความลับ ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล และความปลอดภัยของข้อมูล

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) มิได้เป็นผู้รับประกัน ให้คำรับรอง หรือทำข้อตกลง รวมถึงมิได้ยอมรับ แนะนำ หรือให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับเนื้อหาสาระบนเว็บไซต์ภายนอกแต่ประการใด

นอกเหนือจากข้อกำหนดต่าง ๆ ที่มีระบุไว้แล้วใน ข้อความสำคัญ-คำบอกกล่าวทางกฎหมาย ของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) นั้น ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ยังจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดในส่วนที่เกี่ยวกับเนื้อหาสาระหรือผลอันเนื่องมาจากการเข้าใช้งานเว็บไซต์ภายนอกแต่ประการใดทั้งสิ้น รวมตลอดถึงกรณีการเกิดไวรัสคอมพิวเตอร์ใด ๆ หรือการที่ระบบไม่สามารถใช้งานได้อันเกี่ยวเนื่องจากการเข้าใช้งานเว็บไซต์ภายนอก

กรณีมีความไม่สอดคล้องกันระหว่างข้อกำหนดที่ระบุไว้ในที่นี้ และ ข้อความสำคัญ-คำบอกกล่าวทางกฎหมาย ของธนาคารฯ รวมทั้งข้อกำหนดของเว็บไซต์ภายนอก ให้ถือเอาข้อกำหนดในที่นี้ และ ข้อความสำคัญ-คำบอกกล่าวทางกฎหมาย ของธนาคารฯ เป็นเกณฑ์บังคับใช้ในการตีความ

หากท่านคลิก "ดำเนินการต่อ" ถือว่าท่านให้คำยืนยันว่าได้อ่านและตกลงยอมรับข้อกำหนดที่ระบุไว้ในที่นี้ รวมถึงที่ระบุไว้ใน ข้อความสำคัญ-คำบอกกล่าวทางกฎหมาย ของธนาคารฯ แล้ว

การที่ท่านคลิกปุ่ม "ดำเนินการ" ให้ถือว่า ท่านได้อ่านและยอมรับข้อกำหนด และข้อความสำคัญนี้แล้ว

ท่านกำลังออกจากเว็บไซต์ของธนาคาร

ลิงค์นี้จะเชื่อมต่อท่านไปยังเว็บไซต์อื่นซึ่งมิได้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“เว็บไซต์ภายนอก”) การที่ท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์ภายนอกถือว่าท่านเป็นผู้ยอมรับความเสี่ยงแต่เพียงผู้เดียว และต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของเว็บไซต์ภายนอกนั้น ๆ รวมทั้งข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรักษาข้อมูลความลับ ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล และความปลอดภัยของข้อมูล

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) มิได้เป็นผู้รับประกัน ให้คำรับรอง หรือทำข้อตกลง รวมถึงมิได้ยอมรับ แนะนำ หรือให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับเนื้อหาสาระบนเว็บไซต์ภายนอกแต่ประการใด

นอกเหนือจากข้อกำหนดต่าง ๆ ที่มีระบุไว้แล้วใน ข้อความสำคัญ-คำบอกกล่าวทางกฎหมาย ของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) นั้น ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ยังจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดในส่วนที่เกี่ยวกับเนื้อหาสาระหรือผลอันเนื่องมาจากการเข้าใช้งานเว็บไซต์ภายนอกแต่ประการใดทั้งสิ้น รวมตลอดถึงกรณีการเกิดไวรัสคอมพิวเตอร์ใด ๆ หรือการที่ระบบไม่สามารถใช้งานได้อันเกี่ยวเนื่องจากการเข้าใช้งานเว็บไซต์ภายนอก

กรณีมีความไม่สอดคล้องกันระหว่างข้อกำหนดที่ระบุไว้ในที่นี้ และ ข้อความสำคัญ-คำบอกกล่าวทางกฎหมาย ของธนาคารฯ รวมทั้งข้อกำหนดของเว็บไซต์ภายนอก ให้ถือเอาข้อกำหนดในที่นี้ และ ข้อความสำคัญ-คำบอกกล่าวทางกฎหมาย ของธนาคารฯ เป็นเกณฑ์บังคับใช้ในการตีความ

หากท่านคลิก "ดำเนินการต่อ" ถือว่าท่านให้คำยืนยันว่าได้อ่านและตกลงยอมรับข้อกำหนดที่ระบุไว้ในที่นี้ รวมถึงที่ระบุไว้ใน ข้อความสำคัญ-คำบอกกล่าวทางกฎหมาย ของธนาคารฯ แล้ว

การที่ท่านคลิกปุ่ม "ดำเนินการ" ให้ถือว่า ท่านได้อ่านและยอมรับข้อกำหนด และข้อความสำคัญนี้แล้ว

สิทธิประโยชน์

 • วงเงินสินเชื่อสูงสุด 3 เท่า / 2 ล้านบาท

ให้วงเงินสินเชื่อสูงถึง 3 เท่าของเงินเดือน หรือ 2 ล้านบาท เพื่อเพิ่มอำนาจในการจับจ่ายอย่างคล่องตัว

 • เบิกเงินสดฉุกเฉินได้สูงสุด 100% ของวงเงินบัตรเครดิต

(ยกเว้นบัตรวีซ่าเพื่อธุรกิจ) ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านเครื่องเอทีเอ็มในเครือข่ายMaster CardVisaPLUSATM POOL

 • ให้เครดิตนานถึง 55 วัน

ให้ระยะเวลาในการชำระเงินนานถึง 55 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวันที่ท่านใช้จ่าย

 • ผ่อนชำระขั้นต่ำสุดเพียง 10%

หรืออย่างต่ำ 500 บาทแล้วแต่ว่าจำนวนใดสูงกว่า

 • บริการโอนยอดเงินค้างชำระจากบัญชีสินเชื่อ/บัตรเครดิตอื่น

ให้คุณสามารถบริหารค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพด้วยดอกเบี้ยพิเศษ

 • คุณสามารถเปลี่ยนทุกยอดใช้จ่ายในบัตรเครดิตมาทยอยจ่ายสบายๆ เป็นรายเดือน
  -เลือกผ่อนชำระได้นานสูงสุด 10 เดือน
  -ยอดใช้จ่ายรวมขั้นต่ำ 3,000 บาทขึ้นไป ที่รวบรวมจากร้านค้าใดก็ได้ เพียงติดต่อขอใช้บริการ EasyPay ภายใน 3 วัน ก่อนวันครบกำหนดชำระ


 • Phone Banking ตลอด 24 ชั่วโมง

สอบถามทุกวันไม่มีวันหยุดได้ตลอด 24 ชั่วโมง แจ้งบัตรหาย ขอวงเงินเพิ่มพิเศษชั่วคราว มีปัญหาการใช้บัตร สอบถามข้อมูลทั่วไป หรือรายการส่งเสริมการขายต่างๆ ได้ที่แผนกบริการ ธนาคารทางโทรศัพท์ โทร. 1595

คะแนนสะสม

 • ยิ่งใช้ยิ่งได้เงินคืน บัตรแรกที่ให้คุณแลกคะแนนสะสมเป็นเงินได้

โดยนำมาลดยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต
(คะแนนสะสม 360° รีวอร์ด 3,000 คะแนน = 300 บาท)

 • บัตรวีซ่าแพลตตินั่ม อีลิท

ใช้จ่ายทุกๆ 20 บาท รับคะแนนสะสม 360° รีวอร์ด 2 เท่า (เท่ากับ 2 คะแนน)

 • บัตรแพลตตินั่ม

ใช้จ่ายทุกๆ 20 บาท รับคะแนนสะสม 360° รีวอร์ด 1 เท่า (เท่ากับ 1 คะแนน)

 • บัตรวีซ่าแพลตตินั่ม ลิเวอร์พูล

ใช้จ่ายทุกๆ 20 บาท รับคะแนนสะสม 360° รีวอร์ด 5 เท่า (เท่ากับ 5 คะแนน) สำหรับยอดใช้จ่ายในวันที่ลิเวอร์พูลชนะการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีก หรือ ทุกๆ 20 บาท รับคะแนนสะสม 360° รีวอร์ด 1 เท่า (เท่ากับ 1 คะแนน) สำหรับการใช้จ่ายปกติ

 • บัตรไทเทเนียม

ใช้จ่ายทุกๆ 25 บาท รับคะแนนสะสม 360° รีวอร์ด 1 เท่า (เท่ากับ 1 คะแนน)

 • คะแนนสะสม 360° รีวอร์ด จะไม่มีวันหมดอายุ

สะสมเพื่อแลกรับของรางวัลจาก Smart Rewards Catalogue หรือเพื่อแลกตั๋วเครื่องบินจากการบินไทย (Royal Orchid Plus) หรือ สิงคโปร์แอร์ไลน์ส (KrisFlyer)

การชำระเงิน

สะดวกสบายที่ให้ท่านสามารถเลือกวิธีการชำระเงินได้ 4 ช่องทาง

 1. ชำระเป็นเงินสดหรือเช็คได้ที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารทหารไทย
 2. หรือชำระเฉพาะเงินสดที่ธนาคารยูโอบี ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารธนชาต ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในเวลาทำการ และเคาน์เตอร์เซอร์วิส โดยชำระยอดไม่เกิน 30,000 บาทต่อครั้ง หรือจัสเพย์ (ศูนย์บริการทีโอที) ยอดชำระไม่เกิน 30,000 บาทต่อครั้ง หรือ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ โดยยอดชำระไม่เกิน 50,000 บาทต่อครั้ง หรือเอ็มเปย์สเตชั่น (เอไอเอส/เทเลวิซ) ยอดชำระไม่เกิน 49,000 บาทต่อครั้ง หรือเทสโก้โลตัส โดยยอดชำระไม่เกิน 49,000 บาทต่อหนึ่งรายการชำระ
 3. หรือชำระโดยการตัดบัญชีอัตโนมัติ คุณสามารถเลือกตัดบัญชีอัตโนมัติกับธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารยูโอบี ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงเทพ
 4. ชำระผ่านทางธนาคารออนไลน์ (Online Banking) คุณสามารถเลือกโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) ของคุณ เพื่อชำระบัญชีบัตรเครดิต โดยสามารถสมัครบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตได้ที่ www.sc.com/th และเลือกเมนู Online Banking

หมายเหตุ: 360° รีวอร์ด และ 360° รีวอร์ด พอยท์ คือ ชื่อที่จะใช้เรียกแทนคะแนนสะสมสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด และคะแนนสะสมสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดพอยท์ โดยธนาคารจะใช้ชื่อดังกล่าวแทน นับตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2554 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขของคะแนนสะสมดังกล่าวยังคงเหมือนเดิมทุกประการ

Back to Top