ตอบสนองทุกความต้องการ ด้านการเงินของท่าน

ตอบสนองทุกความต้องการ ด้านการเงินของท่าน

ไม่ว่าจะเป็นเพียงการทำธุรกรรมการเงินในแต่ละวันหรือการลงทุนระยะยาว เราจะนำเสนอทางเลือกชั้นเยี่ยมไว้ เพื่อช่วยตอบสนองความต้องการทางการเงินของท่าน

เพื่อเพิ่มพูนความมั่งคั่ง

เพื่อช่วยให้ท่านสามารถบรรลุเป้าหมายด้านการเงินของท่าน เรามีวิธีการที่เหมาะสมกับทุกสภาวะตลาด พร้อมคำตอบและผลิตภัณฑ์ไว้ให้ท่านเลือกพิจารณา ซึ่งจะช่วยตอบสนองความต้องการทางด้านการเงินของท่านในทุกช่วงสำคัญของชีวิต และในระดับความเสี่ยงที่ท่านยอมรับได้

ผู้จัดการลูกค้าสัมพันธ์ส่วนตัวของท่านพร้อมด้วยทีมบุคลากรที่ปรึกษาด้านการลงทุนและผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของธนาคารฯ จะทำให้ท่านมั่นใจว่า ท่านได้รับคำตอบเพื่อบริหารการเงินและการลงทุนที่ดีที่สุด จากผลิตภัณฑ์อันหลากหลายของธนาคารฯ ทั้งด้านเงินฝาก การลงทุน สินเชื่อบ้าน และการประกันชีวิต

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการลงทุนของท่าน ท่านจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีนโยบายการลงทุนที่ชาญฉลาด "กลยุทธ์การลงทุนส่วนหลักและส่วนเสริม (Core & Satellite Investment Strategy)" เป็นการลงทุนที่จัดสรรการลงทุน "ส่วนหลัก" ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การลงทุนในระยะยาว ในขณะที่การลงทุน "ส่วนเสริม" เป็นการลงทุนในระยะสั้นเพื่อแสวงหาการทำโอกาสเป็นครั้งคราวจากโอกาสที่มีในตลาด

เพื่อการทำธุรกรรมธนาคารอย่างสะดวกสบาย

ท่านจะสุขใจกับการใช้บริการบัญชีธนาคารโดยได้รับสิทธิประโยชน์มากมาย ทั้งการทำธุรกรรมได้อย่างเต็มรูปแบบ สิทธิพิเศษ และผลประโยชน์ตอบแทนที่สูงกว่า

สมาชิกบริการธนาคารพิเศษจะได้รับสิทธิจากบริการบัญชีเงินฝากทุกรูปแบบ

 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์และกระแสรายวัน
 • บัญชีเงินฝากประจำ
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์สกุลเงินต่างประเทศ
 • บัญชีเงินฝากประจำสกุลเงินต่างประเทศ

ต้องการดูรายละเอียดข้อความสำคัญ คลิกที่นี่
ข้อความสำคัญ
"หลากหลายทางเลือกพิเศษทางการเงิน" หมายถึงผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุน ท่านเป็นผู้เลือกตัดสินใจในการลงทุนด้วยตัวเอง แต่ท่านไม่ควรตัดสินใจลงทุน จนกว่าตัวกลางผู้ขายจะอธิบายให้ท่านเข้าใจว่า ผลิตภัณฑ์การลงทุนดังกล่าวมีความเหมาะสมกับท่าน ทั้งในเรื่องสถานะทางการเงิน ประสบการณ์การลงทุน และวัตถุประสงค์ในการลงทุน

คำประกาศความเสี่ยง
การลงทุนมีความเสี่ยง ราคาของหน่วยลงทุนมีโอกาสสูงขึ้นหรือลดลง รวมทั้งอาจเกิดภาวะขาดทุนได้ การลงทุนนั้นอาจสูญเปล่า และผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปนั้นกลับคืน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขในเอกสารชี้ชวนการลงทุนที่เกี่ยวข้องโดยละเอียด โดยเฉพาะอย่างยิ่งคำประกาศความเสี่ยง นโยบายการลงทุน ปัจจัยความเสี่ยง และตัวเลขผลประกอบการล่าสุด โดยผู้ลงทุนควรมั่นใจว่ามีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงความเสี่ยงในหลักทรัพย์การลงทุนที่ตนเลือกลงทุน และควรคำนึงถึงวัตถุประสงค์ในการลงทุนของตนเอง ตลอดจนระดับความเสี่ยงที่ตนยอมรับได้ ผู้ลงทุนไม่ควรใช้เพียงข้อมูลในเว็บไซต์นี้เพื่อตัดสินใจลงทุน แต่ควรขอคำแนะนำจากผู้เป็นมืออาชีพอิสระก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ใด ๆ
ข้อความบนหน้าเว็บไซต์นี้ มิได้มีการพิจารณาทบทวนโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดฟิวเจอร์ หรือหน่วยงานใดๆ ที่มีอำนาจกำกับดูแลในไทย

คำสงวนสิทธิ์
หน้าเว็บไซต์นี้จัดทำและนำเสนอโดยธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมใช้อ้างอิงเท่านั้น
หน้าเว็บไซต์นี้มิได้เป็นการเสนอ เชิญชวน หรือแนะนำให้บุคคลใดเข้าทำธุรกรรมใดที่มีการกล่าวถึงในที่นี้ หรือธุรกรรมอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน ทั้งมิได้เป็นการทำนายราคาขึ้นลงในอนาคต ที่อาจเป็นไปได้ของหลักทรัพย์ หรือเป็นการรับประกันใด ๆ ว่าราคาขึ้นลงในอนาคตดังกล่าวจะไม่สูงเกินกว่าที่ได้มีการยกตัวอย่างใด ๆ ในที่นี้ ทุกข้อมูลตัวเลขที่ปรากฏนั้นเป็นเพียงการยกตัวอย่างเท่านั้น

พอร์ตการลงทุนส่วนหลัก (Core investment portfolio)

พอร์ตการลงทุนส่วนหลักของท่าน ประกอบด้วยเครื่องมือที่จะช่วยบริหารการเงินของท่านให้เพิ่มพูนขึ้น ซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยให้ท่านบรรลุเป้าหมายการลงทุนในระยะยาว

 • ธนาคารฯจะเริ่มจากการสอบถามความต้องการด้านการเงินในระยะยาวของท่าน เช่น ท่านต้องการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือ ต้องการเก็บออมเพื่อการศึกษาแก่บุตรหลาน หรือเพื่อสะสมเงินไว้ใช้ยามเกษียณอายุ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าท่านจะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขตามไลฟ์สไตล์ของท่าน
 • ธนาคารฯ จะประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงของท่าน และนำเสนอแผนการเงินที่เหมาะสมและให้ผลประโยชน์สูงสุด เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของท่านได้มากที่สุดภายในระยะเวลาที่ท่านกำหนด
 • พอร์ตการลงทุนนี้เป็นการกระจายความเสี่ยงในสินทรัพย์อย่างมีวินัย โดยจะลงทุนในเงินฝาก, ตั๋วแลกเงิน, พันธบัตรและหุ้นกู้ที่มีระดับความน่าเชื่อถือสูง รวมทั้งลงทุนในกองทุนรวมต่าง ๆ ซึ่งรวมสินทรัพย์หลากหลายระดับไว้ด้วยกัน เช่น เงินสด ตราสารหนี้ และตราสารทุน เป็นต้น โดยกำหนดประเภทสินทรัพย์ตามโมเดลจัดสรรสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์ของธนาคารฯ (strategic asset allocation models) ซึ่งหากท่านมีความประสงค์เป็นอย่างอื่น เราก็จัดเสนอให้ท่านได้
พอร์ตการลงทุนส่วนเสริม (Satellite investment portfolio)

พอร์ตการลงทุนนี้เป็นการเสริมในส่วนหลัก โดยจะแสวงหาโอกาสในการทำกำไรซึ่งมักจะเป็นการลงทุนระยะสั้น

 • เมื่อท่านมีการปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์ด้านการเงินของท่าน ธนาคารจะคัดสรรโอกาสการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานภาพทางการเงินของท่าน ในระดับความเสี่ยงที่ท่านยอมรับได้
 • พอร์ตการลงทุนนี้ได้แก่การลงทุนในเงินฝากสกุลเงินต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์ที่มีอนุพันธ์ทางการเงินแฝง (structured products) และพันธบัตร เป็นต้น
พอร์ตคุ้มครองการลงทุน (Protection portfolio)

ธนาคารฯจะสรรหาแผนประกันชีวิตที่เหมาะสมเพื่อปกป้องสินทรัพย์ของท่าน เพื่อให้ท่านอุ่นใจว่าอนาคตของครอบครัวได้รับการคุ้มครองดูแล โดยจะมีทั้งแผนประกันภัยตลอดชีพ แบบสะสมทรัพย์ และแบบชั่วระยะเวลาหรือเฉพาะกาล ซึ่งจะให้ทั้งผลประโยชน์ตอบแทนและความคุ้มครอง

ภาพแสดงการจัดพอร์ตการลงทุนที่สมดุล

พอร์ตคุ้มครองการลงทุน (Protection portfolio)

ท่านจะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารตลอดเวลา

ท่านจะได้รับรายงานข้อมูลเกี่ยวกับตลาดการลงทุนและข้อมูลความเคลื่อนไหวปัจจุบัน ส่งตรงถึงอีเมลของท่านเป็นประจำ เพื่อให้ท่านทราบถึงภาพรวมของตลาดอย่างทันเหตุการณ์อยู่ตลอดเวลา รายงานเหล่านี้ได้แก่ รายงานสภาพการณ์ตลาดรายสัปดาห์ การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บทวิเคราะห์สภาพตลาดรายไตรมาส ตลอดจนรายงานเรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

ท่านจะได้รับเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ ซึ่งธนาคารฯ ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนชั้นแนวหน้าจัดขึ้น เพื่อให้ท่านมองเห็นภาพตลาดได้กว้างและชัดเจนขึ้น รวมทั้งรับทราบข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับแนวโน้มและพัฒนาการของตลาด

การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

ไม่ว่าท่านจะเป็นนักลงทุนผู้มีประสบการณ์หรือนักลงทุนหน้าใหม่ เราก็ให้ความสำคัญแก่ท่านเท่าเทียมกัน เพื่อช่วยให้ท่านได้เงินกู้ยืมที่เหมาะสม และช่วยสนับสนุนให้ท่านได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากการลงทุนในที่อยู่อาศัย

จากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ท่านจะได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษที่จัดสรรเพื่อท่านโดยเฉพาะ ซึ่งจะช่วยให้ท่านใช้เงินเพื่อโอกาสในการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และทันเหตุการณ์

 • อนุมัติคำขอรวดเร็วผ่านช่องทางพิเศษ
 • ไม่ยุ่งยากในการทำเอกสาร
 • แผนสินเชื่อบ้านพร้อมประกันภัยเพื่อคุ้มครองชีวิตของท่าน

ผู้จัดการลูกค้าสัมพันธ์และผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ของธนาคารฯ สามารถให้คำแนะนำเพื่อช่วยให้ท่านตัดสินใจเลือกแผนสินเชื่อบ้านที่เหมาะสม ตรงกับความต้องการของท่านมากที่สุด เช่น สินเชื่อบ้านมอร์เกจวัน และสินเชื่อบ้านมอร์เกจลิงค์ เป็นต้น

บัตร ATM ที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร

บัตร ATM ที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร

บัตร ATM จากบริการธนาคารพิเศษมอบทั้งบริการ สิทธิพิเศษ และผลตอบแทนอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้สมกับสถานภาพความเป็นบุคคลพิเศษของท่าน

บัตร ATM จากบริการธนาคารพิเศษที่ออกแบบมาโดยเฉพาะนี้ เป็นบัตรสำคัญที่ท่านสามารถใช้บริการของธนาคารได้ทั่วโลก ไม่เพียงแต่ท่านจะสามารถใช้บริการได้ที่ทุกศูนย์บริการธนาคารพิเศษทุกแห่ง และทุกสาขาธนาคารฯเท่านั้น แต่ท่านยังสามารถเข้าถึงบัญชีธนาคารของท่านได้ไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกประเทศ

นอกจากนี้ ท่านยังสามารถเบิกถอนเงินสดจากเครือข่ายวีซ่าได้ทั่วโลก โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม

ดูเพิ่มเติม »

Back to Top