ท่านกำลังออกจากเว็บไซต์ของธนาคาร

ลิงค์นี้จะเชื่อมต่อท่านไปยังเว็บไซต์อื่นซึ่งมิได้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“เว็บไซต์ภายนอก”) การที่ท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์ภายนอกถือว่าท่านเป็นผู้ยอมรับความเสี่ยงแต่เพียงผู้เดียว และต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของเว็บไซต์ภายนอกนั้น ๆ รวมทั้งข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรักษาข้อมูลความลับ ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล และความปลอดภัยของข้อมูล

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) มิได้เป็นผู้รับประกัน ให้คำรับรอง หรือทำข้อตกลง รวมถึงมิได้ยอมรับ แนะนำ หรือให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับเนื้อหาสาระบนเว็บไซต์ภายนอกแต่ประการใด

นอกเหนือจากข้อกำหนดต่าง ๆ ที่มีระบุไว้แล้วใน ข้อความสำคัญ-คำบอกกล่าวทางกฎหมาย ของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) นั้น ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ยังจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดในส่วนที่เกี่ยวกับเนื้อหาสาระหรือผลอันเนื่องมาจากการเข้าใช้งานเว็บไซต์ภายนอกแต่ประการใดทั้งสิ้น รวมตลอดถึงกรณีการเกิดไวรัสคอมพิวเตอร์ใด ๆ หรือการที่ระบบไม่สามารถใช้งานได้อันเกี่ยวเนื่องจากการเข้าใช้งานเว็บไซต์ภายนอก

กรณีมีความไม่สอดคล้องกันระหว่างข้อกำหนดที่ระบุไว้ในที่นี้ และ ข้อความสำคัญ-คำบอกกล่าวทางกฎหมาย ของธนาคารฯ รวมทั้งข้อกำหนดของเว็บไซต์ภายนอก ให้ถือเอาข้อกำหนดในที่นี้ และ ข้อความสำคัญ-คำบอกกล่าวทางกฎหมาย ของธนาคารฯ เป็นเกณฑ์บังคับใช้ในการตีความ

หากท่านคลิก "ดำเนินการต่อ" ถือว่าท่านให้คำยืนยันว่าได้อ่านและตกลงยอมรับข้อกำหนดที่ระบุไว้ในที่นี้ รวมถึงที่ระบุไว้ใน ข้อความสำคัญ-คำบอกกล่าวทางกฎหมาย ของธนาคารฯ แล้ว

การที่ท่านคลิกปุ่ม "ดำเนินการ" ให้ถือว่า ท่านได้อ่านและยอมรับข้อกำหนด และข้อความสำคัญนี้แล้ว

ท่านกำลังออกจากเว็บไซต์ของธนาคาร

ลิงค์นี้จะเชื่อมต่อท่านไปยังเว็บไซต์อื่นซึ่งมิได้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“เว็บไซต์ภายนอก”) การที่ท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์ภายนอกถือว่าท่านเป็นผู้ยอมรับความเสี่ยงแต่เพียงผู้เดียว และต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของเว็บไซต์ภายนอกนั้น ๆ รวมทั้งข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรักษาข้อมูลความลับ ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล และความปลอดภัยของข้อมูล

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) มิได้เป็นผู้รับประกัน ให้คำรับรอง หรือทำข้อตกลง รวมถึงมิได้ยอมรับ แนะนำ หรือให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับเนื้อหาสาระบนเว็บไซต์ภายนอกแต่ประการใด

นอกเหนือจากข้อกำหนดต่าง ๆ ที่มีระบุไว้แล้วใน ข้อความสำคัญ-คำบอกกล่าวทางกฎหมาย ของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) นั้น ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ยังจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดในส่วนที่เกี่ยวกับเนื้อหาสาระหรือผลอันเนื่องมาจากการเข้าใช้งานเว็บไซต์ภายนอกแต่ประการใดทั้งสิ้น รวมตลอดถึงกรณีการเกิดไวรัสคอมพิวเตอร์ใด ๆ หรือการที่ระบบไม่สามารถใช้งานได้อันเกี่ยวเนื่องจากการเข้าใช้งานเว็บไซต์ภายนอก

กรณีมีความไม่สอดคล้องกันระหว่างข้อกำหนดที่ระบุไว้ในที่นี้ และ ข้อความสำคัญ-คำบอกกล่าวทางกฎหมาย ของธนาคารฯ รวมทั้งข้อกำหนดของเว็บไซต์ภายนอก ให้ถือเอาข้อกำหนดในที่นี้ และ ข้อความสำคัญ-คำบอกกล่าวทางกฎหมาย ของธนาคารฯ เป็นเกณฑ์บังคับใช้ในการตีความ

หากท่านคลิก "ดำเนินการต่อ" ถือว่าท่านให้คำยืนยันว่าได้อ่านและตกลงยอมรับข้อกำหนดที่ระบุไว้ในที่นี้ รวมถึงที่ระบุไว้ใน ข้อความสำคัญ-คำบอกกล่าวทางกฎหมาย ของธนาคารฯ แล้ว

การที่ท่านคลิกปุ่ม "ดำเนินการ" ให้ถือว่า ท่านได้อ่านและยอมรับข้อกำหนด และข้อความสำคัญนี้แล้ว

ท่านกำลังออกจากเว็บไซต์ของธนาคาร

ลิงค์นี้จะเชื่อมต่อท่านไปยังเว็บไซต์อื่นซึ่งมิได้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“เว็บไซต์ภายนอก”) การที่ท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์ภายนอกถือว่าท่านเป็นผู้ยอมรับความเสี่ยงแต่เพียงผู้เดียว และต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของเว็บไซต์ภายนอกนั้น ๆ รวมทั้งข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรักษาข้อมูลความลับ ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล และความปลอดภัยของข้อมูล

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) มิได้เป็นผู้รับประกัน ให้คำรับรอง หรือทำข้อตกลง รวมถึงมิได้ยอมรับ แนะนำ หรือให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับเนื้อหาสาระบนเว็บไซต์ภายนอกแต่ประการใด

นอกเหนือจากข้อกำหนดต่าง ๆ ที่มีระบุไว้แล้วใน ข้อความสำคัญ-คำบอกกล่าวทางกฎหมาย ของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) นั้น ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ยังจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดในส่วนที่เกี่ยวกับเนื้อหาสาระหรือผลอันเนื่องมาจากการเข้าใช้งานเว็บไซต์ภายนอกแต่ประการใดทั้งสิ้น รวมตลอดถึงกรณีการเกิดไวรัสคอมพิวเตอร์ใด ๆ หรือการที่ระบบไม่สามารถใช้งานได้อันเกี่ยวเนื่องจากการเข้าใช้งานเว็บไซต์ภายนอก

กรณีมีความไม่สอดคล้องกันระหว่างข้อกำหนดที่ระบุไว้ในที่นี้ และ ข้อความสำคัญ-คำบอกกล่าวทางกฎหมาย ของธนาคารฯ รวมทั้งข้อกำหนดของเว็บไซต์ภายนอก ให้ถือเอาข้อกำหนดในที่นี้ และ ข้อความสำคัญ-คำบอกกล่าวทางกฎหมาย ของธนาคารฯ เป็นเกณฑ์บังคับใช้ในการตีความ

หากท่านคลิก "ดำเนินการต่อ" ถือว่าท่านให้คำยืนยันว่าได้อ่านและตกลงยอมรับข้อกำหนดที่ระบุไว้ในที่นี้ รวมถึงที่ระบุไว้ใน ข้อความสำคัญ-คำบอกกล่าวทางกฎหมาย ของธนาคารฯ แล้ว

การที่ท่านคลิกปุ่ม "ดำเนินการ" ให้ถือว่า ท่านได้อ่านและยอมรับข้อกำหนด และข้อความสำคัญนี้แล้ว

บริการทางการลงทุนของธนาคาร

การลงทุนนั้นแตกต่างจากงานศิลปะทั่วไปตรงที่การลงทุนนั้นไม่สามารถที่จะทดลองลงทุนโดยไม่มีหลักการ หรือลงทุนโดยการสุ่ม แต่การลงทุนนั้นเป็นสิ่งที่ต้องใช้การฝึกฝน การวางแผนอย่างชาญฉลาด และการศึกษาในเบื้องลึกเพื่อที่จะทำให้การลงทุนนั้นเป็นการลงทุนที่เหมาะสมสำหรับคุณ การกระทำดังกล่าวไม่ใช่การกระทำที่ไม่เกิดประโยชน์แต่เป็นการทำให้แน่ใจว่าเม็ดเงินที่คุณหามาได้อย่างยากลำบาก ได้ถูกฝากไว้กับคนที่เหมาะสมและเชื่อถือได้เพื่อที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเป้าหมายในการลงทุนของคุณ

ด้วยความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทางการเงินกว่า 100 ปี ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) มีความตั้งใจที่จะยืนเคียงข้างและช่วยเหลือคุณ เพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จในโลกของการลงทุนอันไร้ขอบเขต ทั้งการลงทุนในผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ หรือ การลงทุนในต่างประเทศ จากการลงทุนในช่วงระยะเวลาสั้นที่สุดไปจนถึงการวางแผนการเกษียณ ธนาคารฯ มุ่งมั่นที่จะทำในสิ่งที่แตกต่างเพื่อให้คุณสามารถสำเร็จในเป้าหมายทางการเงินที่คุณตั้งใจไว้

ทำไมต้องเป็นธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)?

เพราะเมื่อคุณทำธุรกรรมกับธนาคารฯ เราจะนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดและเหมาะสมกับคุณ นอกจากนี้ ธนาคารฯ เป็นส่วนหนึ่งของธนาคารระดับโลกในภูมิภาคเอเชีย แอฟริกา และตะวันออกกลาง ซึ่งดูแลการลงทุนให้กับลูกค้ากว่า 5 ล้านคนใน 57 ประเทศทั่วโลก จากการบริการในมาตรฐานโลกสู่การค้นหาผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกเพื่ออำนวยความสะดวกแด่คุณ คุณสามารถวางใจได้เสมอว่า ธนาคารฯ สามารถนำเสนอในสิ่งที่คนอื่นๆ ไม่อาจทำได้เพื่อประโยชน์ของเงินลงทุนของคุณ

ธนาคารฯ มีผู้เชี่ยวชาญที่เข้าใจในผลิตภัณฑ์การลงทุนอย่างลึกซึ้ง ถี่ถ้วน และสามารถให้คำแนะนำการลงทุน ตลอดจนจัดสรรเงินลงทุนของคุณอย่างต่อเนื่อง คุณจึงสามารถมั่นใจและไม่ต้องกังวลเมื่อคุณฝากเงินและลงทุนผ่านธนาคารฯ

บริการของธนาคาร

ธนาคารฯ มีผลิตภัณฑ์และการให้บริการทางการลงทุนที่หลากหลายโดยทีมงานของธนาคารที่มีประสบการณ์โดยตรง ทีมงานของธนาคารประกอบไปด้วยประสบการณ์ทางการแนะนำ และวางแผนการลงทุนที่พร้อมจะอำนวยความสะดวกให้กับการลงทุนของคุณ

 • จากเงินฝากประจำถึงหน่วยลงทุนที่อ้างอิงผลตอบแทนจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งคุณแน่ใจได้ว่าธนาคารฯ มีทางเลือกทางการลงทุนที่หลากหลายและเหมาะสมให้คุณได้เลือกสรร
 • มีการจัดสัมมนาร่วมกับผู้จัดการกองทุนและผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการเงินอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการวิเคราะห์เชิงลึกและรายงานการค้นคว้าของธนาคารเอง
 • มีการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าของธนาคารฯและบริการพิเศษ เช่น บริการธนาคารพิเศษ (Priority Banking) เป็นต้น

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์ตาร์ด (ไทย) มุ่งเน้นที่จะตอบโจทย์ลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์ และให้คำแนะนำทางการลงทุนที่หลากหลาย ครบครัน ซึ่งจะตั้งอยู่บนหลักการสำคัญ ดังนี้

 1. ธนาคารฯ เป็นที่ปรึกษาทางการลงทุนอิสระ: เป็นเวลามากกว่า 10 ปีแล้ว ที่ธนาคารฯ ได้ให้บริการด้านการบริหารความมั่งคั่งส่วนบุคคล โดยนำเสนอกองทุนมากกว่า 160 กองทุน จาก 10 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนชั้นนำ เพื่อเสนอทางเลือกที่กว้างขึ้นจากสินทรัพย์หลากประเภทให้ลูกค้าได้เลือกลงทุน
 2. การให้คำแนะนำอย่างเที่ยงธรรม: ปรัชญาหลักของธนาคารฯ คือการเป็นผู้ให้คำแนะนำที่ไว้วางใจได้สำหรับลูกค้า ทางธนาคารฯ ไม่ได้มีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนของตนเอง ดังนั้นธนาคารฯ จึงสามารถนำเสนอกองทุนที่หลากหลาย และให้คำแนะนำได้อย่างอิสระเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า
 3. ความมั่นใจในคุณภาพ: ธนาคารฯ มีกระบวนการภายในสำหรับตรวจสอบวิเคราะห์สถานะของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และพิจารณาอนุมัติทุกกองทุนโดยกลุ่มของธนาคารฯ ก่อนจะนำเสนอให้ลูกค้าของเรา ดังนั้น กองทุนทุกกองจะได้รับการตรวจสอบ และวิเคราะห์โดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าธนาคารฯ ได้เสนอกองทุนที่มีคุณภาพด้วยความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เหมาะสม

คำแนะนำทางการลงทุนจะใช้มุมมองของกลุ่มธนาคาร ซึ่งได้รวบรวมทีมงานกว่า 1,000 คน ที่ผ่านการอบรมและมากประสบการณ์ ไม่ว่าจะเป็น นักวิเคราะห์ ที่ปรึกษาด้านการลงทุน ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ จากหลากหลายประเทศ ซึ่งได้ร่วมกันให้ความเห็นและแบ่งปันข้อมูลและมุมมองของตลาดการเงิน จึงมั่นใจได้ว่าธนาคารฯ มีความสามารถที่แข็งแกร่งที่จะช่วยเสริมสร้างและดูแลความมั่งคั่งของลูกค้าได้

แบบจำลองความเหมาะสม

ธนาคารฯ มีการให้คุณทำแบบสอบถาม เพื่อวัดถึงความเสี่ยงที่คุณสามารถรับได้ ทั้งสำหรับผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งและสำหรับพอร์ตการลงทุนโดยรวมของคุณ ทั้งนี้ เพื่อให้ทราบว่าคุณเหมาะสมกว่าที่จะทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นหรือตราสารทุนมากกว่า หรือกองทุนสินค้าโภคภัณฑ์ที่กำลังเป็นที่นิยมอยู่ในตอนนี้เหมาะสมกับคุณหรือไม่? แบบจำลองความเหมาะสมในการลงทุนของธนาคารฯ สามารถตอบคำถามดังกล่าวให้กับคุณได้


วิเคราะห์ถึงเป้าหมายและความต้องการในการลงทุนของคุณ

หากในเวลาสิบปีข้างหน้า คุณต้องการที่จะเป็นเจ้าของคอนโดมิเนี่ยมสุดหรู หรือคุณกำลังอยู่ในช่วงผ่อนสินเชื่อบ้านอยู่ ทั้งหมดนี้ล้วนมีผลต่อการตัดสินใจลงทุนทั้งนั้น ธนาคารฯ พยายามและช่วยเหลือคุณค้นหาแรงบันดาลใจในการลงทุนของคุณ รวมถึงการให้ความสำคัญและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบในการช่วยให้แรงบันดาลใจนั้นกลายเป็นความจริง

จัดสรรความต้องการและความเสี่ยง

การลงทุนนั้นประกอบไปด้วยปัจจัยหลายอย่างซึ่งอาจมีความขัดแย้งในระหว่างปัจจัยนั้นๆ เช่น ความคาดหวังต่อผลตอบแทน ความสามารถในการรับความเสี่ยง ความต้องการสภาพคล่อง และความต้องการอื่นๆ การลงทุนในหุ้นอาจไม่เหมาะสมหากว่าเป้าหมายการลงทุนของคุณคือการสามารถส่งลูกไปเรียนเมืองนอกในระยะเวลา 2 ปี ธนาคารฯ สามารถที่จะช่วยคุณในการวิเคราะห์และบริหารความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในการลงทุนของคุณ

คัดเลือกผลิตภัณฑ์

ท้ายที่สุด คุณคงพร้อมแล้วสำหรับการลงทุน ธนาคารฯ สามารถช่วยคุณเลือกสรรผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับตัวคุณจากผลิตภัณฑ์ลงทุนที่มีอยู่ทั่วไป ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับคุณนั้นอาจแตกต่างไปตามประเภทของสินทรัพย์ที่นำไปลงทุน ตามผลิตภัณฑ์ หรือแม้แต่ตามภูมิภาคของการลงทุน

 • ผลิตภัณฑ์กองทุนรวม: ธนาคารฯ มีมากกว่า 100 ผลิตภัณฑ์กองทุนจากบริษัทจัดการกองทุนชั้นนำกว่า 10 แห่ง คุณสามารถอุ่นใจเมื่อลงทุนผ่านธนาคารฯ เพราะธนาคารฯ ได้มีการคัดสรรเฉพาะบริษัทจัดการ
 • กองทุนที่มีคุณภาพ มีระบบจัดการและบริหารความเสี่ยงที่ดี และบริหารงานสอดคล้องตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดกองทุนรวมประเภทคุ้มครองเงินต้น: กองทุนรวมคุ้มครองเงินต้นประเภทจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับหุ้นหรือตราสารอนุพันธ์ที่สามารถให้คุณได้ผลตอบแทนเสมือนหนึ่งลงทุนในหุ้นแต่คุ้มครองเงินต้นอย่างปลอดภัย
 • ธุรกรรมเงินฝากเงินตราต่างประเทศ: ธนาคารฯ ขอนำเสนอผลิตภัณฑ์เงินฝากเงินตราต่างประเภทในหลายสกุลเงินหลักเพื่อให้คุณมีช่องทางที่หลากหลายในการลงทุนในตลาดเงินและสามารถกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนอื่นๆ ได้
 • การลงทุนในตราสารหนี้: ในแต่ละโอกาส ธนาคารฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้ หุ้นกู้ และพันธบัตรรัฐบาลที่ให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอ

ร่วมค้นหาคำตอบทางการลงทุนผ่านกองทุนรวมโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเงินและการลงทุนที่น่าเชื่อถือ

1120pximage

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และได้รับความไว้วางใจจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนชั้นนำทั้งในไทยและสากลให้เป็นตัวแทนในการนำเสนอทางออกทางการลงทุนที่เหมาะสมที่สุดกับลูกค้า เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายทางการเงินพร้อมกับการบริหารความเสี่ยง

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) เข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า จึงสามารถนำเสนอคำแนะนำที่มีคุณภาพและทางออกทางการลงทุนที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ

1120pximage

คุณลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์กองทุนรวม

 • กองทุนรวมในตลาดเงิน
 • กองทุนรวมในตลาดเงิน
  -ในประเทศ
  -ตลาดที่พัฒนาแล้ว
  -ตลาดเกิดใหม่
 • กองทุนรวมที่มีอนุพันธ์แฝง
 • กองทุนรวมตราสารทุน
  -ในประเทศ
  -ตลาดที่พัฒนาแล้ว
  -ตลาดเกิดใหม่
 • กองทุนรวมสินค้าโภคภัณฑ์
  -ทองคำ
  -น้ำมัน

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลจากหนังสือชี้ชวนฯ ผลการดำเนินงานในอดีต และคู่มือทางภาษี ก่อนการตัดสินใจลงทุนด้วยตนเอง ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตไม่เป็นการรับประกันผลการดำเนินงานในอนาคต

Wealth Creation (การสร้างความมั่งคั่ง)

ในช่วงระยะเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมา ธนาคารฯ ได้เห็นการเติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนื่องในเศรษฐกิจภาคการธนาคารและตลาดการเงิน แต่สิ่งเหล่านั้นมีความหมายต่อท่านอย่างไรบ้างในฐานะผู้ลงทุน ท่านจะปกป้องฐานะการเงินของท่านได้อย่างไรในสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดยั้งเช่นนี้ ท่านจะทำอย่างไรเพื่อให้ทรัพย์สินที่ท่านหามาได้งอกเงยเพิ่มพูนขึ้นและจะทำอย่างไรเพื่อให้ท่านได้บรรลุเป้าหมายของชีวิต พร้อมกับทำสิ่งที่ท่านวาดฝันไว้ให้เป็นจริง ท่านจะทำให้เงินลงทุนของท่านทำงานแทนท่านได้อย่างไรโดยที่ท่านยังคงมีเวลาให้กับบุคคลที่ท่านรัก

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) ตระหนักถึงความสำคัญในการศึกษาและคาดคะเนความต้องการของท่านที่พัฒนาเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และมีความมุ่งมั่นที่จะช่วยให้ท่านบรรลุถึงความต้องการเหล่านั้นเช่นเดียวกับความมุ่งมั่นของธนาคารฯที่มีมาตั้งแต่ครั้งที่เริ่มให้บริการแก่ลูกค้าเมื่อกว่า 150 ปีมาแล้วจนกระทั่งถึงทุกวันนี้

ในฐานะที่ปรึกษาด้านการเงินที่ท่านวางใจได้ ธนาคารฯ มีความยินดีในการนำเสนอชุดเอกสารเสริมความรู้เรื่องการลงทุนนี้แก่ท่าน เพื่อช่วยให้ท่านมีความรู้ความเข้าใจหลักพื้นฐานในการลงทุนและศึกษาเรียนรู้ว่าท่านจะเลือกลงทุนได้อย่างไรบ้าง พร้อมกับการให้คำแนะนำของนักวางแผนการเงินมืออาชีพผู้ใส่ใจของธนาคารฯ ธนาคารฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านจะสามารถเลือกสรรกลยุทธ์การบริหารการเงินที่จะเป็นผลดีแก่ท่านมากที่สุด

1120pximage

ความสามารถในการรับความเสี่ยง

ความเสี่ยงที่สูงกว่ามิได้หมายความว่าจะได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเสมอไป การลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงกว่าอาจมีความเป็นไปได้ที่จะได้รับผลตอบแทนมากกว่า แต่ด้วยความเสี่ยงในตัวเองที่มีอยู่สูงกว่า จึงมิได้เป็นการรับประกันว่าจะได้รับผลตอบแทนสูงทุกครั้งไป สิ่งที่สำคัญคือพึงระลึกไว้ว่า หากท่านต้องการได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนมากขึ้น ท่านก็ต้องสามารถรับความเสี่ยงที่สูงขึ้นในพอร์ตลงทุนที่ท่านเลือกด้วย

การกระจายความเสี่ยง

ท่านควรลงทุนในตราสารทางการเงินหลายๆ รูปแบบ เช่น เงินสด หุ้นตราสารหนี้ กองทุนรวม ฯลฯ และควรเลือกการลงทุนที่มีความเสี่ยงในระดับต่างๆ กัน เพื่อให้มีการชดเชยความเสี่ยงซึ่งกันและกัน และทำให้พอร์ตลงทุนของท่านมีเสถียรภาพ

เท่าที่ผ่านมา ยังไม่เคยปรากฏว่ามีสินค้าเพื่อการลงทุนประเภทใดที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดติดต่อกันหลายๆ ปี แผนภูมิข้างท้ายนี้เป็นการเรียงลำดับสินค้าเพื่อการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนจากมากที่สุดจนถึงน้อยที่สุด โดยเรียงลำดับจากบนลงล่าง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 จนถึง พ.ศ. 2556 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)

ระยะเวลาในการลงทุน

ระยะเวลาจะส่งผลต่อผลตอบแทนจากการลงทุนได้ใน 2 ลักษณะ คือ ระยะเวลาในการลงทุน และเวลาในตลาดการลงทุนอาจมีความผันผวนในระยะสั้น แต่ความผันผวนขึ้นลงนั้นมักจะคลี่คลายไปหากท่านถือครองการลงทุนไว้ให้นานขึ้น

1120pximage

การเฉลี่ยต้นทุน

วิธีการที่เหมาะสมอีกวิธีหนึ่งในการช่วยรักษาและเพิ่มพูนความมั่งคั่งของท่านอย่างสม่ำเสมอคือการใช้วิธีเฉลี่ยต้นทุน - ได้แก่การลงทุนด้วยเงินจำนวนเท่าๆ กันเป็นประจำ ด้วยวิธีนี้ ท่านจะไม่ต้องเสี่ยงกับการนำเงินก้อนโตไปลงทุนในภาวะที่ตลาดไม่เอื้ออำนวยโดยไม่คาดฝัน

1120pximage

พลังแห่งการทบต้น

เป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งที่นำมาใช้เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนสูงสุดคือการนำผลกำไรใดๆ ที่ได้รับกลับไปลงทุนอีกอย่างต่อเนื่อง วิธีนี้จะเป็นการทำให้เงินลงทุนของท่านเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ และในขณะเดียวกันผลตอบแทนจากการลงทุนของท่านก็จะสะสมเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเวลาผ่านไปเช่นกัน การนำเงินไปทบต้นจะช่วยทำให้เงินจำนวน น้อยๆ เติบโตขึ้นเป็นเงินก้อนโตได้ในระยะยาว

1120pximage

พลังแห่งการทบต้น (กรณีตัวอย่างของ จอห์น และ พอล)

1120pximage

การปรับพอร์ตลงทุนให้สมดุล

ความสม่ำเสมอเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องกระทำเพื่อให้มั่นใจได้ว่าพอร์ตลงทุนของท่านยังคงสอดคล้องเป็นไปตามระดับความเสี่ยงและผลตอบแทนที่ท่านต้องการ และเพื่อให้มั่นใจได้ว่าพอร์ตการลงทุนของท่านมีการจัดสรรอย่างสมดุลเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนตามเป้าหมายที่ท่านวางไว้

บริการของที่ปรึกษาด้านการเงินผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพที่มีคุณภาพน่าเชื่อถือจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในเรื่องนี้ ผู้เชี่ยวชาญนั้นสามารถติดตามความเคลื่อนไหวการลงทุนของท่าน และช่วยให้ท่านทราบว่าการลงทุนนั้นเป็นไปตามความคาดหวังหรือไม่ รวมทั้งช่วยแนะนำการลงทุนใหม่ๆ และปรับพอร์ตลงทุนเมื่อมีความจำเป็นอีกด้วย

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) ได้เป็นตัวแทนในการจัดจำหน่าย ให้กับ 10 บริษัทหลักทรัพย์ในประเทศไทย

for บริการด้านการลงทุน

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ สาขา ใกล้บ้านท่าน

Aberdeen บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนอเบอร์ดีน จำกัด Aberdeen Asset Management Company Limited
Kasikorn บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด Kasikorn Asset Management
Krungsri บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด Krungsri Asset Management Co., Ltd.
Krung Thai บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด Krung Thai Asset Management PCL.
Manulife บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนแมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด Manulife Asset Management
MFC บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด MFC Asset Management PLC
Tisco บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ จำกัด TISCO Asset Management Co., Ltd.
TMB บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำกัด TMB Asset Management Co., Ltd.
UOB บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด UOB Asset Management (Thailand) Co., Ltd.
SCB บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด SCB Asset Management Co., Ltd.

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลจากหนังสือชี้ชวนฯ ผลการดำเนินงานในอดีต และคู่มือทางภาษี ก่อนการตัดสินใจลงทุนด้วยตนเอง ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตไม่เป็นการรับประกันผลการดำเนินงานในอนาคต

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

Back to Top