ท่านกำลังออกจากเว็บไซต์ของธนาคาร

ลิงค์นี้จะเชื่อมต่อท่านไปยังเว็บไซต์อื่นซึ่งมิได้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“เว็บไซต์ภายนอก”) การที่ท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์ภายนอกถือว่าท่านเป็นผู้ยอมรับความเสี่ยงแต่เพียงผู้เดียว และต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของเว็บไซต์ภายนอกนั้น ๆ รวมทั้งข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรักษาข้อมูลความลับ ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล และความปลอดภัยของข้อมูล

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) มิได้เป็นผู้รับประกัน ให้คำรับรอง หรือทำข้อตกลง รวมถึงมิได้ยอมรับ แนะนำ หรือให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับเนื้อหาสาระบนเว็บไซต์ภายนอกแต่ประการใด

นอกเหนือจากข้อกำหนดต่าง ๆ ที่มีระบุไว้แล้วใน ข้อความสำคัญ-คำบอกกล่าวทางกฎหมาย ของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) นั้น ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ยังจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดในส่วนที่เกี่ยวกับเนื้อหาสาระหรือผลอันเนื่องมาจากการเข้าใช้งานเว็บไซต์ภายนอกแต่ประการใดทั้งสิ้น รวมตลอดถึงกรณีการเกิดไวรัสคอมพิวเตอร์ใด ๆ หรือการที่ระบบไม่สามารถใช้งานได้อันเกี่ยวเนื่องจากการเข้าใช้งานเว็บไซต์ภายนอก

กรณีมีความไม่สอดคล้องกันระหว่างข้อกำหนดที่ระบุไว้ในที่นี้ และ ข้อความสำคัญ-คำบอกกล่าวทางกฎหมาย ของธนาคารฯ รวมทั้งข้อกำหนดของเว็บไซต์ภายนอก ให้ถือเอาข้อกำหนดในที่นี้ และ ข้อความสำคัญ-คำบอกกล่าวทางกฎหมาย ของธนาคารฯ เป็นเกณฑ์บังคับใช้ในการตีความ

หากท่านคลิก "ดำเนินการต่อ" ถือว่าท่านให้คำยืนยันว่าได้อ่านและตกลงยอมรับข้อกำหนดที่ระบุไว้ในที่นี้ รวมถึงที่ระบุไว้ใน ข้อความสำคัญ-คำบอกกล่าวทางกฎหมาย ของธนาคารฯ แล้ว

การที่ท่านคลิกปุ่ม "ดำเนินการ" ให้ถือว่า ท่านได้อ่านและยอมรับข้อกำหนด และข้อความสำคัญนี้แล้ว

ท่านกำลังออกจากเว็บไซต์ของธนาคาร

ลิงค์นี้จะเชื่อมต่อท่านไปยังเว็บไซต์อื่นซึ่งมิได้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“เว็บไซต์ภายนอก”) การที่ท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์ภายนอกถือว่าท่านเป็นผู้ยอมรับความเสี่ยงแต่เพียงผู้เดียว และต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของเว็บไซต์ภายนอกนั้น ๆ รวมทั้งข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรักษาข้อมูลความลับ ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล และความปลอดภัยของข้อมูล

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) มิได้เป็นผู้รับประกัน ให้คำรับรอง หรือทำข้อตกลง รวมถึงมิได้ยอมรับ แนะนำ หรือให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับเนื้อหาสาระบนเว็บไซต์ภายนอกแต่ประการใด

นอกเหนือจากข้อกำหนดต่าง ๆ ที่มีระบุไว้แล้วใน ข้อความสำคัญ-คำบอกกล่าวทางกฎหมาย ของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) นั้น ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ยังจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดในส่วนที่เกี่ยวกับเนื้อหาสาระหรือผลอันเนื่องมาจากการเข้าใช้งานเว็บไซต์ภายนอกแต่ประการใดทั้งสิ้น รวมตลอดถึงกรณีการเกิดไวรัสคอมพิวเตอร์ใด ๆ หรือการที่ระบบไม่สามารถใช้งานได้อันเกี่ยวเนื่องจากการเข้าใช้งานเว็บไซต์ภายนอก

กรณีมีความไม่สอดคล้องกันระหว่างข้อกำหนดที่ระบุไว้ในที่นี้ และ ข้อความสำคัญ-คำบอกกล่าวทางกฎหมาย ของธนาคารฯ รวมทั้งข้อกำหนดของเว็บไซต์ภายนอก ให้ถือเอาข้อกำหนดในที่นี้ และ ข้อความสำคัญ-คำบอกกล่าวทางกฎหมาย ของธนาคารฯ เป็นเกณฑ์บังคับใช้ในการตีความ

หากท่านคลิก "ดำเนินการต่อ" ถือว่าท่านให้คำยืนยันว่าได้อ่านและตกลงยอมรับข้อกำหนดที่ระบุไว้ในที่นี้ รวมถึงที่ระบุไว้ใน ข้อความสำคัญ-คำบอกกล่าวทางกฎหมาย ของธนาคารฯ แล้ว

การที่ท่านคลิกปุ่ม "ดำเนินการ" ให้ถือว่า ท่านได้อ่านและยอมรับข้อกำหนด และข้อความสำคัญนี้แล้ว

ท่านกำลังออกจากเว็บไซต์ของธนาคาร

ลิงค์นี้จะเชื่อมต่อท่านไปยังเว็บไซต์อื่นซึ่งมิได้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“เว็บไซต์ภายนอก”) การที่ท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์ภายนอกถือว่าท่านเป็นผู้ยอมรับความเสี่ยงแต่เพียงผู้เดียว และต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของเว็บไซต์ภายนอกนั้น ๆ รวมทั้งข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรักษาข้อมูลความลับ ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล และความปลอดภัยของข้อมูล

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) มิได้เป็นผู้รับประกัน ให้คำรับรอง หรือทำข้อตกลง รวมถึงมิได้ยอมรับ แนะนำ หรือให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับเนื้อหาสาระบนเว็บไซต์ภายนอกแต่ประการใด

นอกเหนือจากข้อกำหนดต่าง ๆ ที่มีระบุไว้แล้วใน ข้อความสำคัญ-คำบอกกล่าวทางกฎหมาย ของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) นั้น ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ยังจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดในส่วนที่เกี่ยวกับเนื้อหาสาระหรือผลอันเนื่องมาจากการเข้าใช้งานเว็บไซต์ภายนอกแต่ประการใดทั้งสิ้น รวมตลอดถึงกรณีการเกิดไวรัสคอมพิวเตอร์ใด ๆ หรือการที่ระบบไม่สามารถใช้งานได้อันเกี่ยวเนื่องจากการเข้าใช้งานเว็บไซต์ภายนอก

กรณีมีความไม่สอดคล้องกันระหว่างข้อกำหนดที่ระบุไว้ในที่นี้ และ ข้อความสำคัญ-คำบอกกล่าวทางกฎหมาย ของธนาคารฯ รวมทั้งข้อกำหนดของเว็บไซต์ภายนอก ให้ถือเอาข้อกำหนดในที่นี้ และ ข้อความสำคัญ-คำบอกกล่าวทางกฎหมาย ของธนาคารฯ เป็นเกณฑ์บังคับใช้ในการตีความ

หากท่านคลิก "ดำเนินการต่อ" ถือว่าท่านให้คำยืนยันว่าได้อ่านและตกลงยอมรับข้อกำหนดที่ระบุไว้ในที่นี้ รวมถึงที่ระบุไว้ใน ข้อความสำคัญ-คำบอกกล่าวทางกฎหมาย ของธนาคารฯ แล้ว

การที่ท่านคลิกปุ่ม "ดำเนินการ" ให้ถือว่า ท่านได้อ่านและยอมรับข้อกำหนด และข้อความสำคัญนี้แล้ว

ท่านกำลังออกจากเว็บไซต์ของธนาคาร

ลิงค์นี้จะเชื่อมต่อท่านไปยังเว็บไซต์อื่นซึ่งมิได้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“เว็บไซต์ภายนอก”) การที่ท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์ภายนอกถือว่าท่านเป็นผู้ยอมรับความเสี่ยงแต่เพียงผู้เดียว และต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของเว็บไซต์ภายนอกนั้น ๆ รวมทั้งข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรักษาข้อมูลความลับ ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล และความปลอดภัยของข้อมูล

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) มิได้เป็นผู้รับประกัน ให้คำรับรอง หรือทำข้อตกลง รวมถึงมิได้ยอมรับ แนะนำ หรือให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับเนื้อหาสาระบนเว็บไซต์ภายนอกแต่ประการใด

นอกเหนือจากข้อกำหนดต่าง ๆ ที่มีระบุไว้แล้วใน ข้อความสำคัญ-คำบอกกล่าวทางกฎหมาย ของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) นั้น ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ยังจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดในส่วนที่เกี่ยวกับเนื้อหาสาระหรือผลอันเนื่องมาจากการเข้าใช้งานเว็บไซต์ภายนอกแต่ประการใดทั้งสิ้น รวมตลอดถึงกรณีการเกิดไวรัสคอมพิวเตอร์ใด ๆ หรือการที่ระบบไม่สามารถใช้งานได้อันเกี่ยวเนื่องจากการเข้าใช้งานเว็บไซต์ภายนอก

กรณีมีความไม่สอดคล้องกันระหว่างข้อกำหนดที่ระบุไว้ในที่นี้ และ ข้อความสำคัญ-คำบอกกล่าวทางกฎหมาย ของธนาคารฯ รวมทั้งข้อกำหนดของเว็บไซต์ภายนอก ให้ถือเอาข้อกำหนดในที่นี้ และ ข้อความสำคัญ-คำบอกกล่าวทางกฎหมาย ของธนาคารฯ เป็นเกณฑ์บังคับใช้ในการตีความ

หากท่านคลิก "ดำเนินการต่อ" ถือว่าท่านให้คำยืนยันว่าได้อ่านและตกลงยอมรับข้อกำหนดที่ระบุไว้ในที่นี้ รวมถึงที่ระบุไว้ใน ข้อความสำคัญ-คำบอกกล่าวทางกฎหมาย ของธนาคารฯ แล้ว

การที่ท่านคลิกปุ่ม "ดำเนินการ" ให้ถือว่า ท่านได้อ่านและยอมรับข้อกำหนด และข้อความสำคัญนี้แล้ว

รายละเอียดโปรโมชั่น

โปรโมชั่นสุดคุ้ม เมื่อบินกับ Korean Air และใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด

คุ้มที่ 1

รับเครดิตเงินคืน 250 บาท เมื่อซื้อตั๋วเครื่องบิน 10,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป ที่ Koreanair.com
SMS รับสิทธิ์ พิมพ์ KR เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งมาที่ 4806026 (3 บาท/SMS)
จองซื้อ 14 ธ.ค. 58 – 29 ก.พ. 59 เดินทางได้ตั้งแต่ 14 ธ.ค. 58 – 30 มิ.ย. 59

คลิกจองที่นี่

คุ้มที่ 2

พัก 3 คืน จ่าย 2 คืน ที่โรงแรมเครือ AccorHotels Korea ที่ร่วมรายการ
สำรองห้องพักได้ที่ http://on.sc.com/accorKA
จองซื้อ 14 ธ.ค. 58 – 29 ก.พ. 59 เข้าพักได้ที่ 14 ธ.ค. 58 – 31 มี.ค. 59

คลิกจองที่นี่

คุ้มที่ 3

ลุ้นเป็นผู้โชคดี รับตั๋วเครื่องบิน
รางวัลที่ 1 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ-โซล ชั้นประหยัด 2 ที่นั่ง
รางวัลที่ 2 ห้องพัก 2 คืน ที่โรงแรมโนโวเทล โซล หรือปูซาน
และรางวัลอื่นๆ อีกรวม 16 รางวัล

วันนี้ – 29 ก.พ. 16

1120pximage

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน

 1. รับเครดิตเงินคืน 250 บาท จากยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตทุกๆ 10,000 บาท/เซลล์สลิปที่ www.Koreanair.com ระหว่างวันที่ 14 ธ.ค. 58 ถึงวันที่ 29 ก.พ. 59
 2. จำกัดการรับเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 500 บาท/หมายเลขบัตร/เดือน
 3. เฉพาะสมาชิกบัตรฯที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์ทาง SMS ตามวิธีการที่กำหนดข้างต้น ภายในวันที่ 14 ธ.ค. 58 ถึงวันที่ 29 ก.พ. 59 เท่านั้น การลงทะเบียนจะสมบูรณ์เมื่อได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนทาง SMS และโปรดเก็บ SMS ที่ตอบกลับไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงต่อไป
 4. เงินคืนจะคำนวณจากยอดการใช้จ่ายสูงสุดเพียงอัตราเดียว
 5. เงินคืนจะคำนวณจากยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตจากหมายเลขบัตรเดียวกัน โดยไม่นับรวมยอดใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้า/บริการในภายหลังหรือถูกยกเลิก
 6. เงินคืนดังกล่าวจะโอนเข้าในบัญชีบัตรเครดิตของบัตรหลักภายใน 60 วันนับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย เพื่อจะหักออกจากจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามที่ปรากฎในใบแจ้งหนี้บัญชีบัตรเครดิต
 7. ยอดการใช้จ่ายของบัตรเสริมจะนับรวมเข้ากับยอดใช้จ่ายของบัตรหลักเพื่อจะได้รับสิทธิ์ตามเงื่อนไขของรายการนี้
 8. สมาชิกบัตรฯที่จะมีสิทธิ์ได้รับเงินคืนจะต้องยังคงมีสภาพเป็นสมาชิกบัตรเครดิตและไม่ได้ผิดนัดชำระเงินใดๆตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้จนถึงวันที่ธนาคารฯทำการมอบเงินคืน
 9. เงินคืนไม่สามารถโอนสิทธิ์หรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้

เงื่อนไขการจองโรงแรม

 1. พัก 3 คืนจ่ายเพียง 2 คืนสำหรับโรงแรมในเครือ AccorHotels ที่เกาหลีใต้ เมื่อจองตั๋วเครื่องบินผ่าน Koreanair.com และจองห้องพักที่เว็บไซต์ http://on.sc.com/accorKA และชำระเงินด้วยบัตรเครดิตสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดเท่านั้น
 2. โปรโมชั่นนี้สำหรับการเข้าพักต่อเนื่อง 3 คืนติดกันเท่านั้น และต้องเป็นการสำรองห้องพักล่วงหน้า
 3. การจองห้องพักขึ้นอยู่กับจำนวนห้องว่างของโรงแรม
 4. ราคาห้องพักต่อคืนจะเป็นราคา Best Unrestricted Rate บนเว็บไซต์ สำหรับคืนที่ได้รับฟรี ราคาที่แสดงบนหน้าเว็บไซต์จะเป็นราคาส่วนลดคืนละ 33.33%
 5. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ยกเลิก วันเข้าพักหลังจากการจอง และไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆได้
 6. สมาชิก Le Club AccorHotels จะได้รับคะแนนสะสมตามปกติ

เงื่อนไขการจับรางวัล

 1. สมาชิกบัตรฯที่มีสิทธิ์ร่วมจับรางวัลจะต้องมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดที่เว็บไซต์ www.Koreanair.com หรือ แอพพลิเคชั่น Korean Air บนมือถือ สำหรับการซื้อตั๋วเครื่องบินจากประเทศไทยไปยังประเทศใดก็ได้ ที่สามารถจองผ่านเว็บไซต์ (1 ผู้ซื้อ/ 1 สิทธิ์)
 2. ระยะเวลาในการซื้อตั๋ว 14 ธ.ค. 58-29 ก.พ. 59 และเดินทางตั้งแต่ 14 ธ.ค. 58-30 มิ.ย. 59
 3. รางวัลในการจับสลากมีดังนี้
  รางวัลที่ 1 – ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ประเทศไทย-กรุงโซล ชั้นประหยัด จำนวน 2 ที่นั่ง 1 รางวัล มูลค่า 16,500 บาทต่อที่นั่ง รวมมูลค่า 33,000 บาท
  รางวัลที่ 2 – ห้องพักโรงแรมโนโวเทล โซลหรือปูซาน จำนวน 2 คืน 1 รางวัล มูลค่า 23,500 บาท
  รางวัลที่ 3 – ที่ใส่นามบัตร Mont Blanc 1 รางวัล มูลค่า 5,415 บาท
  รางวัลที่ 4 – แบบจำลองเครื่องบิน Korean Air 3 รางวัล มูลค่า 1,270 บาท
  รางวัลที่ 5 – แผ่นแม่เหล็กรูปครื่องบิน Korean Air 10 รางวัล มูลค่า 225 บาท
 4. สมาชิกบัตรฯที่มีสิทธิ์ร่วมจับรางวัลจะต้องเป็นสมาชิกบัตร SKYPASS ของ Korean Air
 5. สมาชิกบัตรฯจะต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์โดยการคลิ๊กที่หน้า offer page และกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน
 6. สถานที่จับรางวัล ได้แก่ Korean Air Office โดยจะทำการจับรางวัลในวันที่ 31 มี.ค. 59
 7. รายชื่อผู้ได้รับรางวัลจะประกาศบนเว็บไซต์ www.Koreanair.com และเฟสบุ๊ค Korean Air ภายในวันอังคารที่ 31 มี.ค. 59
 8. ผู้ได้รับรางวัลจะต้องติดต่อกลับที่ Korean Air ภายใน 7 วันหลังจากวันที่ประกาศ เพื่อแจ้งรายละเอียดและขอรับรางวัลด้วยตนเอง หากพ้นกำหนดดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ และ Korean Air จะจับรางวัลเพื่อหาผู้โชคดีคนใหม่
 9. Korean Air ขอสงวนสิทธิ์ในการจับรางวัลสำรองไว้ ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนด
 10. ผู้ได้รับรางวัลต้องเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของมูลค่าของรางวัล โดยต้องนำเงินสดมาชำระในวันที่รับของรางวัล
 11. เงื่อนไขของรางวัลบัตรโดยสารตามรายการส่งเสริมการขายนี้ เป็นไปตามที่ Korean Air กำหนด
 12. เงื่อนไขของรางวัลห้องพักตามรายการส่งเสริมการขายนี้ เป็นไปตามที่ AccorHotels กำหนด
 13. รางวัลบัตรโดยสารไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเส้นทางได้ ไม่สามารถทำการโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น ไม่สามารถคืน ซื้อขาย หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ ผู้ได้รับรางวัลจะต้องชำระค่าภาษีสนามบิน ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าธรรมเนียม และภาษี (ถ้ามี) ของบัตรโดยสารที่เกิดขึ้น ณ วันที่ทำการออกบัตรโดยสาร ทั้งนี้ การสำรองที่นั่งบัตรโดยสารรางวัลขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งว่าง ธนาคารฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใดกับบริการของบริษัท Korea Air
 14. การสำรองห้องพักขึ้นอยู่กับจำนวนห้องว่าง ธนาคารฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใดกับบริการของบริษัท AccorHotels
 15. รางวัลที่ได้รับ ถือเป็นสิทธิ์ขาดของ Korean Air ซึ่งเป็นผู้ตัดสินแต่เพียงผู้เดียว ในกรณีที่มีการร้องเรียนใดๆ เกิดขึ้นภายหลัง
 16. Korean Air ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 17. กรณีที่การส่งเสริมการขายนี้ขัดหรือแย้งหรือไม่สอดคล้องกับกฎหมาย ประกาศ และ/หรือนโยบายของหน่วยงานกำกับใดๆ Korean Air ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกรายการได้
 18. กรณีมีข้อพิพาทหรือโต้แย้ง คำตัดสินของ Korean Air ถือเป็นที่สุด

เงื่อนไขทั่วไป

 1. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะบัตรเครดิตสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดที่ออกโดยธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 2. ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 3. ยอดใช้จ่ายของบัตรเสริมจะนับรวมเข้ากับบัตรหลักเพื่อจะได้รับสิทธิ์ตามเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย
 4. กรณีที่การส่งเสริมการขายนี้ขัดหรือแย้งหรือไม่สอดคล้องกับกฎหมาย ประกาศ และ/หรือนโยบายของหน่วยงานกำกับใดๆ ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกรายการได้
 5. กรณีมีข้อพิพาทหรือโต้แย้ง คำตัดสินของธนาคารฯ ถือเป็นที่สุด
 6. หากเงื่อนไขการรับคะแนนสะสมนี้ จัดทำขึ้นเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในกรณีที่มีความแตกต่างและไม่สอดคล้องระหว่างสองภาษาดังกล่าว ให้ถือเอาฉบับภาษาไทยเป็นหลักเกณฑ์บังคับใช้ในการตีความ

Back to Top

กล้าพูด

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (“ธนาคาร”) มีความมุ่งมั่นที่จะรักษาวัฒนธรรมทางด้านจริยธรรมและความซื่อสัตย์ที่เข้มงวดสูงสุด และปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายภายในทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ในฐานะส่วนหนึ่่งของคำมั่นสัญญานี้ ธนาคารได้มีโครงการ ‘กล้าพูด’ ซึ่งคุณสามารถแจ้งข้อกังวลอย่างแท้จริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ผ่านช่องทางนี้ได้ บุคคลทั่วไปสามารถแจ้งข้อกังวลของโครงการกล้าพูดได้อย่างปลอดภัยผ่านทางไฮเปอร์ลิงก์นี้ ซึ่งมีบุคคลภายนอกอย่าง ‘InTouch’ เป็นผู้ให้บริการแม่ข่ายแทนธนาคาร ตัวอย่างข้อกังวลที่สามารถแจ้งผ่านเว็บไซต์นี้ได้แก่ข้อกังวลที่เกี่ยวกับการบัญชี การควบคุมบัญชีภายในองค์กร หรือการตรวจสอบ และข้อกังวลที่เกี่ยวกับการติดสินบนหรืออาชญากรรมทางธนาคารและการเงิน ข้อกังวลที่ได้รับแจ้งจะถูกส่งต่อไปยังทีมสืบสวนของธนาคารเพื่อทำการตรวจสอบ ไม่ควรแจ้งข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการทางธนาคารของ SCB ผ่านทางเว็บไซต์นี้ในขั้นแรก แต่ควรแจ้งผ่านเครือข่ายสาขาของ SCB ศูนย์ติดต่อประสานงาน ผู้จัดการความสัมพันธ หรือเว็บเพจ ‘ติดต่อเรา’

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

โปรดทราบว่าไฮเปอร์ลิงก์นี้จะนำคุณไปยังเว็บไซต์อื่่นในอินเทอร์เน็ตที่ดำเนินการโดย InTouch ซึ่งเป็นบริษัทอิสระที่ธนาคารแต่งตั้งให้ทำการสนับสนุนโครงการกล้าพูดนี้ โปรดทราบว่าเมื่อคุณคลิกไปที่ลิงก์และเปิดหน้าต่างใหม่ในเบราว์เซอร์ของคุณแล้ว คุณจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานเพิ่มเติมของเว็บไซต์ที่คุณจะเข้าชม

Proceed