การเปลี่ยนแปลงรหัสประจำตัวและรหัสผ่านของบริการ Online Banking

ธนาคารฯ จะมีการพัฒนาบริการ Online Banking ให้มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยมากขึ้น ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 เป็นต้นไป กรุณาเปลี่ยนแปลงรหัสประจำตัวและรหัสผ่านของท่านตามมาตรฐานใหม่ของธนาคาร

ข้อมูลสำคัญในการเปลี่ยนแปลงรหัสประจำตัวและรหัสผ่านของท่าน

1) หากท่านเข้าสู่ระบบตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 เป็นต้นไป ระบบจะให้ท่านระบุรหัสประจำตัวและรหัสผ่านใหม่ ซึ่งจะทำเพียงครั้งเดียวเท่านั้น

2) หลังจากที่ท่านเปลี่ยนแปลงรหัสประจำตัวดังกล่าวแล้ว รหัสนี้จะเป็นรหัสประจำตัวใหม่ของท่านในการเข้าสู่ระบบครั้งต่อไป

3) หลังจากที่ท่านเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านใหม่ของท่าน ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านของท่านได้โดยใช้เมนู “เปลี่ยนรหัสผ่าน” ในระบบ Online Banking ได้ตลอดเวลา

4) รหัสประจำตัวและรหัสผ่านของท่านจะต้องมีรายละเอียดดังนี้
      - รหัสประจำตัวของท่านจะต้องมีความยาวระหว่าง 8-16 ตัวอักษร
      - รหัสผ่านของท่านจะต้องมีความยาวระหว่าง 6-16 ตัวอักษร
      - เพื่อความปลอดภัย รหัสผ่านของท่านควรมีตัวอักษรผสมกับตัวเลข และตัวพิมพ์เล็กผสมกับตัวพิมพ์ใหญ่

5) ท่านสามารถใช้รหัสประจำตัวหรือรหัสผ่านเดิมของท่านได้ หากรหัสนั้นได้ถูกตั้งไว้ถูกต้องตามมาตรฐานใหม่


ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงรหัสประจำตัวและรหัสผ่าน

ขั้นที่ 1: เข้าสู่บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต Online Banking ตามปกติ

ขั้นที่ 2: กรอกรหัสประจำตัว และรหัสผ่านเดิมของท่าน

ขั้นที่ 3: หลังจากท่านเข้าสู่ระบบแล้ว ระบบจะนำท่านสู่หน้าการเปลี่ยนแปลงรหัสประจำตัวและรหัสผ่านใหม่

ขั้นที่ 4: กรุณากรอกรหัสประจำตัว และรหัสผ่านใหม่ ตามมาตรฐานความปลอดภัยใหม่

ขั้นที่ 5: ขอบคุณ! ท่านได้ทำการเปลี่ยนรหัสประจำตัว และรหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถใช้รหัสประจำตัว และรหัสผ่านใหม่นี้ ในการเข้าสู่ระบบครั้งต่อไป

ขั้นที่ 6: กรุณากรอกรหัสประจำตัว และรหัสผ่านใหม่เพื่อเข้าสู่ระบบ

ขั้นที่ 7: เข้าสู่ระบบเรียบร้อย