เรื่องง่ายๆ ที่ได้จากธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด

บริการโอนเงินในประเทศ

บริการโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต
ลักษณะของบริการ เป็นบริการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์แก่ลูกค้าระหว่างธนาคารพาณิชย์ ที่เป็นสมาชิกบาทเน็ตทั่วประเทศ โดยผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของธนาคารแห่งประเทศไทยและผู้รับปลายทางจะได้รับเงินภายในวันเดียวกัน
หลักเกณฑ์ ลูกค้าสามารถโอนเงินผ่านเครือข่ายได้ไม่จำกัดจำนวนเงินระหว่างเวลา 08.30 - 13.30 น.
ค่าธรรมเนียม
 • การโอนเงินภายในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
  • ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บกับผู้โอนเงิน 150 บาทต่อครั้ง
  • ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บกับผู้รับเงินปลายทาง 100 บาทต่อครั้ง
 • การโอนเงินจากกรุงเทพฯและปริมณฑลไปยังเขตต่างจังหวัดอื่นๆ หรือโอนจากเขตต่างจังหวัดไปยังเขตต่างจังหวัด
  • ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บกับผู้โอนเงิน 150 บาทต่อครั้ง
  • ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บกับผู้รับเงินปลายทาง 100 บาท ต่อครั้ง รวมค่าบริการโอนเงินต่างจังหวัด
 • การโอนเงินจากเขตต่างจังหวัดอื่นๆไปยังกรุงเทพฯ และปริมณฑล
  • ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บกับผู้โอนเงิน 150 บาทต่อครั้ง รวมค่าบริการโอนเงินต่างจังหวัด
  • ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บกับผู้รับเงินปลายทาง 100 บาท ต่อครั้ง
 • *หมายเหตุ: ค่าบริการโอนเงินต่างจังหวัด คิดอัตราหมื่นละ 10 บาท หรือขั้นต่ำหรือเศษของหมื่นคิด 10 บาท และสูงสุดไม่เกิน 750 บาทต่อรายการ

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ลูกค้าต้องยื่นแบบคำขอโอนเงินในประเทศโดยทางบาทเน็ตกับธนาคาร
เอกสาร/หลักฐาน
 • ใบคำขอโอนเงินในประเทศโดยทางบาทเน็ต
 • บัตรประจำตัวของผู้ขอใช้บริการ
 • เอกสารประกอบในการขอโอนเงินในประเทศโดยทางบาทเน็ตตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
บริการโอนเงินผ่านระบบ Online
ลักษณะของบริการ เป็นการโอนเงินระหว่างสำนักงานใหญ่กับทุกสาขาของธนาคารในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลกับสาขาในเขตภูมิภาค ด้วยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของธนาคาร (ON LINE) โดยผู้รับต้องมีบัญชีกับธนาคาร
ค่าธรรมเนียม คิดอัตราหมื่นละ 10 บาท ขั้นต่ำหรือเศษของหมื่นคิด 10 บาท สูงสุด 1,000 บาท และบวกค่าคู่สาย 20 บาทต่อรายการ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ลูกค้าต้องยื่นแบบคำขอโอนเงินกับธนาคาร
เอกสาร/หลักฐาน
 • ใบคำขอโอนเงิน
 • บัตรประจำตัวของผู้ขอใช้บริการ
 • เอกสารประกอบในการขอโอนเงินตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
บริการโอนเงินผ่านสื่อข้อมูล SMART CREDIT (Media Clearing)
ลักษณะของบริการ เป็นการโอนเงินรายย่อยผ่านสื่อข้อมูลอิเล็คทรอนิกส์ระหว่างลูกค้าที่มีบัญชีอยู่ต่างธนาคาร โดยชำระดุลระหว่างกันที่ศูนย์หักบัญชีธนาคารแห่งประเทศไทย
ค่าธรรมเนียม
 • จำนวนเงินที่โอนไม่เกินหนึ่งแสนบาท คิด 12 บาทต่อรายการ
 • จำนวนเงินที่โอนมากกว่าหนึ่งแสนบาท แต่ไม่เกินห้าแสนบาท คิด 40 บาทต่อรายการ
 • จำนวนเงินที่โอนมากกว่าห้าแสนบาท แต่ไม่เกินสองล้านบาท คิด 100 บาทต่อรายการ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ลูกค้าต้องยื่นแบบคำขอโอนเงินผ่านสื่อข้อมูลกับธนาคาร
เอกสาร/หลักฐาน
 • ใบคำขอโอนเงินผ่านสื่อข้อมูล
 • บัตรประจำตัวของผู้ขอใช้บริการ
 • เอกสารประกอบในการขอโอนเงินผ่านสื่อข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
บริการโอนเงินตามคำสั่งลูกค้า
ลักษณะของบริการ เป็นการโอนเงินตามคำสั่งของลูกค้าโดยธนาคารจะโอนเงินให้ผู้รับเงินตามเวลาที่กำหนด โดยการตัดบัญชีของลูกค้า
ค่าธรรมเนียม
 • การโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า/ค่าสมาชิกหรือเข้าบัญชีธนาคารอื่นในประเทศ คิดค่าจัดวางระบบตามคำสั่งลูกค้า 200 บาทต่อครั้งที่มีการติดตั้งหรือมีการเปลี่ยนแปลงคำสั่งใหม่
 • โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) คิด 20 บาทต่อรายการ
 • โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารอื่น โดยออกเป็นแคชเชียร์เช็คของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) คิด 30 บาทต่อรายการ
 • การโอนเงินอัตโนมัติภายในธนาคารระหว่างบัญชีออมทรัพย์กับบัญชีกระแสรายวัน คิด 30 บาท/วันที่เกิดรายการ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ลูกค้าต้องยื่นแบบคำขอโอนเงินในแต่ละประเภทกับธนาคาร
เอกสาร/หลักฐาน
 • ใบคำขอโอนเงิน
 • บัตรประจำตัวของผู้ขอใช้บริการ
 • เอกสารประกอบในการขอโอนเงินตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

โทรหาเรา

ติดต่อบริการทางโทรศัพท์เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

1595

ติดต่อเรา

อีกทางเลือก กรุณากรอกแบบฟอร์ม ให้ทางธนาคารติดต่อกลับ

ติดต่อเรา »
คำชมเชย / ข้อร้องเรียน »

ที่ตั้งของธนาคาร

ค้นหาสาขาใกล้คุณ

ค้นหาสาขา »

คุณน่าจะสนใจ

บริการตัดบัญชีชำระค่าใช้จ่ายจากบัตรเครดิต

เป็นบริการโดยความร่วมมือระหว่างธนาคารกับบริษัทเจ้าของบัตร ในการตัดบัญชีลูกค้า เพื่อชำระค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต โดยบริษัทจะ ส่งยอดค่าใช้จ่ายมาตัดบัญชีลูกค้าตามกำหนดเวลาของแต่ละบริษัท.

รายละเอียดเพิ่มเติม »
การออกหนังสือรับรองฐานะการเงิน

ธนาคารออกหนังสือรับรองฐานะการเงิน ที่แสดงฐานะการเงินของลูกค้า เพื่อให้นำไปใช้ในวัตถุประสงค์ต่างๆ ตามต้องการ.

รายละเอียดเพิ่มเติม »
เช็คสั่งจ่ายของธนาคาร

เช็คสั่งจ่ายของธนาคารที่ออกให้แก่ลูกค้า มีค่าเสมือนเงินสด เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าใช้จ่ายเงินเพื่อบุคคลที่สามหรือตัวเอง

รายละเอียดเพิ่มเติม »
การออกหนังสือค้ำประกัน

หนังสือค้ำประกันการประกวดราคา การปฏิบัติตามสัญญา การซื้อสินค้าหรือการชำระเงิน การกู้ยืมเงิน และประเภทอื่น ๆ

รายละเอียดเพิ่มเติม »
Back to Top

กล้าพูด

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (“ธนาคาร”) มีความมุ่งมั่นที่จะรักษาวัฒนธรรมทางด้านจริยธรรมและความซื่อสัตย์ที่เข้มงวดสูงสุด และปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายภายในทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ในฐานะส่วนหนึ่่งของคำมั่นสัญญานี้ ธนาคารได้มีโครงการ ‘กล้าพูด’ ซึ่งคุณสามารถแจ้งข้อกังวลอย่างแท้จริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ผ่านช่องทางนี้ได้ บุคคลทั่วไปสามารถแจ้งข้อกังวลของโครงการกล้าพูดได้อย่างปลอดภัยผ่านทางไฮเปอร์ลิงก์นี้ ซึ่งมีบุคคลภายนอกอย่าง ‘InTouch’ เป็นผู้ให้บริการแม่ข่ายแทนธนาคาร ตัวอย่างข้อกังวลที่สามารถแจ้งผ่านเว็บไซต์นี้ได้แก่ข้อกังวลที่เกี่ยวกับการบัญชี การควบคุมบัญชีภายในองค์กร หรือการตรวจสอบ และข้อกังวลที่เกี่ยวกับการติดสินบนหรืออาชญากรรมทางธนาคารและการเงิน ข้อกังวลที่ได้รับแจ้งจะถูกส่งต่อไปยังทีมสืบสวนของธนาคารเพื่อทำการตรวจสอบ ไม่ควรแจ้งข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการทางธนาคารของ SCB ผ่านทางเว็บไซต์นี้ในขั้นแรก แต่ควรแจ้งผ่านเครือข่ายสาขาของ SCB ศูนย์ติดต่อประสานงาน ผู้จัดการความสัมพันธ หรือเว็บเพจ ‘ติดต่อเรา’

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

โปรดทราบว่าไฮเปอร์ลิงก์นี้จะนำคุณไปยังเว็บไซต์อื่่นในอินเทอร์เน็ตที่ดำเนินการโดย InTouch ซึ่งเป็นบริษัทอิสระที่ธนาคารแต่งตั้งให้ทำการสนับสนุนโครงการกล้าพูดนี้ โปรดทราบว่าเมื่อคุณคลิกไปที่ลิงก์และเปิดหน้าต่างใหม่ในเบราว์เซอร์ของคุณแล้ว คุณจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานเพิ่มเติมของเว็บไซต์ที่คุณจะเข้าชม

Proceed