ด้วยการให้บริการธนาคารอัตโนมัติในที่ทำการสาขาของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) ท่านสามารถทำธุรกรรมต่างๆ ได้เองโดยไม่จำเป็นต้องเข้าคิวที่เคาน์เตอร์ธนาคาร

เครื่องเอทีเอ็ม (ATM)

ท่านสามารถใช้บัตรเอทีเอ็มที่เครื่องเอทีเอ็มมากกว่า 1 ล้านเครื่องใน 150 ประเทศทั่วโลก ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้ง 7 วัน ไม่มีวันหยุด ท่านสามารถใช้บัตร เดบิต วีซ่าอิเลคตรอน ทำการถอนเงินหรือทำรายการซื้อขายผ่านเครื่องเอทีเอ็มกว่า 24 ล้านแห่งทั่วโลก

บริการที่ท่านจะได้รับจากเครื่อง ATM:

บริการถอนเงินสด

เครื่อง ATM ของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด สามารถจ่ายธนบัตรมูลค่า 100, 500, และ 1,000 บาท ได้สูงสุด 20 ฉบับ รวมเป็นเงินสูงสุด 20,000 บาท ต่อ 1 รายการ

ทั้งนี้วงเงินที่ลูกค้าสามารถถอนเงินได้สูงสุดภายในวันเดียวกันจะเป็นไปตามวงเงินของบัตรแต่ละประเภทของแต่ละธนาคาร โดยสำหรับลูกค้าทั่วไปวงเงินปัจจุบันคือ 100,000 บาทต่อวัน และสำหรับลูกค้าบริการธนาคารพิเศษวงเงินปัจจุบันคือ 150,000 บาทต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 20 ครั้งต่อวัน

บริการสอบถามยอดเงินคงเหลือ สามารถตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบัญชี (Ledger Balance) และยอดเงินคงเหลือที่สามารถถอนได้ (Available Balance) ของบัญชี
บริการโอนเงิน
 • บริการโอนเงินระหว่างบัญชีที่ผูกกับบัตร (Transfer between your linked A/C)
 • โอนเงินไปยังบัญชีบุคคลอื่นที่เป็นบัญชีภายในธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) (Third Party Funds Transfer)
 • โอนเงินไปยังบัญชีบุคคลอื่นที่เป็นบัญชีของธนาคารอื่น (ORFT) (Inter-bank Funds Transfer) ท่านสามารถโอนเงินภายในวันเดีย

  ได้สูงสุดตามวงเงินของบัตรแต่ละประเภท แต่ครั้งละไม่เกิน 30,000บาท ทั้งนี้รายชื่อธนาคารที่ท่านสามารถโอนเงินได้มีดังนี้
  • ธนาคารกรุงเทพ
  • ธนาคารไทยพาณิชย์
  • ธนาคารกสิกรไทย
  • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
  • ธนาคารกรุงไทย
  • ธนาคารทหารไทย
  • ธนาคารไทยธนาคาร
  • ธนาคารยูโอบี
  • ธนาคารออมสิน
  • ธนาคารอาคารสงเคราะห์
  • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
  • ธนาคารทิสโก้
  • ธนาคารธนชาต
บริการชำระเงิน ท่านสามารถทำการซื้อ/ชำระค่าสินค้าและบริการของร้านค้าหรือบริษัทต่างๆได้ดังนี้
 • ชำระบัตรเครดิตธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (Credit Card Payment)
 • ชำระสินเชื่อธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) (Loan Payment
 • ชำระเบี้ยประกันของบริษัทพรูเด็นเชียลไลฟ์
บริการอื่นๆ
 • พิมพ์ใบแจ้งยอดบัญชีย่อย (Mini Statement) ย้อนหลังล่าสุด 6 รายการ
 • เปลี่ยนรหัสประจำตัวของท่าน (PIN Change)
 • ขอสมุดเช็คเฉพาะบัญชีกระแสรายวันของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์ดเตอร์ด (ไทย)
ค่าธรรมเนียม ตามประกาศของธนาคาร

เครื่องฝากเงินสดอัตโนมัติ

CDM หรือ เครื่องรับฝากเงินอัตโนมัติเป็นอีกหนึ่งบริการที่ช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วให้กับท่าน ท่านสามารถฝากเงินสดได้อย่างมั่นใจ ยอดเงินจะเพิ่มเข้าไปในบัญชีทันทีที่สิ้นสุดการทำรายการฝาก

บริการฝากเงินสด

เครื่อง CDM ของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด สามารถรับธนบัตรมูลค่า 100, 500, และ 1,000 บาท ได้สูงสุด 100 ฉบับ รวมเป็นเงินสูงสุด 100,000 บาท ต่อ 1 รายการ

ท่านสามารถฝากเงินเข้าสู่บัญชีดังต่อไปนี้

 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์และกระแสรายวันของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์และกระแสรายวันของธนาคารอื่นๆ รายชื่อธนาคารที่ท่านสามารถทำรายการฝากเงินได้มีดังนี้
  • ธนาคารกรุงเทพ
  • ธนาคารไทยพาณิชย์
  • ธนาคารกสิกรไทย
  • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
  • ธนาคารกรุงไทย
  • ธนาคารทหารไทย
  • ธนาคารยูโอบี
  • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
  • ธนาคารทิสโก้
  • ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย
  • ธนาคารออมสิน
บริการสอบถามยอดเงินคงเหลือ สามารถตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบัญชี (Ledger Balance) และยอดเงินคงเหลือที่สามารถถอนได้ (Available Balance) ของบัญชี
บริการชำระเงิน ท่านสามารถทำการซื้อ/ชำระค่าสินค้าและบริการของร้านค้าหรือบริษัทต่างๆได้ดังน
 • ชำระบัตรเครดิตธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (Credit Card Payment)
ค่าธรรมเนียม ตามประกาศของธนาคาร

Ekiosk

eKiosk คือ เครื่องรับฝากเงินและชำระเงิน ที่จะช่วยให้คุณสามารถทำธรุกรรมต่างๆได้อย่างสะดวกสบาย โดยเครื่อง eKiosk จะตั้งอยู่ที่สาขา และ บนรถ Mobile Van ของธนาคาร

บริการต่างๆ ของเครื่อง eKiosk
บริการฝากเงินสด ท่านสามารถฝากเงินเข้าสู่บัญชีกระแสรายวันและบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคารสแตนดาร์ดขาร์เตอร์ด (ไทย) ทั้งนี้รายการฝากเงินของท่านจะปรากฎในวันทำการถัดไป
บริการชำระเงิน ท่านสามารถทำการซื้อ/ชำระค่าสินค้าและบริการของร้านค้าหรือบริษัทต่างๆได้ดังนี้
 • ชำระบัตรเครดิตธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (Credit Card Payment)
 • ชำระสินเชื่อธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) (Loan Payment)
ชำระวงเงินสินเชื่อ StandBy Cash ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)
บริการ Online Banking ท่านสามารถเข้าสู่ระบบ บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต หรือ Online Banking ของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) ผ่านเครื่อง eKiosk
VDO conferencing ท่านสามารถใช้บริการ video conferencing เพื่อพูดคุยและสอบถามรายละเอียดผลิตภัณฑ์หรือบริการกับพนักงานของเรา
คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะต่างๆ ท่านสามารถให้คำแนะนำ หรือ ข้อเสนอแนะต่างๆ หรือ สอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดผลิตภัณฑ์หรือบริการผ่านทางเครื่อง eKiosk ได้

เครื่องรับฝากและชำระ เงินด่วน

เครื่องรับฝากและชำระเงินด่วนเป็นอีกหนึ่งบริการที่ช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วให้กับท่าน

การให้บริการ

 • ฝากเงินสดและเช็คเข้าบัญชีกระแสรายวันและบัญชีเงินฝาก
 • ชำระค่าบัตรเครดิต
 • ชำระค่าสินเชื่อ

การใช้ซองจดหมายฝากเงินสดและเช็ค

 • ท่านสามารถฝากเงินจำนวน 50 ธนบัตรต่อซองจดหมาย
 • ท่านสามารถฝากเช็ค 3 ใบต่อซองจดหมาย
 • หมายเหตุ : เช็คที่ฝากหลังเวลา 14:00 น. ธนาคารจะนำไปดำเนินการในวันทำการถัดไป

เครื่องบันทึกรายการสมุดคู่ฝากอัตโนมัติ

ท่านสามารถทำการบันทึกรายการธุรกรรมผ่านเครื่องบันทึกรายการสมุดคู่ฝากอัตโนมัติได้ด้วยตนเอง โปรดตรวจสอบแถบรหัสแม่เหล็กบนสมุดคู่ฝากว่าเป็นรุ่นปัจจุบันทุกครั้งก่อนทำรายการ

โทรหาเรา

ติดต่อบริการทางโทรศัพท์เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

1595

ติดต่อเรา

อีกทางเลือก กรุณากรอกแบบฟอร์ม ให้ทางธนาคารติดต่อกลับ

ติดต่อเรา »
คำชมเชย / ข้อร้องเรียน »

ที่ตั้งของธนาคาร

ค้นหาสาขาใกล้คุณ

ค้นหาสาขา »

คุณน่าจะสนใจ

บริการธนาคารทางโทรศัพท์ 1595

เป็นบริการสอบถามข้อมูลทางด้านธุรกิจการเงินผ่านทางโทรศัพท์หมายเลข (662) 1595

รายละเอียดเพิ่มเติม
การออกหนังสือรับรองฐานะการเงิน

ธนาคารออกหนังสือรับรองฐานะการเงิน ที่แสดงฐานะการเงินของลูกค้า เพื่อให้นำไปใช้ในวัตถุประสงค์ต่างๆ ตามต้องการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
บริการรับชำระภาษี

เเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าในการให้บริการรับชำระภาษีแก่บุคคลทั่วไป / นิติบุคคล

รายละเอียดเพิ่มเติม
บริการให้เช่าตู้นิรภัย

บริการที่ธนาคารจัดไว้ให้สำหรับลูกค้าเพื่อเช่าสำหรับเก็บรักษาสิ่งของทรัพย์สินที่มีค่า หรือเอกสารสำคัญ

รายละเอียดเพิ่มเติม
Back to Top

กล้าพูด

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (“ธนาคาร”) มีความมุ่งมั่นที่จะรักษาวัฒนธรรมทางด้านจริยธรรมและความซื่อสัตย์ที่เข้มงวดสูงสุด และปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายภายในทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ในฐานะส่วนหนึ่่งของคำมั่นสัญญานี้ ธนาคารได้มีโครงการ ‘กล้าพูด’ ซึ่งคุณสามารถแจ้งข้อกังวลอย่างแท้จริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ผ่านช่องทางนี้ได้ บุคคลทั่วไปสามารถแจ้งข้อกังวลของโครงการกล้าพูดได้อย่างปลอดภัยผ่านทางไฮเปอร์ลิงก์นี้ ซึ่งมีบุคคลภายนอกอย่าง ‘InTouch’ เป็นผู้ให้บริการแม่ข่ายแทนธนาคาร ตัวอย่างข้อกังวลที่สามารถแจ้งผ่านเว็บไซต์นี้ได้แก่ข้อกังวลที่เกี่ยวกับการบัญชี การควบคุมบัญชีภายในองค์กร หรือการตรวจสอบ และข้อกังวลที่เกี่ยวกับการติดสินบนหรืออาชญากรรมทางธนาคารและการเงิน ข้อกังวลที่ได้รับแจ้งจะถูกส่งต่อไปยังทีมสืบสวนของธนาคารเพื่อทำการตรวจสอบ ไม่ควรแจ้งข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการทางธนาคารของ SCB ผ่านทางเว็บไซต์นี้ในขั้นแรก แต่ควรแจ้งผ่านเครือข่ายสาขาของ SCB ศูนย์ติดต่อประสานงาน ผู้จัดการความสัมพันธ หรือเว็บเพจ ‘ติดต่อเรา’

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

โปรดทราบว่าไฮเปอร์ลิงก์นี้จะนำคุณไปยังเว็บไซต์อื่่นในอินเทอร์เน็ตที่ดำเนินการโดย InTouch ซึ่งเป็นบริษัทอิสระที่ธนาคารแต่งตั้งให้ทำการสนับสนุนโครงการกล้าพูดนี้ โปรดทราบว่าเมื่อคุณคลิกไปที่ลิงก์และเปิดหน้าต่างใหม่ในเบราว์เซอร์ของคุณแล้ว คุณจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานเพิ่มเติมของเว็บไซต์ที่คุณจะเข้าชม

Proceed