ท่านกำลังออกจากเว็บไซต์ของธนาคาร

ลิงค์นี้จะเชื่อมต่อท่านไปยังเว็บไซต์อื่นซึ่งมิได้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“เว็บไซต์ภายนอก”) การที่ท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์ภายนอกถือว่าท่านเป็นผู้ยอมรับความเสี่ยงแต่เพียงผู้เดียว และต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของเว็บไซต์ภายนอกนั้น ๆ รวมทั้งข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรักษาข้อมูลความลับ ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล และความปลอดภัยของข้อมูล

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) มิได้เป็นผู้รับประกัน ให้คำรับรอง หรือทำข้อตกลง รวมถึงมิได้ยอมรับ แนะนำ หรือให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับเนื้อหาสาระบนเว็บไซต์ภายนอกแต่ประการใด

นอกเหนือจากข้อกำหนดต่าง ๆ ที่มีระบุไว้แล้วใน ข้อความสำคัญ-คำบอกกล่าวทางกฎหมาย ของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) นั้น ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ยังจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดในส่วนที่เกี่ยวกับเนื้อหาสาระหรือผลอันเนื่องมาจากการเข้าใช้งานเว็บไซต์ภายนอกแต่ประการใดทั้งสิ้น รวมตลอดถึงกรณีการเกิดไวรัสคอมพิวเตอร์ใด ๆ หรือการที่ระบบไม่สามารถใช้งานได้อันเกี่ยวเนื่องจากการเข้าใช้งานเว็บไซต์ภายนอก

กรณีมีความไม่สอดคล้องกันระหว่างข้อกำหนดที่ระบุไว้ในที่นี้ และ ข้อความสำคัญ-คำบอกกล่าวทางกฎหมาย ของธนาคารฯ รวมทั้งข้อกำหนดของเว็บไซต์ภายนอก ให้ถือเอาข้อกำหนดในที่นี้ และ ข้อความสำคัญ-คำบอกกล่าวทางกฎหมาย ของธนาคารฯ เป็นเกณฑ์บังคับใช้ในการตีความ

หากท่านคลิก "ดำเนินการต่อ" ถือว่าท่านให้คำยืนยันว่าได้อ่านและตกลงยอมรับข้อกำหนดที่ระบุไว้ในที่นี้ รวมถึงที่ระบุไว้ใน ข้อความสำคัญ-คำบอกกล่าวทางกฎหมาย ของธนาคารฯ แล้ว

การที่ท่านคลิกปุ่ม "ดำเนินการ" ให้ถือว่า ท่านได้อ่านและยอมรับข้อกำหนด และข้อความสำคัญนี้แล้ว

ท่านกำลังออกจากเว็บไซต์ของธนาคาร

ลิงค์นี้จะเชื่อมต่อท่านไปยังเว็บไซต์อื่นซึ่งมิได้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“เว็บไซต์ภายนอก”) การที่ท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์ภายนอกถือว่าท่านเป็นผู้ยอมรับความเสี่ยงแต่เพียงผู้เดียว และต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของเว็บไซต์ภายนอกนั้น ๆ รวมทั้งข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรักษาข้อมูลความลับ ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล และความปลอดภัยของข้อมูล

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) มิได้เป็นผู้รับประกัน ให้คำรับรอง หรือทำข้อตกลง รวมถึงมิได้ยอมรับ แนะนำ หรือให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับเนื้อหาสาระบนเว็บไซต์ภายนอกแต่ประการใด

นอกเหนือจากข้อกำหนดต่าง ๆ ที่มีระบุไว้แล้วใน ข้อความสำคัญ-คำบอกกล่าวทางกฎหมาย ของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) นั้น ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ยังจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดในส่วนที่เกี่ยวกับเนื้อหาสาระหรือผลอันเนื่องมาจากการเข้าใช้งานเว็บไซต์ภายนอกแต่ประการใดทั้งสิ้น รวมตลอดถึงกรณีการเกิดไวรัสคอมพิวเตอร์ใด ๆ หรือการที่ระบบไม่สามารถใช้งานได้อันเกี่ยวเนื่องจากการเข้าใช้งานเว็บไซต์ภายนอก

กรณีมีความไม่สอดคล้องกันระหว่างข้อกำหนดที่ระบุไว้ในที่นี้ และ ข้อความสำคัญ-คำบอกกล่าวทางกฎหมาย ของธนาคารฯ รวมทั้งข้อกำหนดของเว็บไซต์ภายนอก ให้ถือเอาข้อกำหนดในที่นี้ และ ข้อความสำคัญ-คำบอกกล่าวทางกฎหมาย ของธนาคารฯ เป็นเกณฑ์บังคับใช้ในการตีความ

หากท่านคลิก "ดำเนินการต่อ" ถือว่าท่านให้คำยืนยันว่าได้อ่านและตกลงยอมรับข้อกำหนดที่ระบุไว้ในที่นี้ รวมถึงที่ระบุไว้ใน ข้อความสำคัญ-คำบอกกล่าวทางกฎหมาย ของธนาคารฯ แล้ว

การที่ท่านคลิกปุ่ม "ดำเนินการ" ให้ถือว่า ท่านได้อ่านและยอมรับข้อกำหนด และข้อความสำคัญนี้แล้ว

ท่านกำลังออกจากเว็บไซต์ของธนาคาร

ลิงค์นี้จะเชื่อมต่อท่านไปยังเว็บไซต์อื่นซึ่งมิได้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“เว็บไซต์ภายนอก”) การที่ท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์ภายนอกถือว่าท่านเป็นผู้ยอมรับความเสี่ยงแต่เพียงผู้เดียว และต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของเว็บไซต์ภายนอกนั้น ๆ รวมทั้งข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรักษาข้อมูลความลับ ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล และความปลอดภัยของข้อมูล

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) มิได้เป็นผู้รับประกัน ให้คำรับรอง หรือทำข้อตกลง รวมถึงมิได้ยอมรับ แนะนำ หรือให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับเนื้อหาสาระบนเว็บไซต์ภายนอกแต่ประการใด

นอกเหนือจากข้อกำหนดต่าง ๆ ที่มีระบุไว้แล้วใน ข้อความสำคัญ-คำบอกกล่าวทางกฎหมาย ของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) นั้น ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ยังจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดในส่วนที่เกี่ยวกับเนื้อหาสาระหรือผลอันเนื่องมาจากการเข้าใช้งานเว็บไซต์ภายนอกแต่ประการใดทั้งสิ้น รวมตลอดถึงกรณีการเกิดไวรัสคอมพิวเตอร์ใด ๆ หรือการที่ระบบไม่สามารถใช้งานได้อันเกี่ยวเนื่องจากการเข้าใช้งานเว็บไซต์ภายนอก

กรณีมีความไม่สอดคล้องกันระหว่างข้อกำหนดที่ระบุไว้ในที่นี้ และ ข้อความสำคัญ-คำบอกกล่าวทางกฎหมาย ของธนาคารฯ รวมทั้งข้อกำหนดของเว็บไซต์ภายนอก ให้ถือเอาข้อกำหนดในที่นี้ และ ข้อความสำคัญ-คำบอกกล่าวทางกฎหมาย ของธนาคารฯ เป็นเกณฑ์บังคับใช้ในการตีความ

หากท่านคลิก "ดำเนินการต่อ" ถือว่าท่านให้คำยืนยันว่าได้อ่านและตกลงยอมรับข้อกำหนดที่ระบุไว้ในที่นี้ รวมถึงที่ระบุไว้ใน ข้อความสำคัญ-คำบอกกล่าวทางกฎหมาย ของธนาคารฯ แล้ว

การที่ท่านคลิกปุ่ม "ดำเนินการ" ให้ถือว่า ท่านได้อ่านและยอมรับข้อกำหนด และข้อความสำคัญนี้แล้ว

รายละเอียดโปรโมชั่น

สิทธิพิเศษเฉพาะบัตรเครดิตสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ที่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับสากล
the good life

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
 • ส่วนลด 5% ค่ายา สำหรับผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน (ยกเว้นยารายการพิเศษ)
 • โทร. 0 2625 9000
 • วันนี้ – 31 ธ.ค. 59

the good life

โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
 • ส่วนลด 5% ค่ายา สำหรับผู้ป่วยนอก
 • ส่วนลด 5% ค่าห้อง ค่ายา สำหรับผู้ป่วยใน (ยกเว้นยารายการพิเศษ)
 • โทร. 0 2675 5000
 • วันนี้ – 31 ธ.ค. 59

the good life

โรงพยาบาลนนทเวช
 • ส่วนลด 5% ค่าห้อง ค่ายา สำหรับผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน (ยกเว้นค่ายาพิเศษบางรายการ)
 • ส่วนลด 10% แพ็คเกจตรวจสุขภาพประจำปีของโรงพยาบาล
 • โทร. 0 2596 7888
 • วันนี้ – 31 ม.ค. 60

the good life

โรงพยาบาลวิภาวดี
 • ส่วนลด 5% ค่าห้อง ค่ายา สำหรับผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน (ยกเว้นยารายการพิเศษ)
 • ส่วนลด 15% แพ็คเกจตรวจสุขภาพ “Health Screening Program” ทุกโปรแกรม
 • โทร. 0 2561 1111
 • วันนี้ – 31 ม.ค. 60

the good life

โรงพยาบาลไทยนครินทร์
 • ส่วนลด 5% ค่าห้อง ค่ายา (ยกเว้นยารายการพิเศษ)
 • โทร. 0 2361 2727
 • วันนี้ – 31 ม.ค. 60

the good life

โรงพยาบาลนครธน
 • ส่วนลด 5% ค่าห้อง ค่ายา สำหรับผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน (ยกเว้นยารายการพิเศษ)
 • ส่วนลด 20% เมื่อใช้บริการสปา ที่ศูนย์นครธนการแพทย์แผนไทย - จีน (เฉพาะนวดบำบัดน้ำมัน)
 • โทร. 0 2450 9999
 • วันนี้ – 31 ธ.ค. 59

the good life

โรงพยาบาลพระราม 9
 • ส่วนลด 5% ค่ายา (ยกเว้น ยารายการพิเศษ)
 • ส่วนลด 10% ค่าห้อง สำหรับผู้ป่วยใน (ยกเว้นห้อง ICU, CCU)
 • โทร. 0 2202 9999
 • วันนี้ – 31 ธ.ค. 59

the good life

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
 • ส่วนลด 10% ค่าห้อง ค่ายา สำหรับผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก (ยกเว้นยานอกระบบ)
 • ส่วนลด 10% ทันตกรรม ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน
 • โทร. 0 2877 1111 หรือ 1745
 • วันนี้ – 31 ม.ค. 60

the good life

โรงพยาบาลปิยะเวท
 • ส่วนลด 10% ค่าห้อง สำหรับผู้ป่วยใน (ยกเว้น ค่าอาหาร ค่าบริการโรงพยาบาลและบริการพยาบาล)
 • ส่วนลด 5% ค่ายา สำหรับผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน (ยกเว้น ยารายการพิเศษ)
  ส่วนลด 50% โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี ชาย / หญิง “Standard Chartered Health Check 2016”
 • โทร. 0 2625 6555
 • วันนี้ – 31 ม.ค. 60

the good life

โรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม
 • ส่วนลด 10% ค่าห้อง สำหรับผู้ป่วยใน
 • ส่วนลด 5% ค่ายา สำหรับผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
 • โปรแกรมตรวจสุขภาพสุดคุ้ม 21 รายการ 10,340 บาท เหลือ 4,300 บาท
 • โทร. 0 2441 6999
 • วันนี้ – 31 ม.ค. 60

the good life

โรงพยาบาลธนบุรี
 • ส่วนลด 5% ค่าห้อง ค่ายา สำหรับผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน (ยกเว้นเคมีบำบัด)
 • ส่วนลด 10% โปรแกรมตรวจสุขภาพ รายการ 1 – 6 (ยกเว้นค่าแพทย์ ค่ายา)
 • โทร. 0 2487 2000 สายด่วน 1645
 • วันนี้ – 31 ม.ค. 60

the good life

พาธแล็บ ศูนย์ตรวจสุขภาพ
 • ส่วนลด 30% โปรแกรมตรวจสุขภาพทุกรายการ (ยกเว้น HDS และโปรแกรมก่อนแต่งงาน)
  โทร. 0 2619 2288
  วันนี้ – 31 ม.ค. 60

1120pximage

ค้นหาโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ที่นี่

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารฯ และโรงพยาบาลกำหนด
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลด และรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • ธนาคารฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือความรับผิดชอบในการให้บริการของโรงพยาบาล หากมีข้อสงสัยใดๆ กรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรง
 • ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะบัตรเครดิตสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดที่ออกโดยธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรณีที่การส่งเสริมการขายนี้ขัดหรือแย้งหรือไม่สอดคล้องกับกฎหมาย ประกาศ และ/หรือนโยบายของหน่วยงานกำกับใดๆ ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกรายการได้
 • กรณีมีข้อพิพาท หรือโต้แย้งคำตัดสินของธนาคารฯ ถือเป็นที่สุด
 • ในกรณีข้อกำหนดเงื่อนไขนี้ได้จัดทำขี้นเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้ใช้ภาษาไทยบังคับเป็นสำคัญ

Back to Top